Szukaj
Close this search box.

Produkt nowy dla rynku

Definicja produktu nowego dla rynku zawarta jest w dokumencie pt. Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020”.

W celu potwierdzenia, że inwestycja objęta wsparciem przyczyniła się do wprowadzenia produktu nowego dla rynku, K_PFP jest zobligowany do pozyskania od Klienta wnioskującego o przyznanie preferencyjnego oprocentowania opinii o innowacyjności (opinii potwierdzającej wprowadzenie produktu nowego dla rynku).
Opinia o innowacyjności musi być wystawiona przez:

 • jednostkę naukową – podmiot, o którym mowa w art. 7 ust.1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668 z późn. zm.)
  lub
 • centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141)
  lub
 • ośrodki innowacji, które otrzymały akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (dostępne na stronie: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/akredytowane-osrodki-innowacji-w-bazie-uslug-rozwojowych/)
  lub
 • Wnioskodawca, wyłącznie w przypadku, gdy posiada on własny dział B+R oraz złożył formularz PNT-01 „Sprawozdanie działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” za ostatni rok do Głównego Urzędu Statystycznego.
 • ośrodek badawczy, rozumiany jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.

Dokumentem potwierdzającym innowacyjność mogą również być pozyskane patenty, wzory użytkowe czy zgłoszenia patentowe lub zgłoszenia wzoru użytkowego.

Uzupełniająco, jeśli Klient posiada, załącza dodatkowe dokumenty potwierdzające wprowadzenie produktu nowego dla rynku (np. publikacje naukowe, dostępne badania, literatura fachowa).

W przedstawianej opinii o innowacyjności sugeruje się zawarcie spisu podstaw/źródeł danych, na podstawie których określono stopień rozwiązań innowacyjnych (z podaniem tytułów raportów, roczników statystycznych i dat ich wydania, adresów stron internetowych, roczników publikacji, itp. oraz wskazaniem miejsca ich dostępności w celu zweryfikowania z informacjami przedstawionymi, z zastrzeżeniem, że podstawą stwierdzenia innowacyjności nie mogą być jedynie ogólne teksty reklamowo-opisowe).
Aby uniknąć konfliktu interesu w przypadku gdy przedmiotowa opinia wystawiana jest przez podmiot zewnętrzny (np. kiedy Wnioskujący o pożyczkę nie posiada własnego działu B+R) nie może ona być sporządzona przez podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 lub organizację, w której Klient jest zrzeszony.