Pożyczka

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Status

Aktywny

Kwota do
do 100 tys. zł

Informacje ogólne

Pożyczkę mogą uzyskać Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) posiadające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W zależności od potrzeb, PES może wnioskować o pożyczkę obrotową lub pożyczkę inwestycyjną (w przypadku pożyczki inwestycyjnej konieczny jest wkład własny pożyczkobiorcy w wysokości 10% kosztów pożyczki).

   

Oprocentowanie: 8,37%-9,82%

Okres spłaty: 

 • do 3 lat (pożyczka obrotowa)
 • do 5 lat (pożyczka inwestycyjna)

Prowizja: Brak prowizji

Kwota pożyczki: do 100 000 zł

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

Uwaga! Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie finansuje wydatków zakwalifikowanych do dotacji.

 

 

Pożyczka dla podmiotów ekonomii społecznej może zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne,  bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy, w szczególności na:

 • nabycie środków trwałych,
 • budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
 •  zakup wyposażenia,
 • zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
 • zakup oprogramowania,
 • pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
 • prefinansowanie przedsięwzięć mających przyznane środki w ramach projektów krajowych, unijnych i innych (dotyczy FP, którego kapitał nie pochodzi z funduszy europejskich),
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności PES.

Uwaga! Dokumenty pożyczkowe zostały zmienione 20 kwietnia 2023 r. Upewnij się, że wypełniasz aktualną wersję dokumentów.

POŻYCZKA  INWESTYCYJNA lub INWESTYCYJNO-OBROTOWA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – WYMAGANE DOKUMENTY

Pobierz – Oświadczenie dot. sankcji (przeciwdziałanie wspierania agresji na Ukrainę)
Jeśli dotyczy: Upoważnienie do kontaktu

Pozostałe dokumenty wg Listy kontrolnej dokumentów – część D wniosku o pożyczkę.
Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

 

 

POŻYCZKA OBROTOWA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – WYMAGANE DOKUMENTY

Pobierz – Oświadczenie dot. sankcji (przeciwdziałanie wspierania agresji na Ukrainę)
Jeśli dotyczy: Upoważnienie do kontaktu

Pozostałe dokumenty wg Listy kontrolnej dokumentów – część D wniosku o pożyczkę.
Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Formy zabezpieczenia pożyczki K-PFP

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

 • weksel in blanco

oraz

 • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich
  (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę Zał. 1 – Oświadczenie majątkowe oraz Zał. 3 – Upoważnienie do BIG InfoMonitor).

Wypłata środków pożyczki dokonywana jest zaliczkowo lub na podstawie przedstawionych przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Uwaga! Rozliczenie pożyczki odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa