Szukaj
Close this search box.

Regulamin udzielania pożyczki

Nabór wniosków o Pożyczkę na Zmianę Modelu Biznesowego został wstrzymany, ponieważ złożone do tej pory wnioski wyczerpują dostępne środki.
O ewentualnym wznowieniu naboru będziemy informować na naszej stronie.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2019 Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu z dnia
27 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania pożyczek na zmianę Modelu Biznesowego udzielanych w konsorcjum Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy, BARR, IPH Toruń, TARR.

Regulamin udzielania pożyczek na zmianę Modelu Biznesowego
udzielanych w konsorcjum Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy, BARR, IPH Toruń, TARR
w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na Lata 2014 – 2020”.
Instrument Finansowy – Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pożyczka jest udzielana z Instrumentu Finansowego – Pożyczka na zmianę modelu biznesowego i przeznaczona wyłącznie na cele, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie Inwestycyjnej.
2. Instrument Finansowy – Pożyczka na zmianę modelu biznesowego w związku z realizacją Umowy Operacyjnej nr 2/RPKP/7817/2018/I/DIF/074 zwanej dalej Umową Operacyjną pomiędzy Menadżerem, a Pośrednikiem Finansowym.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, o których mowa w Rozporządzeniu 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwane dalej Rozporządzeniem Ogólnym.
2) Fundusz Funduszy – fundusz o którym mowa w art. 2 pkt. 27) Rozporządzenia Ogólnego, utworzony i zarządzany przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie w celu realizacji Projektu.
3) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
4) Lider Konsorcjum/K-PFP – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
5) Menadżer/ Menadżer Funduszu Funduszy – Bank Gospodarstwa Krajowego.
6) Pożyczka na zmianę modelu biznesowego/Pożyczka – pożyczka przeznaczona na wykorzystanie nowych modeli biznesowych przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa zwane dalej MŚP.
7) Pożyczkobiorca/Ostateczny Obiorca – podmiot korzystający z pożyczki, który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Inwestycyjną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie Inwestycyjnej.
8) Pożyczkodawca/Pośrednik Finansowy/Konsorcjum – Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy, BARR, IPH Toruń, TARR w skład którego wchodzą: Lider Konsorcjum, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu oraz Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu.
9) Projekt – przedsięwzięcie zatytułowane: „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014 – 2020”, realizowane przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie (wniosek o dofinansowanie nr RPKP.01.02.02-04-0001/17), podejmowane w celu realizacji Strategii Inwestycyjnej.
10) Przedsiębiorca – mikro, mały i średni przedsiębiorca, spełniającego warunki określone w załączniku nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, spełniający warunki określone w załączniku nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
11) Rada Nadzorcza Lidera Konsorcjum – Rada Nadzorcza Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
12) Umowa o Finansowanie – Umowę o Finansowanie Projektu pn. „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014 – 2020” – Utworzenie przez Menadżera Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałania 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe, zawartą w dniu 31 marca 2017 roku pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014 – 2020, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
13) Umowa – Umowa Inwestycyjna zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą, a Pożyczkobiorcą w celu finansowania inwestycji z Instrumentu Finansowego.
14) Wnioskodawca – Przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę.
15) Zarząd – Zarząd Lidera Konsorcjum.

§2
POŻYCZKOBIORCY

1. Pożyczkobiorcami mogą być przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę, którzy muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31lipca 2014 roku),
2) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
3) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów pkt II ust. 3 załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
4) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, mającymi siedzibę lub oddział albo prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,
5) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
6) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),
7) nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Instrumentu Finansowego.

2. O Pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

1) złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją,
2) posiadają siedzibę, oddział albo prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy,
3) posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
4) nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie upadłościowe (układowe, likwidacyjne),
5) nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
6) zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel,
7) techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia wynikające z przedstawionej dokumentacji rokują ich terminowe wykonanie,
8) wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki,
9) w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
10) w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi żadna z osób będących członkami organów zarządzających bądź wspólnikami spółek osobowych nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
11) upoważnią Lidera Konsorcjum do sprawdzenia informacji w Bazie Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

§3
ZAKRES PRZEDMIOTOWY POŻYCZKI

1. W ramach Instrumentu Finansowego realizowane będzie wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych przez MŚP, tj.:

1) umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. na podstawie strategii eksportowych Ostatecznego Odbiorcy, w tym:

a) działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych,
b) działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny,

2) zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:

a) usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie,
b) usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

2. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.
3. W ramach Instrumentu Finansowego preferowane będą:

1) inwestycje w projekty do 500.000,00 zł,
2) inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko – pomorskiego.

4. Inwestycja jest realizowana na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
5. Ze środków pochodzących z Pożyczki nie jest możliwe:

1) refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów,
2) spłata zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy,
3) finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą Przedsiębiorcy,
4) pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych,
5) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
6) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
7) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,
8) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,
9) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
10) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
11) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
12) finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych,
13) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
14) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
15) finansowanie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa,
16) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

6. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach Umowy Operacyjnej wyłącznie jedną Pożyczkę.
7. W ramach inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy na:

1) zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych,
2) sfinansowanie kosztów związanych z dostosowaniem kadry pracowniczej do wprowadzonego/rozwiniętego modelu biznesowego. Koszty te muszą być niezbędne do odpowiedniej realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane.

8. Wykorzystanie pożyczki nie może być niezgodne z realizacją polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

§4
WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

1. Warunki udzielania i spłaty pożyczki określa Umowa.
2. Wartość Pożyczki nie może być niższa niż 100.000,00 zł oraz wyższa niż 1.000.000,00 zł.
3. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.
4. Karencja w spłacie kapitału Pożyczki może wynosić do 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki, ponad okres o którym mowa w ust.3.
5. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zobowiązania Pożyczkobiorcy.
6. Od udzielenia Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy czynności windykacyjnych.
7. Pożyczki są oprocentowane:

1) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 2008/C14/02 (Dz. Urz. UE C 14 z 19 stycznia 2008 roku lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. Wysokość oprocentowania na warunkach rynkowych w oparciu o powyższe ustali Zarząd w drodze uchwały. Informacje te zostaną podane do wiadomości w formie Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania, udostępnionej w siedzibie i na stronie internetowej Pożyczkodawcy.
2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w obszarach preferencji:

a) 50% stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia – dla inwestycji w projekty do 500.000,00 zł,
b) 50% stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia – dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko – pomorskiego.
Udzielanie pożyczek na warunkach korzystniejszych niż rynkowe odbywa się zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zm.).

8. W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.
9. Odsetki, o których mowa w ust. 7, są naliczane i płatne bez wezwania od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych. Odsetki są liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
10. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki oraz zwolnieniem zabezpieczenia obciążają Pożyczkobiorcę.
11. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest złożeniem zaakceptowanego przez Pożyczkodawcę zabezpieczenia spłat należności na kwotę równą lub większą sumie kwot pożyczki, odsetek oraz ewentualnych kosztów dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

§5
WNIOSEK O POŻYCZKĘ

1. W celu otrzymania pożyczki, Przedsiębiorca ubiegający się o Pożyczkę składa u Lidera Konsorcjum wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz dokumenty wymienione w liście kontrolnej we wniosku o udzielenie pożyczki.
2. Wniosek po złożeniu zostaje opatrzony datą wpływu i poddany jest ocenie formalnej pod kątem spełnienia kryteriów dostępu do projektu oraz kompletności.
3. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku i/lub braku wymaganych dokumentów Lider Konsorcjum wzywa Wnioskodawcę do jego poprawy/uzupełnienia w terminie 7 dni.
4. W przypadku niewykonania obowiązku o którym mowa w ust. 3, może on zostać odrzucony bez rozpatrywania, o czym Lider Konsorcjum zawiadamia Wnioskodawcę w formie SMS, elektronicznej lub pisemnej.
5. Wniosek poprawny formalnie zostaje zarejestrowany i przekazany do oceny merytorycznej.

§6
OCENA WNIOSKU

1. Lider Konsorcjum dokonuje analizy merytorycznej wniosku w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wnioskodawcę ostatniego dokumentu lub zarejestrowania wniosku.
2. Lider Konsorcjum może zwracać się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz szczegółów planowanego przedsięwzięcia.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępniania dokumentów księgowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji związanych z prowadzoną działalnością, niezbędnych do weryfikacji wniosku. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie Lidera Konsorcjum, także w okresie trwania Pożyczki.
4. Równolegle z przeprowadzaną analizą wniosku, Lider Konsorcjum dokona kontroli m.in. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Celem wizytacji jest weryfikacja danych w złożonych dokumentach z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
5. Po dokonaniu analizy finansowo-ekonomicznej, prawnej i produktowej wniosku, Lider Konsorcjum podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki.
6. Decyzja Lidera Konsorcjum w sprawie udzielenia (odmowy udzielenia) pożyczki jest ostateczna.
7. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, Lider Konsorcjum niezwłocznie informuje o decyzji telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej Wnioskodawcę oraz wzywa go do podpisania umowy pożyczki i złożenia właściwych zabezpieczeń.
8. W przypadku podjęcia decyzji odmawiającej udzielenia pożyczki Lider Konsorcjum zawiadamia o tym Wnioskodawcę telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej.
9. Wszystkie osoby dokonujące analizy wniosku o pożyczkę obowiązuje zasada zachowania poufności informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę.

§7
SPOSÓB I WARUNKI WYPŁATY POŻYCZKI

1. Decyzja Lidera Konsorcjum o przyznaniu pożyczki jest podstawą do zawarcia umowy pożyczki.
2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Konsorcjum i dla Pożyczkobiorcy.
3. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty określa Umowa.
4. Pełna kwota Pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z Umową.

§8
SPŁATA POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać Pożyczkę na warunkach określonych w Umowie.
2. Spłata pożyczki dokonywana jest na rachunek bankowy podany w Umowie.
3. Za dzień jakiejkolwiek spłaty uważa się dzień uznania rachunku wskazanego w Umowie.
4. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
5. W razie jakichkolwiek trudności w spłacie Pożyczki Pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić o tym Lidera Konsorcjum i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności.
6. Do zmiany warunków spłaty Pożyczki konieczna jest pisemna zmiana Umowy w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów Umowy.
7. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie Pożyczki podejmowane są działania wyjaśniające (między innymi: kontakt telefoniczny lub wizyta u Pożyczkobiorcy), celem wyjaśnienia przyczyn opóźnienia oraz ewentualną pomoc Pożyczkobiorcy poprzez konsultacje i doradztwo.
8. Jeżeli opóźnienia w spłacie pożyczki przekraczają 60 dni, pozostała do spłaty kwota Pożyczki może zostać poddana procedurze windykacji.
9. Wszelkimi kosztami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z nieterminową spłatą Pożyczki zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
10. Każdą wpłatę na poczet spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy oraz innych świadczeń pieniężnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z Umową, zalicza się w pierwszej kolejności na:

1) koszty wynikające z Umowy oraz związane z monitorowaniem i windykacją w tym koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego,
2) odsetki za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego,
3) odsetki umowne od zadłużenia nieprzeterminowanego,
4) kapitał Pożyczki.

§9
SKARGI I WNIOSKI

1. Pożyczkobiorca ma prawo złożenia skargi lub wniosku na działalność każdego z uczestników Konsorcjum lub konkretnego pracownika każdego z uczestników Konsorcjum w formie pisemnej.
2. Skargi i wnioski składa się w siedzibie Lidera Konsorcjum w godzinach jego pracy.
3. Skargi/wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pożyczkobiorca będący osobą fizyczną, przed podpisaniem umowy pożyczki, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji Umowy.
2. Pożyczkobiorca udostępnia prowadzone przez siebie księgi handlowe oraz wszelkie inne dokumenty i informacje pozostające w związku z prowadzoną działalnością, finansowanym przedsięwzięciem oraz realizacją Umowy na każde żądanie uprawnionego podmiotu, w tym Pożyczkodawcy, Menadżera i Instytucji Zarządzającej.
3. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych lub finansowych oraz nowych obowiązujących interpretacji dotyczących zobowiązań publiczno – prawnych związanych z udzieleniem pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy tym zobowiązaniem, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się je uiścić w terminie 14 dni.
4. Formularze wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz niniejszy Regulamin są dostępne w siedzibie Lidera Konsorcjum oraz na stronie internetowej Lidera Konsorcjum: kpfp.org.pl.
5. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Rady Nadzorczej Lidera Konsorcjum pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego.

 

KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.