Szukaj
Close this search box.
Pożyczka

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Status

Aktywny

Kwota do
do 200 tys. zł (do 600 tys. zł na nieruchomości)

Informacje ogólne

Pożyczkę mogą uzyskać Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) posiadające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W zależności od potrzeb, PES może wnioskować o pożyczkę obrotową lub pożyczkę inwestycyjną (w przypadku pożyczki inwestycyjnej konieczny jest wkład własny pożyczkobiorcy w wysokości 10% kosztów pożyczki).

   

Oprocentowanie: 6,43%-7,88%
(dla podmiotów ubiegających się o pożyczkę w K-PFP, działających do 24 miesięcy oprocentowanie wynosi 9,68%)

Okres spłaty: 

 • do 3 lat (pożyczka obrotowa)
 • do 5 lat (pożyczka inwestycyjna)
 • do 7 lat (pożyczka na zakup nieruchomości)

Prowizja: Brak prowizji

Kwota pożyczki: do 200 000 zł (do 600 000 zł w przypadku, gdy celem finansowania jest zakup nieruchomości)

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

Uwaga! Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie finansuje wydatków zakwalifikowanych do dotacji.

 

 

Pożyczka dla podmiotów ekonomii społecznej może zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne,  bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy, w szczególności na:

 • nabycie środków trwałych,
 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 • budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
 •  zakup wyposażenia,
 • zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
 • zakup oprogramowania,
 • pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności PES.

Uwaga! Dokumenty pożyczkowe zostały zmienione 20 kwietnia 2023 r. Upewnij się, że wypełniasz aktualną wersję dokumentów.

POŻYCZKA  INWESTYCYJNA lub INWESTYCYJNO-OBROTOWA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – WYMAGANE DOKUMENTY

Pobierz – Oświadczenie dot. sankcji (przeciwdziałanie wspierania agresji na Ukrainę)
Jeśli dotyczy: Upoważnienie do kontaktu

Pozostałe dokumenty wg Listy kontrolnej dokumentów – część D wniosku o pożyczkę.
Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

 

 

POŻYCZKA OBROTOWA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – WYMAGANE DOKUMENTY

Pobierz – Oświadczenie dot. sankcji (przeciwdziałanie wspierania agresji na Ukrainę)
Jeśli dotyczy: Upoważnienie do kontaktu

Pozostałe dokumenty wg Listy kontrolnej dokumentów – część D wniosku o pożyczkę.
Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Formy zabezpieczenia pożyczki K-PFP

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

 • weksel in blanco

oraz

 • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich
  (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę załączników: Oświadczenie majątkowe oraz Upoważnienie do BIG InfoMonitor).

Wypłata środków pożyczki dokonywana jest zaliczkowo lub na podstawie przedstawionych przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Uwaga! Rozliczenie pożyczki odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa