Regulamin – pożyczki RPO 2007-2013

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2019. Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu udzielania pożyczek inwestycyjnych i obrotowych Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
ze środków finansowych pochodzących z wkładów wniesionych w ramach
„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.

 

REGULAMIN
udzielania pożyczek inwestycyjnych i obrotowych Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
ze środków finansowych pochodzących z wkładów wniesionych w ramach
„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pożyczki są przeznaczone na cele inwestycyjne i obrotowe, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz umowie pożyczki zawartej pomiędzy Kujawsko – Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, a Przedsiębiorcą.
2. Instrument Finansowy – środek pomocy finansowej w formie pożyczki oferowany przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, w związku z realizacją Umowy zlecenia zadań nr 4/2018, zawartą pomiędzy Menadżerem, a Pośrednikiem Finansowym, zwaną dalej Umową Zlecenia.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) EFSI –Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, o których mowa Rozporządzeniu 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwane dalej Rozporządzeniem Ogólnym.
2) Fundusz Powierniczy – fundusz tworzony w celu zapewnienia wsparcia w postaci środków finansowych dla Instrumentów Finansowych.
3) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.
4) Menadżer/Menadżer Funduszu Powierniczego – Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
5) Pożyczka na cele inwestycyjne zwana dalej Pożyczką Inwestycyjną – produkt skierowany do mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, spełniającego warunki określone w załączniku nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
6) Pożyczka na cele obrotowe zwana dalej Pożyczką Obrotową – produkt skierowany do mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, spełniającego warunki określone w załączniku nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
7) Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Obrotowa – łącznie zwane dalej Pożyczką.
8) Pożyczkobiorca/Ostateczny Odbiorca – podmiot korzystający z pożyczki, który zawarł z Pożyczkodawcą umowę pożyczki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i umowie pożyczki.
9) Pożyczkodawca/Pośrednik Finansowy/K-PFP – Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, który wdraża Instrument Finansowy, z którego udzielane są jednostkowe Pożyczki.
10) Przedsiębiorca – mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca, spełniający warunki określone w załączniku nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
11) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
12) Umowa Powierzenia – Umowa Powierzenia Zadań zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Menadżerem.
13) Umowa Pożyczki – umowa inwestycyjna i/lub umowa obrotowa zawarta pomiędzy K-PFP a Pożyczkobiorcą.
14) Wnioskodawca – Przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę.
15) Zarząd – Zarząd Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

§ 2.
POŻYCZKOBIORCY

1. Pożyczkobiorcami mogą być przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę, którzy muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
2) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi w chwili podpisania Umowy działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31 lipca 2014 roku),
4) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
5) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną.

2. O Pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

1) złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją,
2) mają siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
4) nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie upadłościowe (układowe, likwidacyjne),
5) nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
6) zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel,
7) rokują terminowe wykonanie technicznych, ekonomicznych i finansowych założeń wynikających z przedstawionej dokumentacji,
8) wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki,
9) będąc osobami fizycznymi – nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
10) nie będąc osobami fizycznymi nie mają w składzie organów zarządzających bądź wśród wspólników spółek osobowych osób prawomocnie skazanych za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
11) upoważnią K-PFP do sprawdzenia informacji w Bazie Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

§ 3.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY POŻYCZKI

1. Pożyczka może zostać udzielona na cele inwestycyjne z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć, nakierowanych na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa m.in. poprzez finansowanie zakupu nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz na cele obrotowe z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć zaspokajających bieżące potrzeby przedsiębiorców m.in. zakup surowców i towarów handlowych, koszty stałe i bieżące przedsiębiorstwa (ubezpieczenia mienia firmy, koszty reklamy, promocji itp.).
2. Udział Pożyczki inwestycyjnej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 80% wartości ponoszonych wydatków.
3. Udział Pożyczki obrotowej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% wartości ponoszonych wydatków.
4. Inwestycja jest realizowana na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
5. Finansowane przedsięwzięcia podlegają przedmiotowym i podmiotowym ograniczeniom.

1) Środki z udzielonej Pożyczki inwestycyjnej nie mogą być przeznaczone na:

a) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
b) refinansowanie inwestycji, które w dniu złożenia wniosku o pożyczkę zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
c) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
d) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
e) finansowane wydatków związanych bezpośredni e m przedsięwzięcia określonym w ust.1,
f) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,
g)finansowanie działalności w zakresie produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
h) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
i) finansowanie kapitału obrotowego,
j) finansowanie działalności inwestycyjnej firm pożyczkowych,
k) finansowanie inwestycji w zakresie produkcji rolnej,
l) finansowanie nieruchomości o charakterze inwestycji finansowej.

2) Środki z udzielonej Pożyczki obrotowej nie mogą być przeznaczone na:

a) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
b) refinansowanie inwestycji,
c) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
d) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celami finansowania określonymi w ust. 1,
e) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,
f) finansowanie działalności w zakresie produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
g) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
h) finansowanie działalności stricte finansowej,
i) finansowanie działalności rolniczej.

3) Możliwość ubiegania się o kolejną pożyczkę obrotową przez Przedsiębiorcę uzależniona jest od całkowitej spłaty uprzednio udzielonej pożyczki obrotowej.

5. Wykorzystanie pożyczki nie może być niezgodne z realizacją polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

§ 4.
WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

1. Warunki udzielania i spłaty pożyczki określa Umowa.
2. Kwota pożyczki inwestycyjnej wynosi:

1) do 500.000,00 zł – maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki,
2) powyżej 500.000,00 zł do 1.000.000,00 zł – maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące od dnia podpisania umowy pożyczki.

3. Kwota pożyczki obrotowej wynosi do 500.000,00 zł – maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki.
4. Karencja w spłacie kapitału pożyczki inwestycyjnej może wynosić do 3 miesięcy. Na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy Pośrednik Finansowy ma prawo wydłużyć okres karencji do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 2.
5. Karencja w spłacie kapitału pożyczki obrotowej może wynosić do 3 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 3.
6. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zobowiązania Pożyczkobiorcy.
7. Od udzielenia pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy czynności windykacyjnych.
8. Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19 stycznia 2008 roku lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. Wysokość oprocentowania na warunkach rynkowych w oparciu o powyższe ustali Zarząd w drodze uchwały. Informacje te zostaną podane do wiadomości w formie Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania, udostępnionej w siedzibie i na stronie internetowej K-PFP.
9. Odsetki których mowa w ust. 6, są naliczane i płatne bez wezwania od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych. Odsetki są liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
10. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki oraz zwolnieniem zabezpieczenia obciążają Pożyczkobiorcę. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest złożeniem zaakceptowanego przez K-PFP zabezpieczenia spłat należności na kwotę równą lub większą sumie kwot pożyczki, odsetek oraz ewentualnych kosztów dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.

§ 5.
WNIOSEK O POŻYCZKĘ

1. W celu otrzymania pożyczki, Przedsiębiorca ubiegający się o Pożyczkę, zwany dalej Wnioskodawcą składa wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz dokumenty wymienione w liście kontrolnej we wniosku o udzielenie pożyczki.
2. Wniosek po złożeniu w K-PFP zostaje opatrzony datą wpływu i poddany jest ocenie formalnej.
3. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku i/lub braku wymaganych dokumentów K-PFP wzywa Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia w terminie 7 dni.
4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, może on zostać odrzucony bez rozpatrywania, o czym K-PFP zawiadamia Wnioskodawcę w formie SMS, elektronicznej lub pisemnej.
5. Wniosek poprawny formalnie zostaje zarejestrowany i przekazany do oceny merytorycznej.

§ 6
OCENA WNIOSKU

1. K-PFP dokonuje analizy merytorycznej wniosku w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wnioskodawcę ostatniego dokumentu lub zarejestrowania wniosku.
2. K-PFP może zwracać się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz szczegółów planowanego przedsięwzięcia.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępniania dokumentów księgowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji związanych z prowadzoną działalnością, niezbędnych do weryfikacji wniosku. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie K-PFP, także w okresie trwania pożyczki.
4. Równolegle z przeprowadzaną analizą wniosku, K-PFP może dokonać kontroli m.in. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Celem wizytacji jest weryfikacja danych w złożonych dokumentach z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
5. Po dokonaniu analizy naw ekonomicznej prawnej wniosku, K-PFP podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki.
6. Decyzja K-PFP w sprawie udzielenia (odmowy udzielenia) pożyczki jest ostateczna.
7. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, K-PFP niezwłocznie informuje o decyzji telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej Wnioskodawcę oraz wzywa go do podpisania umowy pożyczki i złożenia właściwych zabezpieczeń.
8. W przypadku podjęcia decyzji odmawiającej udzielenia pożyczki, K-PFP zawiadamia o tym Wnioskodawcę telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej.
9. Wszystkie osoby dokonujące analizy wniosku o pożyczkę obowiązuje zasada zachowania poufności informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę.

§ 7.
SPOSÓB I WARUNKI WYPŁATY POŻYCZKI

1. Decyzja K-PFP o przyznaniu pożyczki jest podstawą do zawarcia umowy pożyczki.
2. Umowę Pożyczki sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla K-PFP i dla Pożyczkobiorcy.
3. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty określa Umowa Pożyczki.
4. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z Umową Pożyczki.

§ 8.
SPŁATA POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać Pożyczkę na warunkach określonych w Umowie Pożyczki.
2. Spłata Pożyczki dokonywana jest na rachunek bankowy K-PFP podany w Umowie Pożyczki.
3. Za dzień jakiejkolwiek spłaty uważa się dzień uznania rachunku K-PFP.
4. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
5. W razie jakichkolwiek trudności w spłacie Pożyczki Pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić o tym K-PFP i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności.
6. Do zmiany warunków spłaty Pożyczki konieczna jest pisemna zmiana Umowy Pożyczki w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów Umowy Pożyczki.
7. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie Pożyczki podejmowane są działania wyjaśniające (między innymi: kontakt telefoniczny lub wizyta u Pożyczkobiorcy), celem wyjaśnienia przyczyn opóźnienia oraz ewentualną pomoc Pożyczkobiorcy poprzez konsultacje i doradztwo.
8. Jeżeli opóźnienia w spłacie Pożyczki przekraczają 60 dni, pozostała do spłaty kwota pożyczki może zostać poddana procedurze windykacji.
9. Wszelkimi kosztami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z nieterminową spłatą Pożyczki zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
10. Każdą wpłatę na poczet spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy Pożyczki oraz innych świadczeń pieniężnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z Umową Pożyczki, zalicza się w pierwszej kolejności na:

1) koszty sądowe,
2) koszty egzekucyjne,
3) koszty korespondencji do dłużnika,
4) odsetki naliczane od kwot objętych tytułem egzekucyjnym,
5) odsetki od zadłużenia przeterminowanego,
6) pozostałe niespłacone odsetki,
7) należne opłaty oraz inne koszty,
8) koszty zastępstwa procesowego,
9) niespłacony (wymagalny) kapitał Pożyczki.

§ 9.
SKARGI I WNIOSKI

1. Pożyczkobiorca ma prawo złożenia skarg lub wniosku na działalność Pożyczkodawcy lub konkretnego pracownika Pożyczkodawcy w formie pisemnej.
2. Skargi i wnioski składa się w siedzibie prowadzonej działalności gospodarczej K-PFP w godzinach pracy.
3. Skargi/wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pożyczkobiorca i poręczyciele będący osobami fizycznymi, przed podpisaniem umowy pożyczki, przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO) w celu zawarcia i realizacji Umowy.
2. Pożyczkobiorca udostępnia prowadzone przez siebie księgi handlowe oraz wszelkie inne dokumenty i informacje pozostające w związku z prowadzoną działalnością, finansowanym przedsięwzięciem oraz realizacją Umowy Pożyczki na każde żądanie uprawnionego podmiotu, w tym Pożyczkodawcy, Menadżera i Instytucji Zarządzającej.
3. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych lub finansowych oraz nowych obowiązujących interpretacji dotyczących zobowiązań publiczno – prawnych związanych z udzieleniem pożyczki, K-PFP zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy tym zobowiązaniem, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się je uiścić w terminie 14 dni.
4. Formularze wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz niniejszy Regulamin są dostępne w siedzibie K-PFP oraz na stronie internetowej K-PFP: kpfp.org.pl.
5. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego.