fbpx

Granty na inwestycje – projekt wstrzymany

Granty na inwestycje z wykorzystaniem potencjału endogenicznego


PROJEKT WSTRZYMANY


CEL PROJEKTU


Realizacja inwestycji przy wykorzystaniu potencjałów endogenicznych oraz utworzenie nowych miejsc pracy.


Projekt jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.


Termin uruchomienia naboru

projekt wstrzymany

Miejsce składania wniosków

Elektronicznie w systemie elektronicznym

Poziom dofinansowania

do 500 000 zł

Co można finansować?

  1. 1. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z wykorzystywaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych.
  2. 2. Adaptacja obiektów do pełnienia funkcji bazy noclegowej związanej z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych lub krajobrazowych (z wyłączeniem wsparcia hoteli i moteli).
  3. 3. Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1).
  4. 4. Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z adaptacją obiektów do pełnienia funkcji bazy noclegowej (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 2).
Nie będą uznane za kwalifikowalne wydatki z zakresu infrastruktury sportowej np. hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny (za wyjątkiem basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych), budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym, parki rozrywki

Kto może aplikować?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Inne wymogi

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest bezpośredni związek realizowanych projektów z rozwojem i wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych lub krajobrazowych występujących na obszarze ich realizacji.

Projekt grantowy musi być spójny z założeniami strategii rozwoju danego obszaru, zawierającymi zintegrowaną koncepcję rozwoju potencjału endogenicznego danego terytorium, zgodnymi z dokumentem "Plan Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" tj. realizującym kierunki działań wskazane w tym dokumencie.

Dokumenty

Projekt wstrzymany

Kontakt

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń
kontakt telefoniczny od pon. do pt. w godz. 13:30-15:30
kom. +48 508 434 108
tel. 56 475 62 90, wew. 92
e-mail: granty@kpfp.org.pl
Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy - projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.