Szukaj
Close this search box.

Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy

Na jakich warunkach można skorzystać z preferencji na inwestycje przyczyniające się do powstawania nowych trwałych miejsc pracy (EPCI)

Wskaźnik nowoutworzonych miejsc pracy służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na podstawie Kodeksu pracy (nie dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia, zatrudnienia na podstawie umowy kontraktu).

Wykazywane nowoutworzone miejsca pracy muszą być bezpośrednio związane z realizacją inwestycji finansowanej ze środków pożyczki.

W ramach wskaźnika nowoutworzonych miejsc pracy nie należy wykazywać miejsc pracy utworzonych pośrednio w wyniku realizacji inwestycji (np. u wykonawców lub podwykonawców), miejsc pracy stworzonych do obsługi inwestycji (na czas realizacji inwestycji) oraz chronionych miejsc pracy.

Wskaźnik prezentuje część wzrostu zatrudnienia „przed-po” realizacji inwestycji. Jego wartością jest różnica pomiędzy: łączną liczbą miejsc pracy po zakończeniu realizacji inwestycji finansowanej ze środków pożyczki a łączną liczbą miejsc pracy na dzień rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Wskaźnik jest wyrażany w jednostce miary EPC (tzw. ekwiwalent pełnego czasu pracy). Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą 40 godzin pracy w tygodniu roboczym przez okres roku, przy czym etaty częściowe są sumowane i nie są zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów), np. 1 etat i ¼ etatu = 1,25 EPC. Przy wyliczeniu EPC nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowej oraz innych nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi).

Jeśli łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji inwestycji finansowanej ze środków pożyczki nie zwiększa się – wartość wskaźnika wynosi zero – jest on wówczas traktowany jako wyrównanie, a nie wzrost.

Nowoutworzone miejsca pracy rozumie się jako etaty w pełnym wymiarze czasu pracy (niepełne etaty należy przeliczać na ekwiwalent pełnego czasu) powstałe w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy Pożyczki i jednocześnie nie później niż do 12 m-cy od całkowitego rozliczenia pożyczki z K-PFP.

Całkowita spłata Pożyczki i nieutworzenie nowego miejsca pracy związanego z Inwestycją, mającego przyczynić się do wzrostu zatrudnienia zgodnie z zasadami opisanymi powyżej do dnia całkowitej spłaty Pożyczki, oznacza niewykonanie wskaźnika nowoutworzonych miejsc pracy. Pożyczkobiorca, który do dnia ogłoszenia upadłości nie utworzył nowego miejsca pracy związanego z Inwestycją, mającego przyczynić się do wzrostu zatrudnienia nie zrealizował wskaźnika nowoutworzonych miejsc pracy.

W przypadku niewykonania wskaźnika, o którym mowa powyżej K-PFP nalicza odsetki na warunkach rynkowych, z dnia udzielenia pożyczki, za cały okres pożyczki, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się do jednorazowej spłaty różnicy pomiędzy odsetkami naliczonymi zgodnie z oprocentowaniem rynkowym a odsetkami spłaconymi przez Niego w okresie spłaty pożyczki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Dalsza spłata Pożyczki następuje według oprocentowania rynkowego z dnia udzielenia Pożyczki zgodnie ze zmienionym harmonogramem.