Pożyczka

Pożyczka z premią

Status

Aktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
Kwota do
do 5 mln zł

Informacje ogólne

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uwaga! Projekt zostanie wkrótce zakończony. Dysponujemy ostatnimi środkami na pożyczki w tej perspektywie unijnej.

Pożyczka z premią to pożyczka inwestycyjna lub inwestycyjno-obrotowa dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność w województwie kujawsko-pomorskim.

Mała pożyczka z premią do 300 tys. zł
Duża pożyczka z premią standardowo w wysokości do 1 mln zł
(istnieje możliwość wzięcia pożyczki w kwocie do 5 mln zł)

Do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego (wydatki na część obrotową muszą być bezpośrednio związane z realizowaną inwestycją).

Inwestycja realizowana z Pożyczki z premią musi być zrealizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Do 10% pożyczki można przeznaczyć na zakup nieruchomości.

Premia: obniżenie oprocentowania o 50% w przypadku terminowych spłat rat pożyczki (przyznawana po połowie okresu spłaty)

Uwaga! Wnioski na pożyczkę inwestycyjną, których celem jest budowa o czasie realizacji inwestycji powyżej 1 roku, nie są już przyjmowane. Nadal można składać wnioski na pozostałe cele inwestycyjno-obrotowe. Przeczytaj komunikat.

Oprocentowanie stałe: 8,22%–8,62%

Oprocentowanie preferencyjne: 0,5%–8,12% (sprawdź obszary preferencji)

Okres spłaty: do 7 lat – możliwość wydłużenia okresu spłaty do 10 lat

Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 6 rat kapitałowych. Nie dłużej niż 7 miesięcy; możliwe wydłużenie karencji w przypadku pożyczek powyżej 1 mln. 

Prowizja: Brak prowizji

Kwota pożyczki: 

 • Mała pożyczka z premią do 300 tys. zł.
 • Duża pożyczka z premią standardowo w wysokości do 1 mln zł
 • Istnieje możliwość wzięcia pożyczki w kwocie do 5 mln zł. Sprawdź warunki →

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

Dla przedsiębiorstw działających do 24 miesięcy i wykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 11,62%.

Na jaki cel można otrzymać pożyczkę inwestycyjną z premią?

 1. Wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie, przy czym dopuszczalna jest każda forma innowacji (produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa); w odniesieniu do poziomu wymaganej innowacji dopuszczalna jest zarówno innowacja na poziomie danego przedsiębiorstwa (wprowadzenie rozwiązania dotychczas nie stosowanego w przedsiębiorstwie), jak i innowacja na poziomie rynku (wprowadzenie rozwiązania nie stosowanego przez przedsiębiorstwa z danej branży na terenie regionu).
 2. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 1. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych
 2. unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa
 3. modernizacją środków produkcji
 4. adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności
 5. wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy

Inwestycje finansowane z Pożyczki z premią muszą być realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego (wydatki na część obrotową muszą być bezpośrednio związane z realizowaną inwestycją). Przedsiębiorcy, którzy potrzebują środków na cele obrotowe, mogą skorzystać z Pożyczki Obrotowej K-PFP.

Do 10% pożyczki można przeznaczyć na zakup nieruchomości.

Wnioski na pożyczkę inwestycyjną z premią, których celem jest budowa o czasie realizacji inwestycji powyżej 1 roku, były przyjmowane tylko do 30 czerwca 2022 r.

Jest to związane z długotrwałym charakterem realizacji inwestycji budowlanych i zbliżającym się końcem wydatkowania środków z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Uwaga! Projekt zostanie wkrótce zakończony.

UWAGA!  Przeczytaj Komunikat dot. składania wniosków pożyczkowych

Dokumenty pożyczkowe (Zał 4 i 4a – Tabele finansowe) zostały zmienione 15 maja 2023. Wypełniając dokumenty upewnij się, że posiadasz aktualną wersję.

POŻYCZKA Z PREMIĄ – WYMAGANE DOKUMENTY

Pobierz komplet dokumentów (.zip)

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku. Lista znajduje się w części E wniosku o pożyczkę (na końcu – za Oświadczeniami).

Dodatkowe dokumenty:

Pobierz zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki

Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Formy zabezpieczenia pożyczki K-PFP

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

 • weksel in blanco

oraz

 • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich
  (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę Zał. 1 – Oświadczenie majątkowe oraz Zał. 3 – Upoważnienie do BIG InfoMonitor).

Finansowane inwestycje podlegają przedmiotowym i podmiotowym ograniczeniom.

1. Środki z udzielonej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
2) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej przez KPFP zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
3) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
4) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy;
5) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
6) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
7) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
8) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
9) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
10) finansowanie działalności w zakresie produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
11) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
13) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
14) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
15) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
16) finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;
17) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
18) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
19) prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej.

2. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy. Przedsiębiorcy, którzy potrzebują większych środków na zakup nieruchomości, mogą skorzystać z Pożyczki na Zakup Nieruchomości.
3. Finansowanie kapitału obrotowego w ramach pożyczki możliwe jest wyłącznie do 50% wartości jednostkowej pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyzywane finansowanie.
Powiązanie kapitału obrotowego z inwestycją realizowaną przez Pożyczkobiorcę musi zostać wykazane między innymi w biznes planie Pożyczkobiorcy i kwocie finansowania. 

Wypłata środków pożyczki dokonywana jest zaliczkowo w transzach lub na podstawie przedstawionych przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Uwaga! Rozliczenie pożyczki odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa