Szukaj
Close this search box.

Na jakie cele

Celem pożyczki płynnościowej jest wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw, na które negatywnie wpłynęła pandemia Covid-19. O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotknięte negatywnymi skutkami finansowymi spowodowanymi COVID-19 (spełnienie tego warunku jest szczególnie weryfikowane w trakcie procedury oceny wniosku pożyczkowego).

W związku z tym środki pozyskane z pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnieniem płynności finansowej firmy w kontekście problemów spowodowanych pandemią COVID-19. Mogą to być wydatki bieżące, obrotowe i w bardzo ograniczonym zakresie, inwestycyjne.

Zasadność finansowania poszczególnych rodzajów wydatków w stosunku do negatywnych skutków pandemii na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, zarówno w odniesieniu do rodzaju wydatku, jak i jego wysokości, podlega szczegółowej analizie i ewentualnym korektom podczas rozpatrywania wniosku o pożyczkę.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się m.in. we wniosku o pożyczkę (Wymagane dokumenty).

 

Pożyczkę płynnościową można przeznaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym :

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty, itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa,
  • bieżące raty1  pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt, czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Dopuszcza się sfinansowanie wyżej wymienionych niespłaconych wydatków począwszy od 01.03.2020 r.

 

1Bieżąca rata – rata z terminem spłaty pomiędzy 1.03.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania Pożyczki.