Regulamin

Załącznik do Uchwały nr 16/2022 Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w sprawie regulaminu udzielania pożyczek z dnia 30 września 2022 r.

REGULAMIN
udzielania pożyczek na rozpoczęcie działalności

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.,
  b) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.,
  c) Funduszu Pożyczkowym (FP) – należy przez to rozumieć utworzony uchwałą Zarządu wyodrębniony księgowo fundusz, przeznaczony na udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom,
  d) K-PFP – należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.,
  e) Pożyczkodawca – należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z o.o.,
  f) Wnioskodawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną składającą wniosek o udzielenie pożyczki przez K-PFP, zamieszkującą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku  o pożyczkę  nie posiadała zarejestrowanej działalności, nie zasiadała w organach spółek handlowych, nie była wspólnikiem takich spółek oraz nie ubiega się  równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych z otwarciem działalności gospodarczej,
  g) Pożyczkobiorca – osoba fizyczna która zarejestrowała się jako przedsiębiorca w centralnej ewidencji i działalności gospodarczej i która zawarła z Pożyczkodawcą umowę pożyczki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  h) Umowie – należy przez to rozumieć umowę pożyczki zawartą pomiędzy K-PFP a Pożyczkobiorcą.

§ 2
POŻYCZKOBIORCY

 1. O Pożyczkę mogą ubiegać się osoby fizyczne:
  a) które złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją,
  b) które zarejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie po dniu złożenia wniosku, ale przed dniem podpisania umowy pożyczki,
  c) które wykażą przyszłą zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
  d) co do których nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe,
  e) które nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
  f) które zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel,
  g) które wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki,
  h) które nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  i) na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
  j) które nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
  k) które upoważnią K-PFP do uzyskania pełnej informacji w Bazie Informacji Gospodarczej,
  l) które zamierzają działać we wszystkich branżach, z wyjątkiem sektora rolniczego, zbrojeniowego, z wyjątkiem działalności przemysłowej określonej jako szkodliwą dla środowiska, a także planujący prowadzenie działalności powszechnie uznaną za nieetyczną.
 1. Pożyczki są udzielane Wnioskodawcom, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31 lipca 2014 roku.
 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia udzielenia Pożyczki. W przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności oprocentowanie pożyczki zostanie przeliczone od dnia zamknięcia/zawieszenia działalności wg oprocentowania rynkowego, obowiązującego na ten dzień.
 3. Dopuszczalne jest udzielenie pożyczki wnioskodawcy, który chce podjąć działalność gospodarczą i wspólnie z istniejącym już przedsiębiorcą (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) zawiązać spółkę cywilną i wskazuje to w biznes planie już na etapie wnioskowania o pożyczkę.
 4. Dopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawiązaniu przez pożyczkobiorcę z innym przedsiębiorcą nowej spółki cywilnej w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o pożyczkę, pod warunkiem zgłoszenia tej zmiany i jej akceptacji przez K-PFP, na warunkach określonych w umowie pożyczki.
 5. Niedopuszczalne jest udzielenie pożyczki osobie fizycznej, która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej wstępując jednocześnie do istniejącej już spółki cywilnej.
 6. W okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki nie dopuszcza się możliwości zmian formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz przekształcenia formy prowadzenia działalności zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, ani wniesienia przedsiębiorstwa przedsiębiorcy jako aportu do innego podmiotu.

§ 3
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WYKORZYSTANIA POŻYCZKI

 1. K-PFP udziela pożyczek na finansowanie wydatków inwestycyjnych lub inwestycyjno-obrotowych bezpośrednio związanych z planowanym rozpoczęciem działalności  w szczególności na:
  a) nabycie środków trwałych;
  b) budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych;
  c) zakup wyposażenia;
  d) zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 1. Na cele obrotowe może zostać przeznaczone do 50% wartości udzielonej Pożyczki, m. in. na:
  a) zakup surowców i towarów handlowych;
  b) koszty stałe i bieżące firmy: koszty reklamy, promocji, koszty najmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty obsługi i utrzymania strony internetowej, koszty ZUS;
  c) koszty obsługi biura: telefon, prąd, opłata za licencję, itp.
 1. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.
 2. Wykorzystanie pożyczki nie może być niezgodne z realizacją polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

§ 4
WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

 1. Kwota Pożyczki wynosi maksymalnie 50 000,00 zł.
 2. Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekraczać 60 miesięcy od momentu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Pożyczkobiorcy, K-PFP może wyrazić zgodę  na wydłużenie okresu spłaty do 63 miesięcy.
 4. Pożyczkobiorca może otrzymać 3 miesięczny okres karencji wyłącznie na spłatę rat kapitałowych (odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco). Okres karencji może wydłużyć okres spłaty pożyczki z zastrzeżeniem ust.3.
 5. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zobowiązania Pożyczkobiorcy.
 6. Pożyczki będą oprocentowane na warunkach:
  a) preferencyjnych, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zm.)
  b) rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej ogłaszanej w Komunikacie Komisji Europejskiej. Wysokość oprocentowania ustali Zarząd w drodze uchwały. Informacje te zostaną podane do wiadomości w formie Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania, udostępnionej w siedzibie i na stronie internetowej K-PFP.
 7. W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.
 8. Oprocentowanie Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania.
 9. Odsetki będą naliczane i płatne od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych bez wezwania. Odsetki będą liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
 10. Prowizja za udzielenie Pożyczki oraz opłata za zmianę warunków umowy będzie pobierana zgodnie z aktualną tabelą opłat, prowizji i oprocentowania dostępną w placówkach K-PFP oraz na stronie internetowej K-PFP. Wszelkie opłaty związane z udzieleniem, ustanowieniem/zwolnieniem zabezpieczenia pożyczki, zarządzaniem przedmiotem zabezpieczenia, zaspokojeniem roszczeń Pożyczkodawcy z przedmiotu zabezpieczenia, postępowaniem windykacyjnym, zmianą warunków umowy obciążają Pożyczkobiorcę.
 11. Tabela opłat, prowizji i oprocentowania udostępniana jest w placówkach i na stronie internetowej K-PFP sp. z o.o.
 12. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest złożeniem zaakceptowanego przez Pożyczkodawcę zabezpieczenia spłat należności Pożyczkodawcy.

§ 5
WNIOSEK O POŻYCZKĘ

 1. W celu otrzymania pożyczki, Wnioskodawca ubiegający się o Pożyczkę składa wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz dokumenty wymienione w liście kontrolnej stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki.
 2. Wniosek po złożeniu w K-PFP zostaje opatrzony datą wpływu, zarejestrowany, poddany ocenie formalnej i zweryfikowany w zakresie kompletności.
 3. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku i/lub braku wymaganych dokumentów, K-PFP wzywa Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
 4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, wniosek może zostać odrzucony bez rozpatrywania, o czym K-PFP zawiadamia Wnioskodawcę w formie SMS, elektronicznej lub pisemnej.
 5. Wniosek poprawny formalnie zostaje przekazany do analizy ryzyka.

§ 6
OCENA WNIOSKU

 1. K-PFP dokonuje analizy wniosku w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wnioskodawcę ostatniego wymaganego dokumentu.
 2. K-PFP może zwracać się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz szczegółów planowanego przedsięwzięcia.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji w celu weryfikacji wniosku. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie K-PFP, także w okresie trwania pożyczki.
 4. Po dokonaniu analizy wniosku, K-PFP podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki.
 5. Decyzja K-PFP w sprawie udzielenia pożyczki jest ważna przez 30 dni roboczych od jej podjęcia a w zakresie odmowy udzielenia pożyczki jest bezterminowa. Oba rozstrzygnięcia są ostateczne
 6. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, K-PFP niezwłocznie informuje o decyzji telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej Wnioskodawcę oraz wzywa go do zarejestrowania firmy i zawarcia Umowy oraz złożenia właściwych zabezpieczeń.
 7. W przypadku podjęcia decyzji odmawiającej udzielenia pożyczki, K-PFP zawiadamia o tym Wnioskodawcę telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej.
 8. Wszystkie osoby dokonujące analizy wniosku o pożyczkę obowiązuje zasada zachowania poufności informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę.

§ 7
SPOSÓB I WARUNKI WYPŁATY I ROZLICZENIA POŻYCZKI

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki przez K-PFP wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy Pożyczki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Pożyczkobiorcy, K-PFP może wyrazić zgodę  na wydłużenie ww. okresu
 2. Kwota wypłaconej pożyczki pomniejszana jest o wysokość prowizji, wynikającej z aktualnie obowiązującej tabeli opłat, prowizji i oprocentowania, o której mowa w § 4 ust. 11.
 3. Wypłata środków pożyczki nastąpi jednorazowo lub w transzach w formie zaliczki i/lub refundacji na rachunek pożyczkobiorcy po przedstawieniu dowodu zapłaty i/lub zapłaty na rachunek wystawcy wskazany na nieopłaconym dokumencie księgowym.
 4. W przypadku wypłaty części pożyczki w formie zaliczki uruchomienie pozostałej kwoty nastąpi po rozliczeniu zaliczki.
 5. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty i rozliczenia określa Umowa.
 6. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z Umową.

§ 8
SPŁATA POŻYCZKI

 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać Pożyczkę na warunkach określonych w Umowie.
 2. Spłata Pożyczki dokonywana jest na rachunek bankowy K-PFP podany w Umowie.
 3. Za dzień jakiejkolwiek spłaty uważa się dzień uznania rachunku K-PFP.
 4. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 5. W razie jakichkolwiek trudności w spłacie Pożyczki Pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić o tym K-PFP i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności.
 6. Do zmiany warunków spłaty Pożyczki konieczna jest pisemna zmiana Umowy w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów Umowy.
 7. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie Pożyczki podejmowane są działania wyjaśniające (między innymi: kontakt telefoniczny lub wizyta u Pożyczkobiorcy), celem wyjaśnienia przyczyn opóźnienia oraz ewentualną pomoc Pożyczkobiorcy poprzez konsultacje i doradztwo.
 8. Jeżeli opóźnienia w spłacie Pożyczki przekraczają 60 dni, pozostała do spłaty kwota pożyczki może zostać poddana procedurze windykacji.
 9. Wszelkimi kosztami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z nieterminową spłatą Pożyczki zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
 10. Każdą wpłatę na poczet spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy oraz innych świadczeń pieniężnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z Umową, zalicza się w pierwszej kolejności na:
  1) koszty sądowe,
  2) koszty egzekucyjne,
  3) koszty korespondencji do dłużnika,
  4) odsetki naliczane od kwot objętych tytułem egzekucyjnym,
  5) odsetki od zadłużenia przeterminowanego,
  6) pozostałe niespłacone odsetki,
  7) należne opłaty oraz inne koszty,
  8) koszty zastępstwa procesowego,
  9) niespłacony (wymagalny) kapitał Pożyczki.

§ 9
SKARGI I WNIOSKI

 1. Pożyczkobiorca ma prawo złożenia w formie pisemnej skargi lub wniosku w związku z działaniem Pożyczkodawcy lub konkretnego pracownika Pożyczkodawcy. Skargi i wnioski składa się w siedzibie prowadzonej działalności gospodarczej K-PFP w godzinach pracy.
 2. Skargi/wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pożyczkobiorca i poręczyciele będący osobami fizycznymi, przed podpisaniem umowy pożyczki, przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO) w celu zawarcia i realizacji Umowy.
 2. Pożyczkobiorca udostępnia prowadzone przez siebie księgi handlowe oraz wszelkie inne dokumenty i informacje pozostające w związku z prowadzoną działalnością, finansowanym przedsięwzięciem oraz realizacją umowy pożyczki na każde żądanie Pożyczkodawcy, który działać może także przez swoich przedstawicieli.
 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do umożliwienia prowadzenia wizytacji przez K-PFP w swojej siedzibie i wszystkich oddziałach a zwłaszcza do umożliwienia K-PFP badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności przedsiębiorstwa także w trakcie trwania umowy.
 4. Spory spowodowane działaniami Pożyczkobiorcy wbrew niniejszemu Regulaminowi oraz niezgodnie z zawartą umową pożyczki poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Pożyczkodawcy.
 5. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych lub finansowych oraz nowych obowiązujących interpretacji dotyczących zobowiązań publiczno-prawnych związanych z udzieleniem pożyczki, K-PFP zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy tym zobowiązaniem, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się je uiścić w terminie 14 dni.
 6. Formularze wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz niniejszy Regulamin są dostępne pod adresem siedziby K-PFP oraz na stronie internetowej K-PFP.
 7. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Rady Nadzorczej.