Szukaj
Close this search box.

Regulamin udzielania pożyczki

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik do Uchwały nr 26/2020 Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu z dn. 12 sierpnia 2020 roku.

Regulamin udzielania pożyczek na odnawialne źródła energii
Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.
w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

Instrument Finansowy – Pożyczka OZE

[zobacz PDF]

I. WSTĘP

§ 1

Dla potrzeb Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – oznacza dzień (inny niż sobota lub niedziela), w którym Menedżer i banki komercyjne są otwarte dla zwykłej działalności w Luksemburgu i Polsce.
 2. EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w Rozporządzeniu 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zwanym dalej Rozporządzeniem Ogólnym i Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 217), zwanej dalej Ustawą Wdrożeniową.
 3. EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, o których mowa w Rozporządzeniu Ogólnym.
 4. Finansowanie Uzupełniające – oznacza współfinansowanie Projektu, zapewnione przez podmioty prywatne lub publiczne, na realizację Projektu wspartego Pożyczką.
 5. Fundusz / Pożyczkodawca / Pośrednik Finansowy – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, który wdraża i zarządza środkami z Wkładu Programu, z którego udzielane są jednostkowe Pożyczki.
 6. Harmonogram Spłat – plan spłaty Pożyczki w okresie, na jaki została udzielona.
 7. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 8. Karencja – ilość miesięcznych spłat, w trakcie których nie będzie spłacany kapitał Pożyczki.
 9. Komitet Pożyczkowy – ciało doradcze powołane przez Zarząd Funduszu do opiniowania wniosków o udzielenie Pożyczki.
 10. Menadżer – Europejski Bank Inwestycyjny pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy na podstawie Umowy Operacyjnej.
 11. Nieprawidłowość – oznacza każde naruszenie prawa UE, lub prawa krajowego odnoszące się do jego stosowania, wynikające z działania lub zaniechania ze strony podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć wpływ na szkodę budżetu UE poprzez obciążenie budżetu UE nieuzasadnioną pozycją wydatków.
 12. Odsetki – kwota wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, wyliczona zgodnie z brzmieniem 8 i § 18 Regulaminu.
 13. Operacja – operacja zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9) Rozporządzenia Ogólnego, polegająca na wdrożeniu i realizacji Instrumentu Finansowego – Pożyczka OZE na potrzeby usunięcia mechanizmów zawodności rynku oraz nieoptymalnych warunków inwestycyjnych dla wspierania produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych „OZE” w województwie kujawsko-pomorskim.
 14. Pożyczka/ Instrument Finansowy Pożyczka OZE – oznacza zobowiązanie Pożyczkodawcy do udostępnienia Pożyczkobiorcy uzgodnionej kwoty w określonym czasie, zgodnie z którą Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić tę kwotę w uzgodnionym okresie. Udostępniona w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka OZE kwota z wykorzystaniem środków z Wkładu Programu przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu i udzielona na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Umowie Pożyczki.
 15. Pożyczkobiorca/Ostateczny Odbiorca/Inwestor – podmiot korzystający z Pożyczki, który zawarł z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. Umowę Pożyczki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 16. Program („RPO WK-P”) – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16.12.2014 r. nr CCI 2014PL16M20P002 oraz uchwałą nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08.12.2014 r.
 17. Projekt / Projekt Kwalifikowalny – należy przez to rozumieć projekt kwalifikowalny finansowany z Pożyczki, spełniający kryteria kwalifikowalności, o których mowa w mowa w
  4 ust. 1 – 3 Regulaminu oraz zgodnie ze Strategią Inwestycyjną. (Strategia Inwestycyjna
  Oś Priorytetowa 3, Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Pożyczka na OZE).
 18. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego z o.o.
 19. Rata Pożyczki – umieszczona w Harmonogramie Spłat kwota łączna, stanowiąca sumę miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej.
 20. Regulamin – Regulamin udzielania pożyczek na odnawialne źródła energii Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” Instrument Finansowy – Pożyczka OZE – Umowa Operacyjna nr FI 89115 zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w dniu 29 marca 2019 r.
 21. Strategia Inwestycyjna – Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Obszar 2, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały
  Nr 24/1126/17 Zarządu Województwa z dnia 21 czerwca 2017 r.
 22. Umowa Cesji – oznacza umowę ramową, na mocy której Pośrednik Finansowy dokonuje na rzecz Menadżera bezwarunkowej cesji wszelkich należności i innych praw wynikających
  z poszczególnych Umów Pożyczki.
 23. Umowa Pożyczki – umowa zawarta między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą w celu finansowania Projektu Kwalifikowalnego, zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której zastosowanie mają także przepisy dotyczące umowy pożyczki tj. art. 720 – 724 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
 24. Umowa o Finansowanie– umowa powierzenia zadania utworzenia Funduszu Funduszy,
  w rozumieniu art. 2 ust. 27 RWP zawarta w dniu 29 czerwca 2017 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim.
 25. Umowa Operacyjna – Umowa Operacyjna nr IF 89115 z dnia29 marca 2019 r. zawarta pomiędzy Menadżerem a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o., na mocy której Menadżer powierza Funduszowi zadanie wdrożenia i zarządzania środkami z Wkładu Programu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 – Efektywność Energetyczna
  i Gospodarka Niskoemisyjna w Regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 26. Umowa Spółki – Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego wraz z późniejszymi zmianami.
 27. Wkład Programu – wkład z Programu w kwocie 25 181 559,75 PLN (z zastrzeżeniem zwiększenia o kwotę równą narosłym odsetkom), na który składają się środki pochodzące
  z EFSI w kwocie 25 181 559,75 PLN (jako wkład EFSI).
 28. Wnioskodawca – podmiot składający wniosek o udzielenie Pożyczki do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.
 29. Wydatki Kwalifikowalne – koszty / wydatki niezbędne do realizacji Projektu, zgodne z celem finansowania wskazanym w Umowie Pożyczki, które mogą zostać poniesione zgodnie
  z zasadami dotyczącymi wydatków kwalifikowalnych, zawartych w art. 65 Ustawy Wdrożeniowej, w jakimkolwiek innym przepisie mającym zastosowanie na mocy prawa polskiego lub w przepisach wspólnotowych, jak również w Programie.
 30. Zarząd – Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

II. POŻYCZKOBIORCY

§ 2

 1. Pożyczkobiorcami mogą być Inwestorzy realizujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Projekty, o których mowa w § 4 ust 1-3, w tym m.in.:
  1) przedsiębiorcy,
  2) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  3) samorządowe jednostki organizacyjne,
  4) organy władzy, administracji rządowej,
  5) państwowe jednostki organizacyjne,
  6) organizacje pozarządowe.
 2. Pożyczkobiorcą może być każdy z podmiotów wymienionych w ustępie powyżej, który spełnia następujące kryteria:
  1) jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowaną, mającą siedzibę (oddział, filię, biuro itp.) lub prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  2) nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa, a także wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji;
  3) nie korzysta z innego źródła finansowania na cel związany z realizacją Projektu ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
  4) nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 20 pkt 18 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014r.);
  5) nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
  6) nie posiada zaległości w zakresie jakichkolwiek zobowiązań publiczno – prawnych;
  7) nie znajduje się w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego, restrukturyzacyjnego, ani nie został w stosunku do niego ustanowiony Zarząd komisaryczny;
  8) nie jest podmiotem karanym na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 7690), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870);
  9) nie orzeczono w stosunku do niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów takich jak: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. 2016 r. poz. 1870);
  10) nie jest powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą kierownicze stanowisko w Funduszu;
  11) nie jest podmiotem, w stosunku do którego Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji lub mające wpływ na decyzje o udzieleniu Pożyczki posiadają na dzień zawarcia Umowy Pożyczki lub posiadały w okresie 12 miesięcy poprzedzających tą datę, tak bezpośrednio jak i pośrednio powiązania, przy czym przez powiązania, o których mowa powyżej rozumie się:
  a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, lub
  b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, lub
  c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, lub
  d) pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia, lub
  e) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  f) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

 

III. POŻYCZKI ORAZ OGÓLNE WARUNKI ICH UDZIELANIA

§ 3

 1. Maksymalna wartość pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki zawartej z Ostatecznym Odbiorcą nie może przekroczyć kwoty 5 000 000,00 zł. Maksymalne zaangażowanie na jednego Pożyczkobiorcę z uwzględnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych nie może przekroczyć 9 000 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów).
 2. Udział Pożyczki w koszcie realizowanego Projektu może stanowić 100% jego wartości, jednak w przypadku niektórych rodzajów inwestycji wkład własny Pożyczkobiorcy może być prawnie lub umownie wymagany. Decyzja w tym zakresie należy do Funduszu.
 3. W przypadku wniesienia do Projektu wkładu własnego Pożyczkobiorcy w formie innej pożyczki lub kredytu jako część Finansowania Uzupełniającego Pożyczkobiorca poinformuje Fundusz, w zakresie dopuszczonym prawem, na jakich warunkach Finansowanie Uzupełniające zostało udzielone, z zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorca nie może korzystać ze źródeł finansowania niezgodnych z regulacjami EFSI.
 4. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 120 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki. Pożyczkodawca na podstawie weryfikacji finansowanego z Pożyczki Projektu i oceny ryzyka kredytowego zastrzega sobie możliwość wyznaczenia odpowiednio krótszego maksymalnego okresu spłaty jednostkowej Pożyczki.
 5. Maksymalna Karencja w spłacie kapitału Pożyczki wynosi 24 miesiące od dnia jej uruchomienia, przy czym Karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki.
 6. Udzielenie Pożyczki nie może być uzależnione od zawarcia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych umów (w szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług, produktów finansowych lub ubezpieczeniowych) z Pożyczkodawcą lub podmiotem partnerskim lub powiązanym w jakikolwiek sposób z Pożyczkodawcą. Powyższe nie dotyczy zabezpieczeń ustanawianych przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy w związku z zawieraną Umową Pożyczki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zabezpieczenia takiego jak „cesja praw z polisy ubezpieczeniowej” Pożyczkobiorca ma możliwość wyboru ofert spośród ubezpieczycieli dostępnych na rynku.
 7. Fundusz udziela Pożyczki Pożyczkobiorcy na podstawie zawieranej z nim Umowy Pożyczki oraz postanowień wynikających z Regulaminu.
 8. Regulamin przed podpisaniem Umowy Pożyczki każdorazowo przedkładany jest Pożyczkobiorcy, który następnie składa stosowne oświadczenie zawarte w treści § 22 Umowy Pożyczki o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do stosowania postanowień Regulaminu zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 12 Umowy Pożyczki.
 9. Pożyczka jest udzielana po przeprowadzeniu oceny Pożyczkobiorcy standardowo stosowanej przez Fundusz zgodnie z rozdziałem X Regulaminu, po ocenie kwalifikowalności Projektu oraz po ustanowieniu adekwatnych form zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy Pożyczki, w tym spłaty Pożyczki, o których mowa w § 7 Regulaminu.
 10. Warunki danej Pożyczki określa Umowa Pożyczki oraz Regulamin, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Pożyczki oraz Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Pożyczki.

 

IV. CEL POŻYCZKI, WYKLUCZENIA

§ 4

 1. W ramach Pożyczki finansowane mogą być wyłącznie przedsięwzięcia realizowane i zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przyczyniające się do zwiększenia zainstalowanych mocy OZE, umożliwiające uzyskanie dodatkowej zdolności do wytwarzania energii odnawialnej oraz szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych, w tym:
  a) projekty polegające na budowie lub modernizacji instalacji (z wyłączeniem mikroinstalacji) służących do produkcji, przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z OZE, wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,
  b) projekty z obszaru instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o maksymalnej mocy znamionowej: do 1 MWe (biogaz), do 2 MWe (energia słoneczna) i do 5MWe (energia wodna i biomasa),
  c) projekty polegające na budowie instalacji służących do produkcji biokomponentów i biopaliw wyłącznie drugiej lub trzeciej generacji (a także najnowszej dostępnej) lub na przebudowie instalacji na służące do produkcji biokomponentów i biopaliw wyłącznie drugiej lub trzeciej generacji (a także najnowszej dostępnej).
 2. Warunki szczególne:
  a) W odniesieniu do energii z biogazu i biomasy:
  – preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie,  w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
  – nie będą wspierane instalacje wykorzystujące do opalania drewno inne niż drewno energetyczne oraz zboże pełnowartościowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 ze zm.),
  – nie będą wspierane instalacje wykorzystujące współspalanie biomasy z węglem.
  b) W odniesieniu do energii z biomasy: finansowane będą przedsięwzięcia zgodne
  z programami ochrony powietrza oraz planami działań krótkoterminowych w celu promowania zgodności z wymogami dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11 czerwca 2008 r., str. 1),
  c) W odniesieniu do energii wodnej:
  – instalacje muszą spełniać wymogi wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej,
  – finansowane będą przedsięwzięcia niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły,
  finansowanie będą przedsięwzięcia, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły, nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczach przez Komisję Europejską,
  – przedsięwzięcia muszą być realizowane na istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie i zapewniać pełną drożność budowli dla przemieszczeń fauny wodnej.
 3. Projekty finansowane z Pożyczki powinny wpisywać się we właściwy program ochrony powietrza. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanego Projektu możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.
 4. Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:
  1) finansowanie inwestycji polegających na budowie/przebudowie instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii pochodzącej z wiatru;
  2) finansowanie wkładu własnego i/lub wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
  3) refinansowanie Projektów, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
  4) refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów;
  5) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy;
  6) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem określonym w § 4 ust. 1 – 3 Regulaminu.

 

V. TRYB I ZASADY WYPŁATY POŻYCZKI

§ 5

 1. Maksymalny termin na wypłatę Pożyczkobiorcy całkowitej kwoty Pożyczki wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy, w szczególności ze względu na charakter Projektu termin ten może ulec wydłużeniu, jednak w żadnym przypadku nie może wykraczać poza datę 30.09.2023 r.
 2. Podstawą przekazania kwoty Pożyczki jest podpisanie przez Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę Umowy Pożyczki.
 3. Pożyczka może być wypłacana jednorazowo lub w transzach, według uznania Pożyczkodawcy, na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub Kontrahenta prowadzony przez bank z siedzibą lub oddziałem na terytorium Polski.
 4. Po złożeniu polecenia wypłaty kwot Pożyczki Pożyczkobiorca otrzyma aktualny Harmonogram Spłat.
 5. W poleceniu wypłaty Pożyczkobiorca każdorazowo wskazuje bank oraz podaje numer rachunku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, na który Pożyczkodawca ma przekazać kwoty Pożyczki.
 6. Pożyczkodawca nie ma obowiązku badania prawidłowości danych, o których mowa w ust. 5 powyżej. W przypadku, gdy przedstawione Pożyczkodawcy dane są nieprawidłowe, nie jest on odpowiedzialny za konsekwencje przekazania kwot Pożyczki zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca nie jest również zobowiązany do przekazania kwot Pożyczki w przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości. Wszelka odpowiedzialność z tym związana obciąża wyłącznie Pożyczkobiorcę.

VI. NADZÓR NAD REALIZACJĄ CELU INWESTYCJI

§ 6

 1. Pożyczkobiorcy podlegają stałemu nadzorowi w zakresie realizacji Projektu, celu Pożyczki i jej wykorzystania.
 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
  1) wykorzystania przyznanej Pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, wynikającym z Umowy Pożyczki oraz należytego udokumentowania wydatkowania środków zgodnie z ust. 3 – 8 poniżej;
  2) zapewnienia zgodności realizowanego Projektu z kryteriami kwalifikowalności wskazanymi w Programie;
  3) uzyskania wszelkich praw, pozwoleń, upoważnień (stosownie do obowiązujących przepisów prawa) niezbędnych do realizacji Projektu, których ważność i aktualność nie budzi zastrzeżeń;
  4) umożliwienia Funduszowi i/lub podmiotom upoważnionym przez Fundusz przeprowadzania kontroli sposobu wykorzystania Pożyczki, w tym w szczególności przez dostarczanie na jego każde żądanie odpowiednich dokumentów i składanie wyjaśnień;
  5) umożliwienia przeprowadzenia kontroli wszelkim uprawnionym organom, których kontroli podlega Ostateczny Odbiorca, Pośrednik Finansowy oraz Menedżer na podstawie Umowy Operacyjnej, Umowy Pożyczki lub obowiązujących przepisów prawa;
  6) umożliwienia Funduszowi i/lub podmiotom upoważnionym przez Fundusz oceny Wnioskodawcy/Ostatecznego Odbiorcy w jego siedzibie i w miejscach prowadzonej przez niego działalności i/lub w miejscach, w których realizowany jest Projekt lub gromadzona jest dokumentacja dotycząca Projektu oraz Umowy Pożyczki;
  7) niezwłocznego powiadamiania Funduszu o wszelkich zmianach organizacyjno – prawnych w zakresie prowadzonej działalności, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i/lub skutków prawnych związanych z rozwiązaniem Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę;
  8) do zachowania do daty końcowej spłaty Pożyczki prawa własności, oraz posiadania całego bądź zasadniczo całego majątku stanowiącego Projekt lub — stosownie do okoliczności — zastąpienia i odnowienia takiego majątku oraz zapewnienia zasadniczo ciągłego funkcjonowania Projektu w sposób zgodny z jego pierwotnym przeznaczeniem, bez możliwości zbycia majątku bez uzyskania uprzedniej zgody Pożyczkodawcy, z zastrzeżeniem, że udzielenie takiej zgody nie może niekorzystnie wpływać na interes Menedżera;
  9) publikowania informacji oraz podejmowania działań promocyjnych zgodnie z regulacjami EFSI (wraz z odnotowaniem kwoty finansowania z Wkładu Programu).
 3. Wydatkowanie środków Pożyczki musi być należycie udokumentowane przez Pożyczkobiorcę w terminie do 180 dni od daty wypłaty pełnej kwoty Pożyczki.
 4. Termin udokumentowania wydatkowania środków Pożyczki, o których mowa w ust. 3 powyżej może ulec wydłużeniu wyłącznie w uzasadnionych przypadkach ze względu na charakter Projektu i wyłącznie na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy, który podlega akceptacji Pożyczkodawcy. Fundusz zastrzega sobie możliwość odmowy wydłużenia terminu udokumentowania środków Pożyczki.
 5. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane w Umowie Pożyczki jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Fundusz zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Pożyczki zgodnie z celem Projektu.
 6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków w ramach Projektu z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w związku z realizacją Projektu.
 7. Ponoszenie wydatków w ramach Projektu następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „PZP” – w przypadku Pożyczkobiorcy będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 PZP do stosowania tej ustawy.
 8. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy PZP, Fundusz może dokonać weryfikacji procedur zakupu towarów i usług zgodnie z przepisami PZP na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Pożyczkobiorcę.

VII. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY POŻYCZKI

§ 7

 1. Podstawową formą zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy Pożyczki, w tym spłaty Pożyczki jest Weksel in blanco złożony wraz z Deklaracją Wekslową. Na zabezpieczenie wykonania swoich zobowiązań z tytułu Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca wystawi Weksel in blanco wraz z Deklaracją Wekslową i wręczy go Pożyczkodawcy w chwili zawarcia Umowy Pożyczki. W przypadku zabezpieczenia Umowy Pożyczki poręczeniem Weksla własnego każdy z Poręczycieli umieści swój podpis na Wekslu jako poręczyciel wekslowy (aval) i wypełni Deklarację Wekslową. Warunki wypełnienia i realizacji Weksla przez Pożyczkodawcę określa § 10 Umowy Pożyczki oraz wypełniona Deklaracja Wekslowa.
 2. Dodatkowymi uzgodnionymi z Pożyczkobiorcą zabezpieczeniami roszczeń wynikających z Umowy Pożyczki, w tym spłaty Pożyczki mogą być:
  a) poręczenie, w tym poręczenie instytucji finansowej lub funduszu poręczeniowego,
  b) zastaw rejestrowy,
  c) przelew (cesja) wierzytelności (również z tytułu ubezpieczenia),
  d) kaucja pieniężna,
  e) hipoteka umowna na nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej,
  f) notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
  g) inne zabezpieczenie – prawnie dopuszczalne, zaakceptowane przez Zarząd.
 3. Zabezpieczenia mogą być stosowane łącznie.
 4. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń roszczeń wynikających z Umowy Pożyczki, w tym spłaty Pożyczki a także koszty związane ze zwolnieniem zabezpieczenia, zarządzaniem przedmiotem zabezpieczenia, zaspokojenia roszczeń Pożyczkodawcy z przedmiotu zabezpieczenia ponosi w całości Pożyczkobiorca.
 5. Fundusz może żądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w okresie realizacji Umowy Pożyczki w przypadku, gdy wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub samo zabezpieczenie uległo ograniczeniu, jak również gdy wystąpiło zagrożenie zmniejszenia się ich wartości lub ich ograniczenia.
 6. Zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy Pożyczki, w tym spłaty Pożyczki będzie zwolnione po całkowitym rozliczeniu z Pożyczkodawcą zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki.

 

VIII. OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

§ 8

 1. Pożyczki udzielane przez Fundusz są oprocentowane. Oprocentowanie ustalone jest w stosunku rocznym według stopy procentowej obowiązującej przez cały okres spłaty.
 2. Pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy może być oprocentowana na warunkach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.
 3. Oprocentowanie:
  a) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka,
  b) na warunkach preferencyjnych w przypadku spełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis lub pomocy publicznej oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki na OZE będzie wynosiło 0,99% w skali roku.
 4. Oprocentowanie o którym mowa w ust. 3 lit. b) może zostać obniżone:
  – do wysokości 0,5% w skali roku w przypadku dobrego zabezpieczenia pożyczki,
  – do wysokości 0,69% w skali roku w przypadku budowy biogazowni, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii.
 5. W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej Ostatecznego Odbiorcy, Pożyczka na warunkach korzystniejszych niż rynkowe udzielana jest w następujących formach pomocy:
  a) pomocy de minimis – w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zm.),
  b) pomocy inwestycyjnej – udzielanej na podstawie programu pomocowego: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1420). Pomoc publiczna będzie udzielana w granicach wyznaczonych przez art., 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 ze zm.) (ograniczenie kumulowania pomocy inwestycyjnej i operacyjnej).
 6. W przypadku ubiegania się przez Wnioskodawcę o Pożyczkę udzielaną:
  a) na zasadach pomocy de minimis, Wnioskodawca musi przedłożyć wypełniony wniosek o udzielenie pomocy de minimis, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488 z późn. zm.) oraz wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543),
  b) jako pomoc inwestycyjną Wnioskodawca musi złożyć wniosek o udzielenie pomocy zgodnie z § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1420) oraz przedstawić Pożyczkodawcy informacje na formularzu, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegając się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2010, Nr 53, poz. 312), a także przekazać sprawozdania finansowe.
 7. Fundusz na podstawie złożonych dokumentów Wnioskodawcy i obowiązujących przepisów prawa decyduje o formie i wysokości pomocy przyznanej w ramach udzielonej Pożyczki.
 8. W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie finansowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

§ 9

Od środków Pożyczki Fundusz nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z ich uruchomieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy czynności windykacyjnych, a także wszelkich czynności związanych z ustanowieniem, zmianą, zarządzaniem przedmiotem zabezpieczenia, zaspokojenia roszczeń Pożyczkodawcy z przedmiotu zabezpieczenia, bądź zwolnieniem zabezpieczenia.

 

IX. ORGANY DECYZYJNE

§ 10

 1. Organem Funduszu uchwalającym Regulamin działalności pożyczkowej Funduszu oraz wprowadzającym w drodze uchwał zmiany do Regulaminu jest Rada Nadzorcza, działająca zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki.
 2. Organem Funduszu odpowiedzialnym za realizację jego działalności pożyczkowej jest Zarząd, działający zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ciałem doradczym powołanym do opiniowania wniosków o udzielenie Pożyczki jest Komitet Pożyczkowy.

 

X. TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

§ 11

 1. W celu rozpoczęcia procedury przyznawania Pożyczki oraz wstępnej weryfikacji Projektu, Wnioskodawca składa w formie elektronicznej lub papierowej Wniosek o udzielenie Pożyczki wypełniony co najmniej w cześć A wniosku (tzw. część kwalifikacyjna) w siedzibie Funduszu lub oddziale Funduszu. Pozytywna wstępna weryfikacja Projektu stanowi podstawę do przyjęcia kompletnego Wniosku o udzielenie Pożyczki (w części A i B) wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Wniosek o udzielenie Pożyczki powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Wszystkie złożone oświadczenia oraz informacje przekazane przez Wnioskodawcę oraz inne osoby są wiążące zarówno na etapie składania wniosku, jak i w trakcie trwania Umowy Pożyczki.
 3. Złożony Wniosek o udzielenie Pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami stanowi podstawę do oceny i podjęcia decyzji o przyznaniu Pożyczki.
 4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oceniany jest według zasad standardowo stosowanych przez Fundusz. W szczególności podlega analizie pod kątem:
  a) oceny formalno – prawnej złożonych dokumentów;
  b) zgodności z formalnymi wymogami określonymi w Regulaminie, w tym identyfikacji Ostatecznego Odbiorcy;
  c) oceny merytorycznej i techniczno-ekonomicznej Projektu, w zakresie spełnienia kryteriów kwalifikowalności;
  d) badania dopuszczalności udzielenia Wnioskodawcy pomocy publicznej oraz zapewnienia jej zgodności z właściwymi przepisami oraz zapisami Umowy Pożyczki w zakresie obszarów preferencji uprawniających do udzielenia takiej pomocy;
  e) oceny kondycji finansowej Wnioskodawcy na podstawie złożonej dokumentacji, w tym określeniu stopnia ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania;
  f) oceny proponowanych zabezpieczeń.
 5. Wniosek o przyznanie Pożyczki ważny jest 90 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przez Pożyczkodawcę kompletnego Wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 30 dni kalendarzowych.

 

§ 12

 1. Dokonana ocena w zakresie wskazanym w § 11 ust. 4 jest podstawą podjęcia decyzji o udzieleniu Pożyczki lub jej odmowie, a w konsekwencji do zawarcia Umowy Pożyczki.
 2. Ocena wniosków pod kątem podjęcia decyzji finansowych przeprowadzana jest przez osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do jej przeprowadzenia, które nie uczestniczyły w procesie pozyskiwania potencjalnych Pożyczkobiorców.

 

§ 13

 1. W każdym momencie procedury oceny i rozpatrywania Wniosku o udzielenie Pożyczki, Fundusz może zwrócić się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji  i dokumentów na temat jego sytuacji prawnej i ekonomicznej oraz planowanego wsparciem Pożyczką Projektu. Do czasu otrzymania wymaganych dokumentów i informacji bieg terminu, o którym mowa w § 14 ust. 5 Regulaminu ulega zawieszeniu.
 2. Wraz z przystąpieniem do procedury o udzielenie Pożyczki Wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie Funduszowi i/lub podmiotom przez Fundusz upoważnionym wszelkich informacji i dokumentów pozostających w związku z wnioskiem o udzielenie Pożyczki, jak i udostępniania takich informacji i dokumentów w trakcie obowiązywania Umowy Pożyczki.
 3. Wnioskodawca (Pożyczkobiorca) wyraża zgodę na udostępnianie Funduszowi oraz podmiotom przez Fundusz upoważnionym prowadzonych ksiąg handlowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością oraz planowanym Projektem.
 4. Wnioskodawca (Pożyczkobiorca) zobowiązuje się także do umożliwienia wykonywania wizytacji przez Fundusz oraz podmioty przez Fundusz upoważnione w swojej siedzibie, miejscach wykonywania działalności oraz miejscu realizacji Inwestycji, w terminie wskazanym przez Pożyczkodawcę.

 

§ 14

 1. Po ocenie Wniosku o udzielenie Pożyczki, Wniosek opiniowany jest przez Komitet Pożyczkowy.
 2. Negatywne zaopiniowanie Wniosku przez Komitet Pożyczkowy jest wiążące dla Zarządu, który w takim przypadku nie może udzielić Wnioskodawcy Pożyczki.
 3. Fundusz zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Pożyczki nawet w sytuacji pozytywnej oceny Wniosku o udzielenie Pożyczki przez Komitet Pożyczkowy, przy równoczesnym spełnieniu przez Wnioskodawcę pozostałych wymogów niniejszego Regulaminu.
 4. Ostateczną decyzję o udzieleniu Pożyczki podejmuje Zarząd. W przypadku zaistnienia okoliczności, które zdaniem Zarządu uniemożliwiają udzielenie Pożyczki Wnioskodawcy, Zarząd ma prawo odmówić udzielenia Pożyczki Wnioskodawcy.
 5. Podjęcie decyzji przez Fundusz w sprawie udzielenia / nieudzielania Pożyczki następuje w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego pod względem formalnym Wniosku. W przypadku wniosków dotyczących Projektów uznanych za ryzykowne i skomplikowane, proces rozpatrywania Wniosku może ulec wydłużeniu  w uzasadnionych granicach.
 6. O decyzji Zarządu Wnioskodawca informowany jest niezwłocznie w formie elektronicznej, telefonicznej lub pisemnej.

 

§ 15

 1. Negatywna decyzja Zarządu nie może być zmieniona przez jakikolwiek organ Funduszu. Wnioskodawcy nie przysługują w tym zakresie jakiekolwiek środki odwoławcze.
 2. Po zapoznaniu się z opinią Komitetu Pożyczkowego dotyczącą wniosku o udzielenie Pożyczki i podjęciu decyzji o udzieleniu Pożyczki przez Zarząd, zawierana jest z Wnioskodawcą Umowa Pożyczki, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca, Poręczyciele składają niezbędne oświadczenia na udostępnionym przez Pożyczkodawcę formularzu. W stosownych przypadkach dotyczy to również małżonków Pożyczkobiorcy, Poręczyciela.
 4. Umowa Pożyczki określa szczegółowe warunki finansowania, w tym dotyczące warunków i trybu uruchomienia Pożyczki oraz obowiązki stron Umowy Pożyczki.

 

XI. REALIZACJA SPŁATY POŻYCZKI

§ 16

 1. Umowa Pożyczki określa wiążące Pożyczkobiorcę terminy spłat poszczególnych Rat Pożyczki obejmujących same Odsetki (w okresie Karencji określonej w § 17) lub rat obejmujących kapitał i Odsetki (Rata Pożyczki).
 2. Szczegółowe terminy spłat i kwoty określone zostały w Harmonogramie Spłat.
 3. Za dotrzymanie terminu spłat uważa się dzień uznania zaksięgowania wpłaconej Raty Pożyczki na rachunku bankowym Pożyczkodawcy w dniu zgodnym z terminem spłaty danej Raty Pożyczki określonym w Harmonogramie Spłat lub wcześniej.
 4. Pożyczkodawca może postawić w stan natychmiastowej wymagalności całość pozostałej do spłaty kwoty Pożyczki przed terminem jej spłaty, m.in. w przypadku stwierdzenia niewywiązania się z warunków Umowy Pożyczki oraz gdy sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy ulegnie pogorszeniu w stopniu nierokującym spłaty Pożyczki.

 

§ 17

 1. W uzasadnionych przypadkach Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca w drodze stosownego postanowienia w Umowie Pożyczki mogą ustalić ilość miesięcznych spłat, w trakcie których nie będzie spłacany kapitał Pożyczki (Karencja).
 2. Odsetki od udzielonej Pożyczki są naliczane od dnia wypłaty kwot Pożyczki. Naliczenie uwzględnia dokonane wypłaty kwot Pożyczki oraz okres trwania Pożyczki wraz z ewentualnymi okresami Karencji spłaty kapitału. Naliczone Odsetki płatne będą w miesięcznych ratach przez okres trwania Umowy Pożyczki, zgodnie z terminami w niej określonymi.
 3. Odsetki od Pożyczki będą naliczane i płatne także w okresie Karencji.

 

XII. KOLEJNOŚĆ ZASPOKAJANIA NALEŻNOŚCI

§ 18

 1. Środki wpływające na spłatę należności związanych z udzieloną Pożyczką, w tym z tytułu nieterminowej spłaty lub rozwiązanej Umowy Pożyczki, a także środki uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane na poczet spłaty zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności:
  a) koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne oraz koszty pism do dłużnika (np. wypowiedzenia/ rozwiązania) w tym koszty działań windykacyjnych zlecone podmiotom zewnętrznym,
  b) należne inne koszty Pożyczkodawcy,
  c) odsetki naliczone od kwot objętych tytułami egzekucyjnymi,
  d) odsetki od zadłużenia przeterminowanego,
  e) odsetki niespłacone wymagalne,
  f) odsetki bieżące,
  g) raty kapitałowe Pożyczki wymagalne,
  h) raty kapitałowe Pożyczki bieżące,
  i) pozostały niespłacony kapitał.

 

XIII. ROZLICZENIE POŻYCZKI

§ 19

 1. Ostateczne rozliczenie Pożyczki następuje po uregulowaniu przez Pożyczkobiorcę wszystkich roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z umową Pożyczki, w tym płatności wynikających z Umowy Pożyczki, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ewentualnych późniejszych aneksach do Umowy Pożyczki.
 2. W przypadku jakiejkolwiek niedopłaty Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty. W przypadku nadpłaty Fundusz zwróci różnicę Pożyczkobiorcy na jego rachunek bankowy w terminie do 90 dni od momentu spłaty całości zobowiązania wobec Funduszu. Dopuszcza się możliwość rozliczania nadpłat i niedopłat pożyczek zakończonych z kolejnymi lub bieżącymi pożyczkami danego Pożyczkobiorcy.
 3. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki w całości lub w części bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.
 4. Pożyczkobiorca powinien poinformować Pożyczkodawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty Pożyczki z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Wystawiony na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy Pożyczki, w tym udzielonej Pożyczki Weksel jest zwracany Pożyczkobiorcy (o ile Pożyczkodawca nie skorzystał z niego) wraz z Deklaracją Wekslową za pokwitowaniem, niezwłocznie po wywiązaniu się Pożyczkobiorcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki, w szczególności po spłacie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki. W przypadku nieodebrania Weksla i Deklaracji Wekslowej w terminie 1 miesiąca od daty spłaty wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca bez dodatkowego powiadomienia, zniszczy komisyjnie Weksel wystawiony przez Pożyczkobiorcę wraz z Deklaracją Wekslową. Protokoły z komisyjnego zniszczenia Weksli przechowywane są w siedzibie Funduszu przez okres 5 lat.

 

XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY POŻYCZKI I WINDYKACJA

§ 20

 1. Fundusz może rozwiązać Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądać niezwłocznego zwrotu w całości kwoty wypłaconej z tytułu Pożyczki zgodnie z Umową Pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wobec Pożyczkodawcy wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z Umowy Pożyczki, a także wykorzystać zabezpieczenia roszczeń z tytułu Umowy Pożyczki w następujących przypadkach:
  1) Pożyczkobiorca lub którykolwiek z Poręczycieli naruszył postanowienia Umowy Pożyczki lub Regulaminu;
  2) Pożyczka jest wykorzystywana niezgodnie z celem, na jaki została udzielona, bądź nie została prawidłowo i terminowo udokumentowana;
  3) postępowanie Pożyczkobiorcy uniemożliwia sprawowanie przez Fundusz lub podmioty uprawnione zgodnie z § 16 ust. 2 Umowy Pożyczki czynności kontrolnych i monitorujących oraz ocenę bieżącej sytuacji majątkowej firmy Pożyczkobiorcy;
  4) Pożyczkobiorca nie dotrzymał terminu spłaty którejkolwiek Raty Pożyczki;
  5) Pożyczkobiorca lub którykolwiek z Poręczycieli w związku z Umową Pożyczki złożył nieprawdziwe oświadczenia, przedstawił nieprawdziwe dokumenty, udzielił nieważnych gwarancji albo zabezpieczeń;
  6) Pożyczkobiorca nie dotrzymał terminu ustanowienia pełnego zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy Pożyczki, w tym spłaty Pożyczki;
  7) stwierdzono znaczne obniżenie się realnej wartości przyjętych zabezpieczeń i brak jest możliwości ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia Pożyczki;
  8) bez zgody Funduszu dokonano sprzedaży majątku, będącego zabezpieczeniem Pożyczki;
  9) nastąpiło istotne pogorszenie się sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy lub dowolnego podmiotu z grupy Ostatecznego Odbiorcy udzielającego Zabezpieczenia, w tym w szczególności zaistniały przesłanki do wszczęcia w stosunku do Pożyczkobiorcy postępowania upadłościowego, naprawczego, restrukturyzacyjnego, lub ustanowienia zarządu komisarycznego;
  10) na skutek działania lub zaniechania Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania z tytułu Umowy Operacyjnej;
  11) wystąpienie Nieprawidłowości.
 2. Rozwiązanie Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę ze skutkiem natychmiastowym w myśl ust. 1 będzie dokonane na piśmie listem poleconym, wysłanym do Pożyczkobiorcy/Poręczycieli i będzie skutkować natychmiastową wymagalnością wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki.

 

§ 21

 1. W razie niewywiązywania się Pożyczkobiorcy z warunków Umowy Pożyczki, Fundusz dochodzić będzie należności z tytułu tej Umowy.
 2. Fundusz może zlecać działania windykacyjne kancelariom prawniczym i podmiotom specjalizującym się w dochodzeniu i odzyskiwaniu należności zgodnie z przepisami prawa.
 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z czynnościami windykacyjnymi.
 4. Od kwoty niespłaconej w terminie raty kapitałowej są naliczane odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w kodeksie cywilnym. Odsetki, o których mowa powyżej, są naliczane od niespłaconego w terminie kapitału.
 5. W przypadku gdy na skutek działania lub zaniechania Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania z tytułu Umowy Operacyjnej, przez co po stronie Funduszu powstała szkoda, w tym w szczególności związana z korektą należnego Funduszowi wynagrodzenia, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do naprawienia szkody powstałej po stronie Funduszu z tego tytułu w pełnej wysokości, w tym w szczególności w zakresie wyrównania należnego Funduszowi wynagrodzenia, jakie by otrzymał gdyby do naruszenia Umowy Operacyjnej na skutek działania lub zaniechania Pożyczkobiorcy nie doszło.

 

XV. ZOBOWIĄZANIA POŻYCZKOBIORCY ORAZ PORĘCZYCIELI

§ 22

Pożyczkobiorca oraz każdy z Poręczycieli są zobowiązani do:
1) niezaciągania w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki, bez uprzedniej zgody Pożyczkodawcy, żadnych innych pożyczek ani kredytów, do nieudzielania poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji spłat pożyczki przez osoby trzecie w zakresie przekraczającym zwykły zarząd majątkiem oraz do nieobciążania swojego majątku;
2) przechowywania wszelkich kwot z tytułu udzielonej Pożyczki na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy prowadzonym przez bank z siedzibą lub oddziałem na terytorium Polski;
3) udzielania prawdziwych, wyczerpujących i terminowych wyjaśnień i udostępniania wszelkich żądanych przez Pożyczkodawcę i/lub podmiot upoważniony przez Pożyczkodawcę dokumentów i zaświadczeń dotyczących przedmiotu Pożyczki lub sytuacji Pożyczkobiorcy i Poręczycieli. Udzielenie odpowiedzi lub przedłożenie dokumentów żądanych przez Pożyczkodawcę nastąpi nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od daty zażądania udzielenia informacji bądź przedłożenia dokumentów;
4) terminowej zapłaty wszelkich podatków, składek ZUS i innych obciążeń publicznoprawnych;
5) informowania Pożyczkodawcy o zmianie jakichkolwiek danych Pożyczkodawcy oraz Poręczycieli wskazanych w Umowie Pożyczki, w tym w szczególności zmiany nazwy, siedziby, numeru telefonu, wszelkich zmianach powodujących zmianę stanu prawnego (w tym formy prawnej) prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dotyczących w szczególności zmiany nazwiska, miejsca zamieszkania, zmian dotyczących posiadanego dokumentu tożsamości, miejsca pracy;
6) informowania Pożyczkodawcy o zmianach dotyczących okoliczności mających wpływ na ocenę zdolności kredytowej, obniżeniu realnej wartości któregokolwiek z ustanowionych zabezpieczeń oraz o wszelkich działaniach i zdarzeniach powodujących zmianę stanu prawnego i technicznego przedmiotów stanowiących zabezpieczenie rzeczowe Pożyczki;
7) natychmiastowego powiadamiania Pożyczkodawcy o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na ich zdolność do całkowitej i terminowej spłaty Pożyczki, a w szczególności o istotnym pogorszeniu się ich stanu majątkowego;
8) natychmiastowego powiadomienia Pożyczkodawcy o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na prawidłowość oraz trwałość ekonomiczną realizowanego Projektu;
9) przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem, na który udzielono Pożyczki w terminach i formie wskazanej w Umowie Pożyczki;
10) składania pisemnych informacji o swojej aktualnej sytuacji finansowej na każde żądanie Pożyczkodawcy, Menadżera lub Instytucji Zarządzającej;
11) Pożyczkobiorca zobowiązuje się do realizacji obowiązków wynikających z zawartej Umowy Pożyczki, w tym m.in. w zakresie działań związanych z monitorowaniem i oceną realizowanej przez Pożyczkobiorcę Inwestycji oraz poddania się kontroli i audytom.

 

XVI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 23

 1. Pożyczkobiorca i poręczyciele będący osobami fizycznymi, przed podpisaniem umowy pożyczki, przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO) w celu zawarcia i realizacji Umowy.
 2. Administratorami danych osobowych są:
  1) Województwo Kujawsko-Pomorskie, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz dysponujące środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, działające przez swoje organy wykonawcze oraz jednostkę organizacyjną, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@kujawsko-pomorskie.pl, tel.: (56) 6218 243;
  2) Minister ds. Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa – w zakresie danych wprowadzanych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST), kancelaria@miir.gov.pl; Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@miir.gov.pl. Administrator ten powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy o realizację projektu – Województwu Kujawsko-Pomorskiemu,
  3) Europejski Bank Inwestycyjny – pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, przetwarzający dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii oraz w sprawie swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE, w związku ze świadczeniem usług bankowych.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z Umową Operacyjną zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy, oraz Umową z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – pełniącym rolę Menadżera Funduszu Powierniczego, Pożyczkobiorca może kontaktować się z Pośrednikiem Finansowym, który przetwarza dane osobowe: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, e-mail: daneosobowe@kpfp.org.pl, tel. +48 56 475 62 90.

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy Pożyczki.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, zmieniony Regulamin wiąże Pożyczkobiorcę i Poręczycieli od momentu jego zamieszczenia na stronie internetowej Funduszu.
 3. W przypadku rozbieżności przy interpretacji postanowień Umowy Pożyczki i Regulaminu, postanowienia Umowy Pożyczki mają pierwszeństwo.

 

§ 25

Niniejszy Regulamin udzielania pożyczek na odnawialne źródła energii Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” Instrument Finansowy – Pożyczka OZE wraz z dokumentami niezbędnymi do złożenia Wniosku o Pożyczkę, a także informacje o Pożyczce dostępne są w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o., Biurach Terenowych, Punkcie Konsultacyjnym oraz na stronie internetowej Funduszu.

 

§ 26

W sprawach nieuregulowanych Umową Pożyczki lub Regulaminem stosuje inne obowiązujące przepisy prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.);
 2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. L 138 z 13.5.2014, s. 5 z późn.zm.);
 3. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.U. UE.L.2014.223.7);
 4. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. L 187 z 26.6.2014, s.1), zwanego dalej rozporządzeniem GBER;
 5. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 1);
 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U z 2015 r., poz. 488);
 7. Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (C 14 z 19.1.2008);
 8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1420);
 9. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1269 ze zm.);
 10. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie(UE, Euratom) nr 966/2012;
 11. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 217), zwanej Ustawą Wdrożeniową z póżn. zm.;
 12. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 362);
 13. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1000);
 14. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L119/1 z 04.05.2016 ze zm.);
 15. Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 19 lipca 2017 r.;
 16. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowo poniesionych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 20 lipca 2015 r.;
 17. Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 r.;
 18. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 19 grudnia 2017 r.;
 19. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16.12.2014 r. nr CCI 2014PL16M20P002 oraz uchwałą nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08.12.2014 r.
 20. Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Obszar 2, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr 24/1126/17 Zarządu Województwa z dnia 21 czerwca 2017 r.

 

§ 27

Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

§ 28

Zmiany Regulaminu możliwe są wyłącznie w oparciu o stosowną uchwałę Rady Nadzorczej Funduszu i wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.