Szukaj
Close this search box.

Wskazówki dot. uzupełnień – Granty obrotowe

Wskazówki dotyczące poprawy wniosków i składania uzupełnień przekazanych dokumentów do Wniosku o powierzenie grantu

dot. projektu: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo,
Na podstawie konsultacji telefonicznych i mailowych udzielanych Wnioskodawcom przygotowaliśmy zestaw wskazówek, które mogą rozwiać wątpliwości najczęściej pojawiające się podczas przygotowywania uzupełnień do Wniosku o powierzenie grantu i dokumentów potrzebnych do podpisania umowy.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami.

 1. W miarę możliwości dokumenty potrzebne do uzupełnienia wniosku (oraz na późniejszym etapie dokumenty potrzebne do podpisania umowy) należy umieszczać na platformie jednorazowo, ponieważ po umieszczeniu dokumentów dostęp dla Wnioskodawcy jest automatycznie blokowany. Jeśli nie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty i istnieje potrzeba odblokowania dostępu, prosimy o kontakt mailowy na adres: grantyobrotowe@kpfp.org.pl wraz z podaniem numeru wniosku oraz nazwy firmy.
 1. Jeśli Wniosek wymaga korekty należy go skorygować w Generatorze Wniosków. Wniosek o statusie „DO KOREKTY” jest dostępny w Generatorze Wniosków pod adresem: https://grantyobrotowe.kpfp.org.pl. Do Generatora Wniosku można także zalogować się przez link udostępniony na stronie kpfp.org.pl zakładka „Granty i dotacje”, zakładka „Granty na kapitał obrotowy”.
 1. Jeżeli wystąpią problemy z zalogowaniem się do Generatora Wniosków należy wysłać wiadomość na adres generatorkapital@tarr.org.pl
 1. Po zalogowaniu do Generatora Wniosków i skorygowaniu wniosku należy kliknąć „Złóż wniosek”, wówczas na adres mailowy zostanie przesłane Potwierdzenie złożenia wniosku o powierzenie grantu, które należy wydrukować, czytelnie podpisać, wpisać aktualną datę i przesłać na adres mailowy grantyobrotowe@kpfp.org.pl.
 1. Dokumentacja dotycząca projektu jest dostępna na stronie internetowej K-PFP: https://kpfp.org.pl/granty-obrotowe/. Jeśli w części DOKUMENTY nie ma wzoru pisma należy samodzielnie zredagować dokument.
 1. Jeśli Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia/decyzji/umowy/zawiadomienia lub innego dokumentu potwierdzającego otrzymanie pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, wówczas może złożyć oświadczenie o otrzymanym wsparciu dołączając do niego potwierdzenie przelewu dokumentujące wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
 1. Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami lub inny dokument wydany przez ZUS / Urząd Skarbowy musi potwierdzać niezaleganie Wnioskodawcy z należnościami na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku o powierzenie grantu, tj. 30.07.2020 r. Zaświadczenia wskazujące na aktualny stan niezalegania nie mogą być przez nas honorowane.
  Nie ma znaczenia termin wystawienia zaświadczenia / innego dokumentu wystawionego przez ZUS/Urząd Skarbowy. Ważne by wskazywał na niezaleganie z należnościami na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień 30.07.2020 r.
 1. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP – punkt 5 – wiersz „Obroty ze sprzedaży netto (w tys. EUR)”Obroty ze sprzedaży netto – należy wartość obrotów podać w tysiącach euro.
  Wielkość obrotów należy przeliczyć po kursie euro z ostatniego dnia danego okresu referencyjnego:
  – dla 29 grudnia 2017 roku kurs wynosił: 4,1709 zł,
  – dla 31 grudnia 2018 roku kurs wynosił: 4,3000 zł,
  – dla 31 grudnia 2019 roku kurs wynosił: 4,2585 zł.
  Otrzymaną kwotę należy podzielić przez 1000 i wpisać kwotę z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku.
  Przykład prawidłowego obliczenia wartości obrotów w tysiącach:
  1. Wartość obrotów spisana z dokumentu finansowego: 62 500,00 zł
  2. Kurs euro dla 31 grudnia 2019 roku: 4,2585 zł
  3. Wartość obrotów (62 500,00 zł) dzielimy przez kurs euro (4,2585 zł), co daje kwotę: 14 676,5293 euro
  4. Powyższą kwotę (14 676,5293 euro) dzielimy przez 1000, co da nam wartość w tysiącach euro: 14,6765.
  5. Otrzymaną kwotę 14,6765 – z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku wpisujemy w wiersz „Obroty ze sprzedaży netto (w tys. EUR)”

