fbpx

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż środki finansowe w ramach naboru nr 1/GO/2020 ogłoszonego w 2020 roku, zostały wyczerpane. W ramach przedmiotowego naboru wsparcie otrzymało 1742 Przedsiębiorców, zgodnie z załączoną Listą rankingową ocenionych projektów.
Lista rankingowa ocenionych projektów (całościowa) do naboru nr 1/GO/2020

[[ARCHIWUM KOMUNIKATÓW]]
W obecnej chwili K-PFP nie prowadzi projektów grantowych. Przedsiębiorców poszukujących finansowania zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami pożyczkowymi pod numerem telefonu: tel. 56 475 62 95

Informacja na temat zabezpieczeń wekslowych.

Informujemy, że poniżej na tej stronie, w dziale "Dokumenty", zostały umieszczone do ściągnięcia dokumenty potrzebne do podpisania umowy. DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ NA MAILOWE WEZWANIE PRACOWNIKÓW K-PFP.

Komunikat z dn. 2.10.2020 r. - kliknij
Zgodnie z Metodologią wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, kwestia poniesionych przez Grantobiorcę wydatków nie będzie przedmiotem weryfikacji, tylko fakt utrzymania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy, liczonych od dnia złożenia wniosku o grant.

KOMUNIKAT Z DNIA 17.09.2020 r.
Szanowni Państwo, kontakt telefoniczny z Biurem Projektu (Dział Grantów i Dotacji K-PFP) jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 13:30-15:30.

LISTA RANKINGOWA
Szanowni Państwo, pod poniższym linkiem znajduje się
Lista rankingowa złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 1/GO/2020.
Lista rankingowa - kliknij
str. 1-43: Wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór, dla których dostarczono w terminie Potwierdzenie złożenia wniosku o powierzenie grantu, zakwalifikowane do oceny.

Grant przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym osób samozatrudnionych, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

LIDER PROJEKTU

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

PARTNER PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

CEL PROJEKTU
Utrzymanie działalności gospodarczej przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.

Granty przeznaczone są dla przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 70% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 r. począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

ŁĄCZNIE NA WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W REGIONIE PLANOWANE JEST PRZEZNACZENIE

47 169 811,32 zł

Termin składania wniosków

od 30.07.2020, godz. 8:00
do 31.07.2020, godz. 8:00
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 31.12.2020

Poziom dofinansowania

do 50 000 zł
sprawdź szczegóły dot. wysokości wsparcia

DOKUMENTY

Wskazówki dot. uzupełnień do wniosków i dokumentów potrzebnych do podpisania umowy - zachęcamy do zapoznania się.

DOKUMENTY PODPISYWANE PODCZAS ZAWIERANIA UMOWY:
1. Deklaracja wekslowa (dla osoby fizycznej)
2. Deklaracja wekslowa (dla osoby prawnej)
3. Wzór weksla
4. Oświadczenie RODO
5. Oświadczenie
6. Wzór umowy o powierzenie grantu

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PODPISANIA UMOWY:
1. Oświadczenie o niekaralności: doc, pdf.
2. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy: doc, pdf.
3. Oświadczenie dot. stanu cywilnego i rozdzielności majątkowej - wzór doc.
4. Oświadczenie o rachunku bankowym - wzór: doc.
5. Oświadczenie o problemach w prowadzeniu działalności - wzór: doc.

Przeczytaj Informację dot. zaświadczeń z US i ZUS. POZOSTAŁE DOKUMENTY:
1. Ogłoszenie o naborze wniosków
2. Regulamin przeprowadzenia naboru
3. Kryteria wyboru projektu
4. Wzór wniosku o powierzenie grantu
5. Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu
6. Wzór umowy
7. Lista dokumentów niezbędnych do oceny wniosku oraz podpisania umowy
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (wersja edytowalna oraz PDF)
9. Potwierdzenie złożenia wniosku w Generatorze Wniosków
10. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa - wraz z załącznikami i instrukcją (wersja edytowalna oraz PDF)
11. Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych osób trzecich

KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Grant przeznaczony jest dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy z powodu pandemii COVID-19 odnotowali spadek obrotów na poziomie co najmniej 70%.
O powierzenie grantu w ramach projektu "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw" może ubiegać się przedsiębiorca (w tym osoba samozatrudniona), który:

  1. 1. posiada odpowiednio status mikro[1] lub małego przedsiębiorcy[2]; (również osoby samozatrudnione)
  2. 2. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014[3] w dniu 31 grudnia 2019 r.[4];
  3. 3. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19[5] (przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie zgodne z tymczasowymi ramami środków pomocy państwa[6] lub rozporządzeniami Komisji (UE) nr 1407/2013[8], (UE) nr 1408/2013[8] oraz (UE) nr 717/2014[9] nie uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby niniejszego podpunktu);
  4. 4. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej[10];
  5. 5. prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  6. 6. według stanu na dzień składania wniosku prowadził działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.) albo na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814);
  7. 7. zarówno na moment udzielenia wsparcia jak i wg stanu na dzień 1.02.2020 r. prowadzi działalność gospodarczą[11] na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiada na jego terenie siedzibę/oddział[12].

    Szczegółowe informacje w Regulaminie naboru wniosków.

CO MOŻNA FINANSOWAĆ

Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na utrzymanie działalności przedsiębiorstwa, które, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, poprzez finansowanie kapitału obrotowego.

UWAGA
Formularz wniosku o powierzenie grantu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków. Następnie po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia złożenia wniosku, należy dokument czytelnie podpisać, wpisać datę, oraz odesłać skan lub zdjęcie dokumentu na wskazany w potwierdzeniu adres mailowy.

Grantobiorca zobowiązuje się utrzymać działalność gospodarczą przez okres 3 m-cy kalendarzowych, licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o powierzenie grantu.

KONTAKT

Biuro projektu:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń
kom. +48 508 434 108
tel. 56 475 62 90, wew. 92
e-mail: grantyobrotowe@kpfp.org.pl
DZIAŁ GRANTÓW I DOTACJI

W tym momencie K-PFP nie prowadzi projektów grantowych.
Zachęcamy do skorzystania  z oferty pożyczek:
tel. do konsultantów: 737 722 106


Informacji dotyczących funkcjonowania Generatora Wniosków udziela Partner projektu:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167 (budynek A), 87-100 Toruń
e-mail: generatorkapital@tarr.org.pl
Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.