Szukaj
Close this search box.

Regulamin udzielania pożyczki

Załącznik do Uchwały nr 17/2022 Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w sprawie regulaminu udzielania pożyczek z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Regulamin udzielania pożyczek inwestycyjnych
Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

 

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.,
  b) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.,
  c) Funduszu Pożyczkowym (FP) – należy przez to rozumieć utworzony uchwałą Zarządu wyodrębniony księgowo fundusz, przeznaczony na udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom,
  d) K-PFP – należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.,
  e) Pożyczkodawcy – należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z o.o.,
  f) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę składającego wniosek o udzielenie pożyczki przez K-PFP,
  g) Przedsiębiorcy – mikro, mały i średni przedsiębiorca, spełniający warunki określone w załączniku nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
  h) Umowie – należy przez to rozumieć umowę pożyczki zawartą pomiędzy K-PFP a Pożyczkobiorcą.

§ 2.
POŻYCZKOBIORCY

 1. O Pożyczkę mogą ubiegać się Przedsiębiorcy:
  1) którzy złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją,
  2) którzy mają siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  3) którzy posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
  4) co do których nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, oraz nie są w stanie likwidacji,
  5) którzy nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
  6) którzy zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel,
  7) którzy wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki,
  8) którzy w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  9) co do których w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi żadna z osób będących członkami organów zarządzających bądź wspólnikami spółek osobowych nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  10) na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
  11) którzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
  12) którzy upoważnią K-PFP do uzyskania pełnej informacji w Bazie Informacji Gospodarczej InfoMonitor.
 2. Pożyczki są udzielane przedsiębiorcom działającym we wszystkich branżach, z wyjątkiem sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określoną jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznaną za nieetyczną.
 3. Pożyczki są udzielane przedsiębiorcom, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31 lipca 2014 roku).

§ 3.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WYKORZYSTANIA POŻYCZKI

 1. K-PFP udziela pożyczek na finansowanie inwestycji związanych z rozwojem działalności gospodarczej, a w szczególności na:
  a) nabycie środka trwałego,
  b) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
  c) unowocześnianie wyposażenia przedsiębiorstwa;
  d) budowę, przebudowę, adaptację, modernizację środków trwałych;
  e) adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
  f) wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy;
  g) zakup lokalu użytkowego na potrzeby prowadzenia własnej działalności
  (z wykluczeniem zakupu lokalu z przeznaczeniem na wynajem/dzierżawę lub inny podobny stosunek prawny), przy czym udział Pożyczki inwestycyjnej w finansowaniu zakupu lokalu użytkowego może wynieść maksymalnie 50% wartości nabywanej nieruchomości i nie więcej niż 125 tys. zł. Pozostałe 50% nabywanej nieruchomości stanowi wkład własny przedsiębiorstwa udokumentowany przed uruchomieniem Pożyczki inwestycyjnej.
 2. Udział pożyczki inwestycyjnej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% wartości ponoszonych wydatków, z wyłączeniem pkt. g).
 3. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.
 4. Wykorzystanie pożyczki nie może być niezgodne z realizacją polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

§ 4.
WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

 1. Wartość Pożyczki inwestycyjnej wynosi:
  –  do 250.000,00 zł, dla Przedsiębiorców działających na rynku powyżej 24 m-cy,
  – maksymalnie 70.000,00 zł dla Przedsiębiorców działających na rynku do 24 m-cy.
 2. Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekraczać 60 miesięcy od momentu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Pożyczkobiorcy, KPFP może wyrazić zgodę  na wydłużenie okresu spłaty do 63 miesięcy.
 4. Pożyczkobiorca może otrzymać 3 miesięczny okres karencji wyłącznie na spłatę rat kapitałowych (odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco). Okres karencji może wydłużyć okres spłaty pożyczki z zastrzeżeniem ust.3.
 5. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zobowiązania Pożyczkobiorcy.
 6. Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej ogłaszanej w Komunikacie Komisji Europejskiej oraz marży. Wysokość oprocentowania ustali Zarząd w drodze uchwały. Informacje te zostaną podane do wiadomości w formie Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania, udostępnionej w siedzibie i na stronie internetowej K-PFP. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczki i naliczane od dnia jej uruchomienia.
 7. Odsetki będą naliczane i płatne od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych bez wezwania. Odsetki będą liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
 8. Od udzielanych pożyczek pobierana jest jednorazowa prowizja naliczana od kwoty pożyczki. Za zmianę warunków umowy pobierana jest opłata/prowizja zgodnie z aktualną tabelą opłat, prowizji i oprocentowania.
 9. Wszelkie opłaty związane z udzieleniem, ustanowieniem/zwolnieniem zabezpieczenia pożyczki, zarządzaniem przedmiotem zabezpieczenia, zaspokojeniem roszczeń Pożyczkodawcy z przedmiotu zabezpieczenia, postepowaniem windykacyjnym, zmianą warunków umowy obciążają Pożyczkobiorcę.
 10. Tabela opłat, prowizji i oprocentowania udostępniana jest w siedzibie i na stronie internetowej K-PFP sp. z o.o.
 11. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest złożeniem zaakceptowanego przez Pożyczkodawcę zabezpieczenia spłat należności Pożyczkodawcy.

§ 5.

WNIOSEK O POŻYCZKĘ

 1. W celu otrzymania pożyczki, Przedsiębiorca ubiegający się o Pożyczkę składa wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz dokumenty wymienione w liście kontrolnej stanowiącej załącznik do wniosku o udzielenie pożyczki.
 2. Wniosek po złożeniu w K-PFP zostaje opatrzony datą wpływu, zarejestrowany, poddany ocenie formalnej i zweryfikowany w zakresie kompletności.
 3. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku i/lub braku wymaganych dokumentów,
  K-PFP wzywa Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
 4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, wniosek może zostać odrzucony bez rozpatrywania, o czym K-PFP zawiadamia Wnioskodawcę w formie SMS, elektronicznej lub pisemnej.
 5. Wniosek poprawny formalnie zostaje przekazany do analizy ryzyka.

§ 6.

OCENA WNIOSKU

 1. K-PFP dokonuje analizy wniosku w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wnioskodawcę ostatniego wymaganego dokumentu.
 2. K-PFP może zwracać się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz szczegółów planowanego przedsięwzięcia.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępniania dokumentów księgowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji związanych z prowadzoną działalnością, niezbędnych do weryfikacji wniosku. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie K-PFP, także w okresie trwania pożyczki.
 4. Równolegle z przeprowadzaną analizą wniosku, K-PFP może dokonać wizytacji w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Celem wizytacji jest weryfikacja danych w złożonych dokumentach z rzeczywistym stanem faktycznym i
 5. Po dokonaniu analizy finansowo – ekonomicznej i prawnej wniosku, K-PFP podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki.
 6. Decyzja K-PFP w sprawie udzielenia pożyczki jest ważna przez 30 dni roboczych od jej podjęcia a w zakresie odmowy udzielenia pożyczki jest bezterminowa. Oba rozstrzygnięcia są ostateczne.
 7. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, K-PFP niezwłocznie informuje
  o decyzji telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej Wnioskodawcę oraz wzywa go do zawarcia Umowy i wykonania obowiązków w zakresie zabezpieczeń opisanych
  w decyzji.
 8. W przypadku podjęcia decyzji odmawiającej udzielenia pożyczki, K-PFP zawiadamia
  o tym Wnioskodawcę telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej.
 9. Wszystkie osoby dokonujące analizy wniosku o pożyczkę obowiązuje zasada zachowania poufności informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę.

§ 7.

SPOSÓB I WARUNKI WYPŁATY I ROZLICZENIA POŻYCZKI

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki przez K-PFP wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Pożyczki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Pożyczkobiorcy, K-PFP może wyrazić zgodę  na wydłużenie ww. okresu.
 2. Kwota wypłaconej pożyczki pomniejszana jest o wysokość prowizji, wynikającej
  z aktualnie obowiązującej tabeli opłat, prowizji i oprocentowania, o której mowa w § 4 ust.10.
 3. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty i rozliczenia określa Umowa.
 4. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z Umową.

§ 8.

SPŁATA POŻYCZKI

 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać Pożyczkę na warunkach określonych
  w Umowie.
 2. Spłata Pożyczki dokonywana jest na rachunek bankowy K-PFP podany w Umowie.
 3. Za dzień jakiejkolwiek spłaty uważa się dzień uznania rachunku K-PFP.
 4. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 5. W razie jakichkolwiek trudności w spłacie Pożyczki Pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić o tym K-PFP i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności.
 6. Do zmiany warunków spłaty Pożyczki konieczna jest pisemna zmiana Umowy w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów Umowy.
 7. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie Pożyczki podejmowane są działania wyjaśniające (między innymi: kontakt telefoniczny lub wizyta u Pożyczkobiorcy), celem ustalenia przyczyn opóźnienia oraz świadczenie ewentualnej pomocy Pożyczkobiorcy poprzez konsultacje i doradztwo.
 8. Jeżeli opóźnienia w spłacie Pożyczki przekraczają 60 dni, pozostała do spłaty kwota pożyczki może zostać poddana procedurze windykacji.
 9. Wszelkimi kosztami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z nieterminową spłatą Pożyczki zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
 10. Każdą wpłatę na poczet spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy oraz innych świadczeń pieniężnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z Umową, zalicza się
  w pierwszej kolejności na:
 • koszty sądowe,
 • koszty egzekucyjne,
 • koszty korespondencji do dłużnika,
 • odsetki naliczane od kwot objętych tytułem egzekucyjnym,
 • odsetki od zadłużenia przeterminowanego,
 • pozostałe niespłacone odsetki,
 • należne opłaty oraz inne koszty,
 • koszty zastępstwa procesowego,
 • niespłacony (wymagalny) kapitał Pożyczki.

§ 9.

SKARGI I WNIOSKI

 1. Pożyczkobiorca ma prawo złożenia w formie pisemnej skargi lub wniosku w związku z działaniem Pożyczkodawcy lub konkretnego pracownika Pożyczkodawcy. Skargi i wnioski składa się w siedzibie prowadzonej działalności gospodarczej K-PFP w godzinach pracy.
 2. Skargi/wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pożyczkobiorca i poręczyciele będący osobami fizycznymi, przed podpisaniem umowy pożyczki, przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe przetwarzane będą zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO) w celu zawarcia i realizacji Umowy.
 2. Pożyczkobiorca udostępnia prowadzone przez siebie księgi handlowe oraz wszelkie inne dokumenty i informacje pozostające w związku z prowadzoną działalnością, finansowanym przedsięwzięciem oraz realizacją umowy pożyczki na każde żądanie Pożyczkodawcy, który działać może także przez swoich przedstawicieli.
 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do umożliwienia prowadzenia wizytacji przez K-PFP
  w swojej siedzibie i wszystkich oddziałach a zwłaszcza do umożliwienia K-PFP badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności przedsiębiorstwa także w trakcie trwania umowy.
 4. Spory spowodowane działaniami Pożyczkobiorcy wbrew niniejszemu Regulaminowi oraz niezgodnie z zawartą umową pożyczki poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Pożyczkodawcy.
 5. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych lub finansowych oraz nowych obowiązujących interpretacji dotyczących zobowiązań publiczno-prawnych związanych z udzieleniem pożyczki, K-PFP zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy tym zobowiązaniem, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się je uiścić w terminie 14 dni.
 6. Formularze wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz niniejszy Regulamin są dostępne pod adresem siedziby K-PFP oraz na stronie internetowej K-PFP.
 7. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Rady Nadzorczej.