62 500,00 zł/4,2585 zł = 14 676,5293 euro/1000 = 14,6765

 1. Wszystkie dokumenty (oświadczenia, wyjaśnienia, zaświadczenia, dokumenty finansowe itp.) należy umieścić i przesłać na specjalnie przygotowanej platformie, do której link znajduje się w piśmie oraz mailu dotyczącym uzupełnień, natomiast zaktualizowane Potwierdzenie złożenia wniosku o powierzenie grantu należy przesłać na adres grantyobrotowe@kpfp.org.pl (w przypadku gdy korekty wymagał Wniosek).
 1. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu wyznaczonego na składanie uzupełnień lub dokumentów do sporządzenia umowy. Aby wydłużyć termin należy wysłać wniosek na adres mailowy: grantyobrotowe@kpfp.org.pl podając: numer wniosku, uzasadnienie (np. oczekiwanie na wydanie zaświadczeń) i wskazać planowany termin przesłania dokumentów.
 1. Docierają do nas informacje, że niektóre wiadomości wysyłane przez nas za pomocą poczty elektronicznej, trafiają do spamu – sugerujemy codziennie sprawdzać skrzynkę odbiorczą oraz folder SPAM.
 1. Korespondencję należy kierować na adres mailowy: grantyobrotowe@kpfp.org.pl. W treści wiadomości prosimy podawać każdorazowo numer wniosku.
 1. W sprawach dotyczących funkcjonowania Generatora Wniosków, prosimy pisać na adres e-mail: generatorkapital@tarr.org.pl.
 1. Na stronie kpfp.org.pl w zakładce „Granty na Kapitał obrotowy” nadal dostępne są Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. projektu (FAQ).
 1. Informacja dotycząca momentu księgowania grantu w odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy:

Pytanie:

„Grant nie może być ujęty w przychodach i jednocześnie wydatki z niego pokryte nie mogą stanowić dla przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów.

Jest to jednoznaczne , iż nie można ujmować ich w księgach po stronie kosztów. Jednocześnie nie ma pewności, że ww. koszty będą finansowane ze środków z grantu dopóki nie zostanie wydana decyzja o jego przyznaniu oraz wypłata środków.

W związku z powyższym wszelkie wydatki za miesiące sierpień, wrzesień zostały ujęte w księgach po stronie kosztów, ponieważ podatek również musiał zostać uiszczony.”

Odpowiedź:

Dopóki nie zostanie wydana pozytywna decyzja o przyznaniu grantu oraz podpisana Umowa o powierzenie grantu, Wnioskodawca nie ma oczywiście pewności, że grant w ogóle otrzyma. Prowadzi działalność gospodarczą, zatem osiąga przychody, ponosi koszty i odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy. W momencie otrzymania grantu przez Wnioskodawcę, który najprawdopodobniej będzie stanowił dla niego refundację poniesionych kosztów utrzymania działalności w okresie sierpień-październik, właściwe będzie dokonanie korekty kosztów np. dowodem wewnętrznym. Dla transparentności dodatkowo na dowodzie wewnętrznym można opisać, których dokładnie kosztów (faktur/rachunków) korekta kosztów dotyczy.

Podatek dochodowy w ramach prowadzonej działalności liczymy narastająco w poszczególnych miesiącach (kwartałach) na podstawie wprowadzonych zapisów księgowych dotyczących przychodów i kosztów. W związku z powyższym nie było możliwe ustalenie innej podstawy opodatkowania we wcześniejszych miesiącach z uwagi na brak podstaw do pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów (brak podpisanej umowy na grant obrotowy) i zapłacenia mniejszej kwoty podatku dochodowego. Dlatego też rozliczenia podatku dochodowego następowały prawidłowo.

W przypadku podatnika podatku VAT również rozliczenia tego podatku było prawidłowe i złożona deklaracja podatku VAT oraz plik JPK_VAT również były poprawne.

Jednocześnie przypominam, że ostateczne rozliczenie podatku dochodowego następuje na koniec roku podatkowego, które przekazywane jest wraz z zeznaniem rocznym do Urzędu Skarbowego.

Pamiętać należy wówczas o prawidłowym wykazaniu kosztów uzyskania przychodów, wówczas jednym z elementów korygowania kosztów jest spis z natury sporządzony na koniec roku sprawozdawczego wyłączający z ewidencji towary i materiały, które nie zostały sprzedane na 31.12.

W związku z wyżej opisanym przypadkiem, dokonanie korekty, które nie jest przypadkiem nadzwyczajnym, jest uzasadnione i wskazuje na prawidłowość prowadzenia ksiąg i właściwe podejście do tematu przychodów i kosztów.

 

W związku z tym, że w godzinach pracy udzielamy bardzo dużo konsultacji telefonicznych, część Wnioskodawców może mieć problem z dodzwonieniem się, ponieważ linie bywają stale zajęte.

Zalecamy, aby pytania merytoryczne dot. dokumentów i inne zapytania w związku z projektem kierować na adres mailowy: grantyobrotowe@kpfp.org.pl . Na bieżąco odpowiadamy na maile wysyłane na tę skrzynkę, także poza godzinami pracy. Jeśli nie otrzymali Państwo odpowiedzi w ciągu 24 godzin, prosimy o ponowne przesłanie maila.

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego