Pożyczka

„Pożyczka energetyczna”

Status

Nieaktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
Kwota do
do 1 mln zł

Uwaga! Nabór wniosków został zakończony. Sprawdź naszą aktualną ofertę pod tym adresem.

Informacje ogólne

   

Pożyczka na zakup i zainstalowanie pomp ciepła lub paneli fotowoltaicznych na potrzeby własne firmy, dla pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Dla wnioskodawców przewidziano specjalny, „przyspieszony” tryb obsługi wniosków pożyczkowych.

„Pożyczki energetyczne” udzielane są w ramach Pożyczki z Premią.

 • Oprocentowanie: 6,95%–7,35%
 • Okres spłaty: do 7 lat – możliwość wydłużenia okresu spłaty do 10 lat
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 6 rat kapitałowych (nie dłużej niż 7 miesięcy; możliwe wydłużenie karencji w przypadku pożyczek powyżej 1 mln)
 • brak prowizji
 • Kwota pożyczki: do 1 mln zł

Pierwszeństwo mają wnioski kompletne (dostarczone wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami). Przeczytaj komunikat.

Wymagane dokumenty – „pożyczka energetyczna”

 • I etap

Na pierwszym etapie przedsiębiorca składa następujące dokumenty:

  • Wniosek o pożyczkę
  • Oświadczenie majątkowe
  • Upoważnienie BIG
  • Tabele finansowe – wyniki historyczne (księgowość uproszczona)
  • Tabele finansowe – wyniki historyczne (pełna księgowość)
  • Oświadczenie dot. sankcji (przeciwdziałanie wspierania agresji na Ukrainę)
  • oraz: oferta dotycząca instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne przedsiębiorstwa lub/i pompy ciepła wraz z kalkulacją zwrotu z inwestycji na podstawie przedstawionych rocznych faktur za energię elektryczną
  • jeśli dotyczy: Upoważnienie do kontaktu

 

 • II etap

Pozostałe dokumenty przedsiębiorca składa na kolejnym etapie, tj. po uzyskaniu warunkowej pozytywnej decyzji wstępnej o przyznaniu pożyczki:

  • Oświadczenie – kwalifikacja do MŚP
  • Tabele finansowe – prognozy
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku. Lista znajduje się w części E wniosku o pożyczkę (na końcu – za Oświadczeniami).

Dodatkowe dokumenty: 

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

 • weksel in blanco

oraz

 • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę załączników: Oświadczenie majątkowe oraz Upoważnienie do BIG InfoMonitor)

Na pierwszym etapie wnioskodawca składa mniejszą ilość dokumentów. Wnioski pożyczkowe opracowuje specjalnie oddelegowany zespół specjalistów.
Z pożyczki można finansować wydatki poniesione od dnia złożenia wniosku pożyczkowego.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa