Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

(FAQ)

Uwaga! Zmiana dot. FTE w Grantach na kapitał obrotowy

Zgodnie z uzyskaną 29.07.2020 r. interpretacją informujemy, że do FTE (liczby osób zatrudnionych) Wnioskodawca może wliczyć właściciela/właścicieli firmy, jeśli można go uznać za osobę samozatrudnioną.

Zatem przykładowo:

 • jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudnia na umowę o pracę żadnej osoby to w takim przypadku FTE =1,
 • jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia pracowników na postawie umowy o pracę to do FTE należy zliczyć zarówno pracowników jak i właściciela/właścicieli firmy (np. jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudniałaby jedną osobę na podstawie umowy o pracy to wówczas FTE =2).

 Przed zawarciem Umowy o powierzenie grantu KPFP sp. z o.o. zwróci się do przedsiębiorcy o przekazanie m.in. druków DRA/RCA i umów o pracę na podstawie których zweryfikowana zostanie prawidłowość wyliczenia FTE.

 

CZĘŚĆ I – PYTANIA i ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PROJEKTU I WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

(w drugiej części znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące Generatora Wniosków)

 

 1. Czy przyznaną zaliczkę należy wydatkować w okresie 3 miesięcy? Czy może być w dłuższym okresie?

 Odpowiedź: Okres realizacji projektu wynosi 3 miesiące kalendarzowe i w takim okresie należy wydatkować dotację.

Wysokość wsparcia zostanie wyliczona automatycznie w Generatorze Wniosków.

 

 1. W przeszłości korzystaliśmy z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń w związku z Covid-19. Pracownik wraca z urlopu macierzyńskiego i przedsiębiorstwo chce złożyć kolejny wniosek na dofinansowanie tego pracownika. Jest to finansowane z EFS. Dotacja miałaby dotyczyć okresu lipiec – wrzesień. Czy te dotacje wykluczają się?

 Odpowiedź:  Tak, dotacje te się wykluczają.

 

3. Jak rozumieć zapis „jeśli właścicielem jest pracownik firmy, jest uwzględniony w kalkulacji FTE”?

Odpowiedź:  Zapis z Instrukcji wypełniania wniosków: „Jeżeli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji FTE” dotyczy sytuacji gdy firma zatrudnia właściciela na podstawie stosunku pracy.

Zgodnie z Art. 2 kodeksu pracy Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
A zatem stosunek pracy jest to relacja pomiędzy pracodawcą a:
1) osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,
2) osobą zatrudnioną na podstawie powołania,
3) osobą zatrudnioną na podstawie wyboru,
4) osobą zatrudnioną na podstawie mianowania lub
5) osobą zatrudnioną na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

„Powołanie” o którym mowa powyżej nie należy rozumieć jako „powołanie Prezesa Zarządu” – pomimo podobieństw tych słów są to dwa różne stosunki prawne (stosunek pracy oraz stosunek tzw. korporacyjny, spółkowy),

„Powołanie” jest to forma nawiązania stosunku pracy, sprecyzowana w art. 68 i nast. kodeksu pracy zgodnie z którym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Ponadto należy zwrócić uwagę na zapisy Regulaminu przeprowadzenia naboru, gdzie w § 5. Zasady finansowania Projektów grantowych, w ustępie 5 wskazano, iż:

„FTE – zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty w miesiącu składania Wniosku o powierzenie grantu. W przypadku samozatrudnionych FTE=1”

 

 1. Kim jest osoba samozatrudniona?

Odpowiedź: Samozatrudnienie określa sytuację, w której osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne ryzyko oraz ponosi konsekwencje majątkowe i gospodarcze tej działalności. Samozatrudnienie odnosi się do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W przypadku samozatrudnionych FTE wynosi 1.

 

 1. Zgodnie z pkt A2 2F w załączniku kryteria wyboru projektów grantobiorca nie może prowadzić działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz sektora kas spółdzielczych. Proszę o informację jaka jest przyjęta definicja „instytucji finansowej”.

 Odpowiedź:  W związku z brakiem definicji w kryteriach wyboru na potrzeby naboru stosujemy przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce oraz UE.

Należy w pierwszej kolejności odnieść się do definicji zawartej w art. 4 § 1 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z którą:

instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez zarządzającego ASI w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia oraz takiego zarządzającego, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

Dodatkowo, należy dokonać oceny przedmiotu działalności Wnioskodawcy również zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo Bankowe:

instytucja finansowa – instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia nr 575/2013;

Prawo Bankowe odsyła nas do treści rozporządzenia 575/2013 które stanowi, że:

„instytucja finansowa” oznacza przedsiębiorstwo inne niż instytucja, którego podstawową działalnością jest nabywanie pakietów akcji lub wykonywanie co najmniej jednego spośród rodzajów działalności wymienionych w pkt 2-12 i pkt 15 załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE, pojęcie to obejmuje finansowe spółki holdingowe, finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, instytucje płatnicze w rozumieniu dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku 25) i spółki zarządzania aktywami, nie obejmuje jednak ubezpieczeniowych spółek holdingowych i ubezpieczeniowych spółek holdingowych prowadzących działalność mieszaną;

Zakres definicji krajowych i UE pokrywa się ze sobą. Finalnie należy odnieść się również do rodzajów działalności wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2013/36/UE zgodnie z którymi instytucja finansowa prowadzi działalność w zakresie:

 1. Udzielanie  kredytów,  w  tym  między   innymi:   kredyt   konsumencki,   umowy   kredytowe   dotyczące   nieruchomości, faktoring  z  regresem  lub  bez,  finansowanie  transakcji  handlowych  (w  tym  forfeiting).
 2. Leasing  finansowy.
 3. Usługi  płatnicze  zgodnie  z  definicją  w  art.  4  ust.  3  dyrektywy  2007/64/WE.
 4. Emisja  innych  środków  płatności  i  administrowanie  nimi  (np.  czeków  podróżnych  i  czeków  bankierskich),  o  ile  działalność  ta  nie  jest  objęta  pkt  4.
 5. Gwarancje  i  zobowiązania.
 6. Obrót  na  własny  rachunek  lub  na  rachunek  klienta  dowolną  z  następujących  pozycji: a)   instrumentami   rynku   pieniężnego  (czekami,  wekslami,  certyfikatami  depozytowymi  itp.); b)  dewizami; c)   opcjami   i   terminowymi   umowami   na   instrumenty   finansowe   typu   „futures”; d)   instrumentami  stopy  procentowej  i  wymiany  walutowej; e)   zbywalnymi   papierami   wartościowymi.
 7. Uczestniczenie  w  emisji  papierów  wartościowych  i  świadczenie  usług  związanych  z  taką  emisją.
 8. Doradztwo   dla   przedsiębiorstw  gospodarczych  w  zakresie  struktury  kapitałowej,  strategii  przemysłowej   i   kwestii   z  nimi  związanych,  jak  również  doradztwo  i  usługi  dotyczące łączenia  się  oraz  nabywania  przedsiębiorstw  gospodar­czych.
 9. Pośrednictwo  na  rynku  pieniężnym.
 10. Zarządzanie  portfelem  i  doradztwo  inwestycyjne.
 11. Przechowywanie  papierów  wartościowych  i  administrowanie  nimi.
 12. Emisja  pieniądza  elektronicznego

          W pierwszej kolejności należy spojrzeć na kod PKD w ramach danej działalności gospodarczej, co jest weryfikowane na etapie oceny Wniosku o powierzenie grantu. Należy jednak pamiętać, iż kod PKD ma charakter jedynie informacyjny, statystyczny, natomiast nie stanowi samo w sobie dowodu na temat tego, czy dany przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalności w takim czy innym zakresie.

Istotne jest określenie jego faktycznie wykonywanej działalności i czy wykonuje on którąkolwiek z czynności o których mowa powyżej.

 

6. Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W ramach naszej firmy pracuje:
 • Właściciel firmy
 • Osoba współpracująca
 • 2 pracowników (na pełen etat – umowa o pracę)
 • 1 osoba na zlecenie.
Jak należy wyliczyć FTE?

 Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami Regulaminu przeprowadzenia naboru, w § 5. Zasady finansowania Projektów grantowych, w drugiej tabeli znajduje się zapis:

„Należy wskazać liczbę odpowiadającą wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie wg stanu na moment składania wniosku o powierzenie grantu.

Aby ustalić właściwą stawkę jednostkową, określając zatrudnienie w firmie, należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy  – pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudnione bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego Wniosek o powierzenie grantu.”

„Do wyliczenia ilości osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) nie bierzemy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.”

W przedmiotowej sytuacji do wyliczenia wielkości FTE bierzemy pod uwagę jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie wlicza się właściciela, osoby współpracującej oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych. Oznacza to, że w Pana przypadku FTE wynosi 2.

         Wysokość wsparcia zostanie wyliczona automatycznie w Generatorze Wniosków.

 

7. Spółka cywilna jest prowadzona w oparciu o indywidualne działalności gospodarcze trzech wspólników w ramach trzech indywidualnych wpisów do CEIDG posiadających zapis ”Status indywidualnej działalności gospodarczej: Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych”. Spółka, ani Wspólnicy nie zatrudniają pracowników.
         Jaką wartość FTE w rozpatrywanym przypadku Spółka jako Wnioskodawca winna wpisać we wniosku o powierzenie grantu?

Odpowiedź:  Zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia naboru, §6. Zasady składania i wycofywania wniosków
ust. 11 „O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się również spółki cywilne. Wnioskodawcą pomocy jest wówczas spółka, a nie jej wspólnicy. We Wniosku należy wskazać wszystkich wspólników spółki cywilnej wraz z nadanymi dla nich numerami NIP. Wspólnicy spółki cywilnej nie będą mogli uzyskać wsparcia w ramach tego samego mechanizmu jako odrębni przedsiębiorcy, chyba że dodatkowo prowadzą osobną działalność gospodarczą na własny rachunek.”

Ponadto w § 5. Zasady finansowania Projektów grantowych, ust. 5 jest wskazane „Aby ustalić właściwą stawkę jednostkową, określając zatrudnienie w firmie, należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy12–pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudnione bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego Wniosek o powierzenie grantu(inaczej niż przy określeniu statusu średniego przedsiębiorcy).”

W związku z powyższym w przypadku, gdy dane przedsiębiorstwo (spółka) nie zatrudnia pracownika, jego FTE wynosi 0, co powoduje, że nie uzyska wsparcia w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Jedynie w przypadku osoby samozatrudnionej, czyli takiej która prowadzi jednoosobową dzielność gospodarczą FTE liczone jest jako 1.

W przypadku, który został opisany występuje spółka, czyli przedsiębiorstwo, a nie osoba samozatrudniona.

 

 1. Spółka cywilna jest prowadzona w oparciu o indywidualne działalności gosp. dwóch wspólników w ramach dwóch indywidualnych wpisów do CEIDG posiadających zapis “Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny”. Spółka zatrudnia 5 pracowników w ramach umów na pełen etat, Wspólnicy w ramach tożsamych ze Spółką wiodących profili indywidualnych działalności gospodarczych nie zatrudniają pracowników (nie zamierzają złożyć indywidualnych wniosków w ramach tego samego mechanizmu wsparcia).
Czy w rozpatrywanym przypadku Spółka jako Wnioskodawca winna we wniosku o powierzenie grantu wpisać wartość FTE: 5?

Odpowiedź:  TAK

 

 1. Spółka cywilna jest prowadzona w oparciu o indywidualne działalności gospodarcze dwóch wspólników w ramach dwóch indywidualnych wpisów do CEIDG posiadających zapis “Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny”. Spółka zatrudnia 3 pracowników w ramach umów na pełen etat, Wspólnicy w ramach odrębnych od Spółki profili indywidualnych działalności gospodarczych nie zatrudniają pracowników.
         Czy w rozpatrywanym przypadku Spółka jako Wnioskodawca winna we wniosku o powierzenie grantu wpisać wartość FTE: 3?

Odpowiedź:  TAK

 

 1. Wspólnicy chcieliby uzyskać wsparcie w ramach tego samego mechanizmu również jako odrębni przedsiębiorcy (zgodnie z aktywnymi wpisami do CEIDG), czy w rozpatrywanym przypadku Wspólnicy winni wpisać w swoich indywidualnych wnioskach o powierzenie grantu wartość FTE, jak dla samozatrudnionych: 1?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia naboru, §6. Zasady składania i wycofywania wniosków ust. 11 „O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się również spółki cywilne. Wnioskodawcą pomocy jest wówczas spółka, a nie jej wspólnicy. We Wniosku należy wskazać wszystkich wspólników spółki cywilnej wraz z nadanymi dla nich numerami NIP. Wspólnicy spółki cywilnej nie będą mogli uzyskać wsparcia w ramach tego samego mechanizmu jako odrębni przedsiębiorcy, chyba że dodatkowo prowadzą osobną działalność gospodarczą na własny rachunek.”

W związku z powyższym, w przypadku gdy Wspólnik spółki będzie ubiegał się o grant jako odrębna, nie związana ze spółką cywilną firma, jego FTE będzie wynosić 1.

 

 1. Co to jest kapitał obrotowy?

Odpowiedź: Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego.

Kapitał obrotowy (inaczej kapitał pracujący) stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi, czyli:

kapitał obrotowy = aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe,

gdzie:

 • aktywa obrotowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 199 4 r. o rachunkowości to ta część aktywów jednostki, które w przypadku:
 1. aktywów rzeczowych– są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
 2. aktywów finansowych – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
 3. należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 4. rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
 • zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W składzie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa mogą znaleźć się tylko te aktywa, które znajdują się w firmie krócej niż 12 miesięcy.

Przykładowy katalog kosztów:

 1. Czynsz za najem lokali;
 2. Opłata za media;
 3. Zapłata za dzierżawę urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności;
 4. Zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności;
 5. Zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników;
 6. Zakup paliwa do samochodu służbowego.

 

 1. Czy osoby na pracujące na podstawie umowy zlecenie są wliczane do FTE?

Odpowiedź: Nie.

 1. Czy do złożenia wniosku potrzebny jest profil zaufany bądź podpis kwalifikowalny?

Odpowiedź: Nie.

Do złożenia Wniosku o powierzenie grantu nie jest wymagane posiadanie podpisu kwalifikowalnego ani profilu zaufanego. Należy jednak pamiętać, iż po wysłaniu Wniosku o powierzenie grantu w Generatorze Wniosków Wnioskodawcy otrzymają na wskazany we Wniosku adres e-mail Potwierdzenie złożenia wniosku. Należy je wydrukować, opatrzyć aktualną datą, czytelnie podpisać przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji a następnie przesłać w wersji elektronicznej skan/zdjęcie na adres e-mail: grantyobrotowe@kpfp.org.pl w terminie określonym w Regulaminie naboru, tj. w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Wniosku o powierzenie grantu w Generatorze.

Jeśli Potwierdzenie złożenia wniosku zostało podpisane przez osobę/-y, która/-e nie jest/są upoważniona/-e do reprezentacji przedsiębiorstwa na podstawie dokumentu rejestrowego (CEIDG, KRS), wraz ze skanem Potwierdzenia złożenia wniosku należy przesłać skan stosownego pełnomocnictwa do reprezentacji. Wzór pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie internetowej www.kpfp.org.pl.

 

 1. Za jakie miesiące kalendarzowe można wykazać spadek obrotów/przychodów we wniosku. Czy za lipiec 2020 również można wykazać spadek?

Odpowiedź:  W Generatorze Wniosków Wnioskodawca będzie miał możliwość wyboru z listy rozwijanej następujące miesiące z roku 2020 za które będzie mógł wykazać spadek obrotów / przychodów ze sprzedaży:

 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec

Zgodnie z definicją zawartą we wzorze Umowy o powierzenie grantu miesiąc kalendarzowy jest to okres trwający od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca (włącznie) wymienionego w kalendarzu.

Nie ma możliwości wskazania miesiąca lipca 2020.

 

 1. Jak liczyć status wielkości przedsiębiorstwa?

 Odpowiedź:  Aby określić status przedsiębiorcy – przy wyliczaniu wartości dotyczących zatrudnienia i danych finansowych należy odpowiednio uwzględnić dane przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Wielkość przedsiębiorstwa Zatrudnienie (RJR)  

 

i

Roczny obrót Roczna suma bilansowa
Mikro < 10 ≤ 2 mln euro lub ≤ 2 mln euro
Małe < 50 ≤ 10 mln euro lub ≤ 10 mln euro

Należy zwrócić uwagę, że wartość dotycząca zatrudnienia określana dla ustalenia statusu przedsiębiorcy będzie się różnić od wartości zatrudnienia liczonej na potrzeby określenia stawki jednostkowej.

Wskazówki dotyczące ustalania statusu przedsiębiorcy dostępne są w Instrukcji wypełniania Wniosku o powierzenie grantu.

 

 1. We wniosku o powierzenie grantu znajduje się pytanie dotyczące trudnej sytuacji: Wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014. Moje firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji. Powinienem zaznaczyć „NIE” czy „TAK”?

Odpowiedź:  W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 należy zaznaczyć odpowiedź TAK (potwierdzić fakt, iż nie znajdował się w trudnej sytuacji).

W przypadku, gdy Wnioskodawca znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 na dzień 31.12 2019 r., nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach przedmiotowego projektu, a tym samym nie ma możliwości zaznaczenia odpowiedzi „NIE”.

Podobnie, w celu przedstawienia obecnej sytuacji Wnioskodawcy zawartej w wierszu poniżej we Wniosku o powierzenie grantu: „Wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19” w celu:

 • Potwierdzenia, iż nie znajdował się w trudnej sytuacji na koniec 2019 r. ale po tym dniu znalazł się z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 należy wybrać odpowiedź „TAK”
 • Zaprzeczenia, iż nie znajdował się w trudnej sytuacji na koniec 2019 r. ale po tym dniu znalazł się z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 należy wybrać odpowiedź „NIE”.

Żadna z powyżej wskazanych odpowiedzi nie wyklucza Wnioskodawcy z możliwości otrzymania wsparcia, jednakże w przypadku odpowiedzi „TAK” należy wybrać z listy rozwijanej lub samodzielnie opisać w jaki sposób wystąpienie pandemii COVID-19 wpłynęło na znalezienie się Wnioskodawcy w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 po dniu 31.12.2019 r.

 

 1. Czy można się zalogować już w Generatorze?

 Odpowiedź:  Nie. Obecnie nie ma możliwości zalogowania się w Generatorze Wniosków. Generator zostanie uruchomiony w dniu 30 lipca 2020 r. o godzinie 8:00.

 

 1. Jak załączyć dokumenty do wniosku?

 Odpowiedź:  Na etapie składania Wniosków nie ma konieczności dołączania żadnych załączników.

 

 1. Kiedy będzie konieczność przedłożenia pozostałych dokumentów? Chodzi mi o to, że na zaświadczenie z ZUS i US czeka się od 7-10 dni, w związku z tym ile będę miała czasu na wystąpienie do urzędu o zaświadczenie o niezaleganiu?

Odpowiedź:  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa potwierdzające niezaleganie z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia Wniosku o powierzenie grantu, Wnioskodawca przedkłada do KPFP sp. z o.o. w momencie uzyskania informacji o pozytywnej ocenie wniosku i zakwalifikowania do dofinansowania.

Wskazaną wyżej dokumentację będzie należało dostarczyć w formie skanów niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma na adres mailowy wskazany w ww. piśmie, oraz w formie oryginałów dokumentów na etapie podpisywania Umowy o powierzenie grantu.

Wnioskodawca we wniosku do US i ZUS może wskazać, iż zaświadczenie jest niezbędne
w celu otrzymania dofinansowania związanego z COVID-19, co powinno skutkować przyspieszeniem terminu wydania przedmiotowych zaświadczeń.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie miał możliwości dostarczenia ww. dokumentów zgodnie w wskazanym terminie, winien poinformować o tym fakcie KPFP sp. z o.o.. W takiej sytuacji termin ten zostanie indywidulanie wydłużony o czas niezbędny do przedłożenia ww. dokumentacji.

 

 1. Co oznacza termin „trudna sytuacja” na dzień 31.12.2019 r.?

 Odpowiedź: Dofinansowanie w ramach naboru mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014, zgodnie z którym:

„przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 1. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE 45),
  a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;
 2. w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania. ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Do celów niniejszego przepisu „spółka, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE;
 3. w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku
  z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym podstępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli;
 4. w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację
  i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu;

W przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat: 

 • stosunek księgowej wartości kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5 oraz
 • wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0.

 

CZĘŚĆ II – PYTANIA i ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE GENERATORA WNIOSKÓW

 1. Pytanie: Kiedy będzie aktywny generator:

Odpowiedź: Generator zostanie aktywowany w dniu 30 lipca 2020 r. o g. 8.00.

 

 1. Pytanie: Pod jakim adresem będzie dostępny generator?

Odpowiedź: Do generatora będzie się można dostać bezpośrednio przez stronę konkursu www.kpfp.org.pl/granty-obrotowe oraz przez stronę https://kpfp.org.pl/informacja-o-generatorze-wnioskow/

 1. Pytanie: Czy jest możliwość utworzenia konta użytkownika w Generatorze Wniosków wcześniej niż 30.07.2020 r.?

Odpowiedź: Nie ma możliwości utworzenia konta wcześniej. Będzie to wykonalne z chwilą uruchomienia generatora.

 1. Pytanie: W jakiej przeglądarce będzie działał prawidłowo generator wniosków?

Odpowiedź: Rekomenduje się, aby do obsługi generatora wykorzystywać najnowszą wersję przeglądarek Chrome lub Mozilla Firefox.

 

 1. Pytanie: Czy do złożenia wniosku będzie potrzebny profil zaufany lub podpis kwalifikowany?

Odpowiedź: Nie będzie wymogu wykorzystania profilu zaufanego, czy podpisu kwalifikowanego w procesie składania wniosku.

 

 1. Pytanie: Czy generator obsługuje różne projekty i czy w związku z tym trzeba będzie dokonywać wyboru właściwego wzoru wniosku?

Odpowiedź: Generator będzie dedykowany tylko i wyłączenie wnioskowi składanemu w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

 

 1. Pytanie: Czy jest możliwe wykorzystanie konta w generatorze, który wykorzystany był w projekcie Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego?

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości. Aplikowanie o granty na kapitał obrotowy łączy się z koniecznością utworzenia nowego konta. Będzie to możliwe z chwilą opublikowania generatora na stronie konkursowej.

 

 1. Pytanie: Ile wniosków można złożyć korzystając z jednego konta?

Odpowiedź: Konto zarejestrowane na wskazany adres e-mail umożliwia złożenie tylko jednego wniosku.

 

 1. Pytanie: Jakie wymagania techniczne należy spełnić, aby móc skorzystać z generatora?

Odpowiedź: W celu prawidłowego korzystania z Generatora niezbędne są:

 1. połączenie z siecią Internet;
 2. zainstalowana przeglądarka internetowa, rekomendowane to Chrome i Mozilla Firefox
 3. przeglądarka internetowa skonfigurowana w sposób umożliwiający korzystanie z Javascriptu, Cookies, SSL oraz wyłączenie blokowania wyskakujących okien

Generator będzie/jest dostępny dla użytkowników poprzez bezpieczne połączenie SSL. Z uwagi na najwyższe standardy bezpieczeństwa sugeruje się korzystanie ze certyfikowanych serwerów pocztowych własnych lub zewnętrznych dostawców. Poczta e-mail przesyłana z niezabezpieczonych serwerów pocztowych może nie być dostarczana.