Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider projektu) i Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (Partner projektu)  realizują projekt pn. Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego.

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Celem projektu jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorców w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.

Planowane efekty to:
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z Pandemią COVID-19 – 2 080 przedsiębiorstw.
– Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 355 EPC.
– Liczba wprowadzonych nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom w wyniku wystąpienia COVID-19 – 500 szt.
– Liczba wprowadzonych nowych produktów/usług lub wprowadzonych nowych metod produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 – 1 525 szt.

Wartość projektu: 68 645 788,96 zł, w tym:
wkład Funduszy Europejskich: 65 000 000,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie: 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.