Szukaj
Close this search box.
Pożyczka

Pożyczka na Odnawialne Źródła Energii

Status

Nieaktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa
Kwota do
do 5 mln zł

Informacje ogólne

NABÓR ZAKOŃCZONY ze względu na wyczerpanie puli dostępnych środków na Pożyczkę na OZE

Można z niej finansować inwestycje takie jak budowa i modernizacja instalacji służących do produkcji, przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (z wyłączeniem energii pochodzącej z wiatru), wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – instalacje służące wytworzeniu energii na sprzedaż, a nie na potrzeby własne.

Pożyczka jest przeznaczona na instalacje o mocy powyżej 50 kW. Instalacje o mniejszej mocy (mikroinstalacje, do 50kW) mogą być finansowane z „pożyczki energetycznej„.

Niniejsza oferta ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

   

 1. Kwalifikowani Odbiorcy Ostateczni (Pożyczkobiorcy) Pożyczki na Odnawialne Źródła Energii: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, organy władzy, administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe.
 2. Odbiorcy Ostateczni o których mowa w pkt. 1. powyżej muszą mieć siedzibę lub oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Oprocentowanie preferencyjne: od 0,5% do 0,99%dla przedsiębiorców mogących skorzystać z pomocy de minimis

Okres spłaty: do 10 lat

Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 24 miesięcy

Prowizja:  1%

Kwota pożyczki: do 5 mln zł

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie może skorzystać z pożyczki w ramach pomocy de minimis, oprocentowanie pożyczki będzie wyliczane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej ogłaszanej przez Komisję Europejską.

Opis kwalifikowalnych inwestycji, jakie można finansować z Pożyczki na Odnawialne Źródła Energii:

  1. Budowa lub modernizacja instalacji (z wyłączeniem mikroinstalacji) służących do produkcji, przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z OZE, wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej;
  2. Instalacje o maksymalnej mocy znamionowej: do 1 MWe (biogaz), do 2 MWe (energia słoneczna) i do 5MWe (energia wodna i biomasa);
  3. Budowa lub przebudowa instalacji służących do/na służące do produkcji biokomponentów i biopaliw wyłącznie drugiej lub trzeciej generacji (a także najnowszej dostępnej);
  4. W odniesieniu do energii z biomasy:
   – finansowane będą przedsięwzięcia zgodne z programami ochrony powietrza oraz planami działań krótkoterminowych  w celu promowania zgodności z wymogami dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11 czerwca 2008 r., str. 1);- preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,

    

   – nie będą wspierane instalacje wykorzystujące do opalania drewno inne niż drewno energetyczne oraz zboże pełnowartościowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 ze zm.),

   – nie będą wspierane instalacje wykorzystujące współspalanie biomasy z węglem;

  5. Wsparcia nie uzyskają inwestycje polegające na budowie/ przebudowie instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii pochodzącej z wiatru.
  6. Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Formy zabezpieczenia pożyczki K-PFP

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

 • weksel in blanco

oraz

 • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich
  (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę Zał. 1 – Oświadczenie majątkowe oraz Zał. 3 – Upoważnienie do BIG InfoMonitor).

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa