Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorskie Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kpfp.org.pl/ oraz https://bip.kpfp.org.pl/

Data publikacji: 2015-07-01

Data aktualizacji: 2020-06-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS, które mogą nie spełniać wymogów dostępności. Są one elementami wymaganych dokumentów w prowadzonych projektach – lub są skanami dokumentów. K-PFP zobowiązuje się by, nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, co będzie w miarę możliwości technicznych poprawiane.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych funkcjonujących w ramach używanej przeglądarki.

Data sporządzenia: 2020-06-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz wsparcia zewnętrznego podmiotu – agencji wirtualnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Trzeciak, 56 475 62 91, e-mail: biuro@kpfp.org.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Kujawsko-Pomorskie Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 38

87-100 Toruń

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się parking. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Dla klientów przeznaczone jest wejście główne od ul. Sienkiewicza. Drugie wejście, z tyłu budynku, jest wyjściem ewakuacyjnym. Do głównych drzwi wejściowych prowadzą schody zewnętrzne. Budynek jest wyposażony w domofon do przywołania pracownika. Pomieszczenie do spotkań z klientami znajduje się na parterze budynku, do którego prowadzą schody wewnętrzne. W budynku nie ma windy oraz platformy schodowej. Brak również toalety dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Skorzystanie z tłumacza języka migowego jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu dogodnego dla dwóch stron.

Osoby ze szczególnymi potrzebami prosimy o wcześniejszy kontakt, w celu ustalenia miejsca i terminu spotkania, tel. 56 475 62 90, e-mail: biuro@kpfp.org.pl.

Istnieje możliwość spotkania z pracownikami z oddziałów zamiejscowych Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. W celu ustalenia miejsca i terminu spotkania, prosimy o kontakt:

Włocławek, tel. 572 572 026, e-mail: wloclawek@kpfp.org.pl

Bydgoszcz, tel. tel:500 293 448 lub 572 572 029 e-mail: bydgoszcz@kpfp.org.pl

Grudziądz, tel. 572 572 027, e-mail: grudziadz@kpfp.org.pl

 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. publikuje, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego stan na 1.01.2021 r.:

  1. raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego