fbpx
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu pn. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego na inwestycje z wykorzystaniem potencjału endogenicznego.

Granty na inwestycje - potencjał endogeniczny

Cele projektu: Wzrost zatrudnienia poprzez samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu potencjałów endogenicznych poprzez udzielanie grantów dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego na inwestycje z wykorzystanie potencjału endogenicznego.

Planowane efekty: Wsparcie otrzyma 12 przedsiębiorców w zakresie powierzenia grantów na inwestycje z wykorzystaniem potencjału endogenicznego i powstanie 12 nowych, trwałych miejsc pracy.

Wartość Projektu: 7 401 400,00 zł, w tym:
wkład Funduszy Europejskich: 6 126 400,00 zł

Projekt  realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.5. Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.