Pożyczka z premią – obszary preferencji

Pożyczki inwestycyjne w obszarach preferencyjnych to pożyczki udzielane w ramach pomocy de minimis, których nominalne oprocentowanie jest niższe od rynkowego.

Obszary preferencji
1) Inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego
patrz
Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
oraz
Załącznik do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie „Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014 -2020

2) inwestycje dotyczące ekoinnowacji, w tym m.in. projektów dotyczących wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców;

3) inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla firmy – sprawdź czy możesz skorzystać z tej preferencji
Produkt jest nowy w skali firmy jeśli przedsiębiorstwo nie wytwarzało produktu o tej samej funkcjonalności albo technologia produkcji różni się zasadniczo od technologii już wytwarzanych produktów /pełna definicja produktu nowego dla firmy zawarta jest w dokumencie „Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020„/

4)  inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla rynku – sprawdź czy możesz skorzystać z tej preferencji
/definicja produktu nowego dla rynku zawarta jest w dokumencie „Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020„/

5) inwestycje przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy (EPC) .

Oprocentowanie pożyczek z premią objętych preferencjami.

 • 0,5% – pożyczki przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla rynku (patrz wyżej, pkt 4)
  (0,5 % – w okresie utrzymywania się stopy bazowej na poziomie 1,87% i wyżej; stopa bazowa pomniejszona o 1,37% – w okresie utrzymywania się stopy bazowej na poziomie poniżej 1,87%)

Pożyczki do 2 mln zł

 • 6,35% (oprocentowanie równe stopie bazowej) dla pożyczek udzielanych na:
  • inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego
  • inwestycje dotyczące ekoinnowacji
  • inwestycje, które przyczynią się do utworzenia nowego miejsca pracy (EPC)
 • 5,85% (oprocentowanie równe stopie bazowej minus 0,5, nie mniej niż 0%)
  • dla pożyczek udzielanych na inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla firmy (patrz wyżej, pkt 3)

Pożyczki powyżej 2 mln zł

 • 6,85% (oprocentowanie równe stopie bazowej +0,5) dla pożyczek powyżej 2 mln zł udzielanych na:
  • inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego
  • inwestycje dotyczące ekoinnowacji
  • inwestycje, które przyczynią się do utworzenia nowego miejsca pracy (EPC)

Informacje o pomocy de minimis

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

PKD wykluczone z pomocy de minimis