Regulamin udzielania pożyczki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/2019 Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania pożyczek na rozwój i pożyczek inwestycyjnych Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

 

Regulamin udzielania pożyczek na rozwój i pożyczek inwestycyjnych Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

Instrument Finansowy – Fundusz Pożyczkowy.

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pożyczka jest udzielana z Instrumentu Finansowego – Fundusz Pożyczkowy przeznaczona wyłącznie na cele Inwestycji, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie Inwestycyjnej.
 2. Instrument Finansowy – Fundusz Pożyczkowy – utworzony przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, w związku z realizacją Umowy Operacyjnej – Pożyczka nr 8/2018 pomiędzy Menadżerem, a Pośrednikiem Finansowym zwaną dalej Umową Operacyjną.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, o których mowa w Rozporządzeniu 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320 z późn. zm.) zwane dalej Rozporządzeniem Ogólnym.
  2) Fundusz Funduszy – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Ogólnego, utworzony i zarządzany przez Menedżera na podstawie umowy o Finansowaniu w celu realizacji Projektu.
  3) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
  4) Menadżer/Menadżer Funduszu Funduszy – Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
  5) Pożyczka Inwestycyjna, zwana dalej Pożyczką – produkt skierowany do mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, spełniającego warunki określone w załączniku nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. u L 187 z 26.06.2014, s.1).
  6) Pożyczka na Rozwój, zwana dalej Pożyczką – produkt skierowany do mikro i małego przedsiębiorcy, spełniającego warunki określone w załączniku nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. u L 187 z 26.06.2014, s.1).
  7) Pożyczkobiorca/Ostateczny Obiorca – podmiot korzystający z pożyczki, który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie.
  8) Pożyczkodawca/Pośrednik Finansowy/K-PFP – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, który wdraża Instrument Finansowy – Fundusz Pożyczkowy, z którego udzielane są jednostkowe Pożyczki.
  9) Projekt – przedsięwzięcie pn. „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oraz ze środków pozostających w dyspozycji Województwa Kujawsko–Pomorskiego (Urzędu Marszałkowskiego) w związku z realizacją Umowy zlecenia zadań nr 4/2018 zawartą pomiędzy Menadżerem Funduszu Powierniczego – Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, a Pożyczkodawcą, realizowane przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowaniu Projektu.
  10) Przedsiębiorca – mikro, mały i średni przedsiębiorca, spełniający warunki określone w załączniku nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 107 i 108 Traktatu (Dz. u. L 187 z 26.06.2014, s.1).
  11) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
  12) Umowa o finansowaniu – umowa z dnia 20 czerwca 2017 roku nr WP-II-E.433.1.2.2017 o finansowaniu Projektu pomiędzy Menadżerem oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim.
  13) Umowa – umowa zawarta pomiędzy K-PFP, a Pożyczkobiorcą w celu finansowania inwestycji z Instrumentu Finansowego.
  14) Wnioskodawca – Przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę.
  15) Zarząd – Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

§2.

POŻYCZKOBIORCY

 1. Pożyczkobiorcami mogą być przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę, którzy muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. L 187 z 26.06.2014, s.1),
  2) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi w chwili podpisania Umowy działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  3) nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31 lipca 2014 roku),
  4) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
  5) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis), (Dz.U. L 352, z 24.12.2013, str. 1)
  6) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.
 1. O Pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy:
  1) którzy złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją,
  2) którzy mają siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa kujawsko–pomorskiego i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  3) którzy posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
  4) co do których nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, oraz nie są w stanie likwidacji,
  5) którzy nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
  6) którzy zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel,
  7) których techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia wynikające z przedstawionej dokumentacji rokują ich terminowe wykonanie,
  8) którzy wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki,
  9) którzy w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  10) co do których w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi żadna z osób będących członkami organów zarządzających bądź wspólnikami spółek osobowych nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  11) którzy upoważnią K-PFP do uzyskania pełnej informacji w Bazie Informacji Gospodarczej

§3.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY POŻYCZKI

 1. Pożyczka może zostać udzielona na cele ukierunkowane na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa lub przedsięwzięć zakładających wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie, przy czym dopuszczalna jest każda forma innowacji (produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa). W odniesieniu do poziomu wymaganej innowacji dopuszczalna jest zarówno innowacja na poziomie danego przedsiębiorstwa (wprowadzenie rozwiązania dotychczas nie stosowanego w przedsiębiorstwie), jak i innowacja na poziomie rynku (wprowadzenie rozwiązania nie stosowanego przez przedsiębiorstwa z danej branży na terenie regionu). K-PFP udziela pożyczek w ramach celów, które realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:
  1) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
  2) unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
  3) modernizacją środków produkcji,
  4) adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
  5) wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.
 1. Pożyczka może mieć charakter inwestycyjny lub inwestycyjno – obrotowy. Możliwe jest finansowanie kapitału obrotowego, przy czym jego przeznaczenie musi być bezpośrednio powiązane z realizowaną inwestycją, na którą została przyznana pożyczka.
 2. Pożyczkodawca może udzielać pożyczek na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorstw wyłącznie w obszarach preferencji:
  1) inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z Załącznikiem do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020” oraz zgodnie z Załącznikiem do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie „Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020),
  2) inwestycje dotyczące ekoinnowacji, w tym m.in. projektów dotyczących wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców,
  3) inwestycje przyczyniające się do utworzenia nowego miejsca pracy (EPC)[1],
  4) inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla przedsiębiorcy,
  5) inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla rynku.
 1. W/w preferencje nie sumują się. Oznacza to, że w przypadku gdy inwestycja spełnia więcej niż jeden z powyższych warunków, Pośrednik Finansowy może przyznać Ostatecznemu Odbiorcy tylko jedną, najkorzystniejsza dla niego preferencję.
 2. Udział Pożyczki inwestycyjnej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.
 3. Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 4. Finansowane inwestycje podlegają przedmiotowym i podmiotowym ograniczeniom.
  1) Środki z udzielonej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:
  a) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
  b) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Pośrednika Finansowego o przyznaniu pożyczki przez Pośrednika Finansowego zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
  c) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
  d) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
  e) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym powyżej,
  f) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,
  g) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  h) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych,
  i) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,
  j) finansowanie działalności w zakresie produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
  k) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
  l) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  m) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,
  n) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do Dyrektywy 2003/87/WE,
  o) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  p) finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych,
  r) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
  s) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu,
  t) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej.

2) Z finansowania wykluczeni są mikroprzedsiębiorcy, których okres działalności nie przekracza 5 lat (na moment podpisania Umowy), ubiegający się o pożyczkę poniżej 100.000,00 zł.

3) Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.

4) Finansowanie kapitału obrotowego w ramach pożyczki możliwe jest wyłącznie do 50% wartości jednostkowej pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie. Powiązanie kapitału obrotowego z inwestycją realizowaną przez Ostatecznego Odbiorcę musi zostać wykazane między innymi w załącznikach do wniosku o pożyczkę i kwocie finansowania. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na Ostatecznym Odbiorcy.

8. Wykorzystanie pożyczki nie może być niezgodne z realizacją polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

§4.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

 1. Warunki udzielania i spłaty pożyczki określa Umowa.
 2. Kwota pożyczki wynosi:
  1) do 300.000,00 zł – Pożyczka na Rozwój z premią,
  2) powyżej 300.000,00 zł do 5.000.000,00 zł – Pożyczka Inwestycyjna z premią.
 1. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może wydłużyć maksymalny okres spłaty pożyczki do 120 miesięcy od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki.
 2. Karencja w spłacie rat kapitałowych Pożyczki może wynosić do 6 rat kapitałowych (nie dłużej niż 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki), w przypadku pożyczek powyżej 1 000 000 zł do 12 rat kapitałowych (nie dłużej niż 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki), przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki, o którym mowa w ust. 3.
 3. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zobowiązania Pożyczkobiorcy.
 4. Od udzielenia pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy czynności windykacyjnych.
 5. Pożyczki są oprocentowane:
  1) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19 stycznia 2008 roku lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. Wysokość oprocentowania na warunkach rynkowych w oparciu o powyższe ustali Zarząd w drodze uchwały. Informacje te zostaną podane do wiadomości w formie Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania, udostępnionej w siedzibie i na stronie internetowej K-PFP.
  2)
  na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w obszarach preferencji:
  • a) Inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko – pomorskiego (zgodnie z Załącznikiem do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020″ oraz zgodnie z Załącznikiem do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie „Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020),
   b) Inwestycje dotyczące ekoinnowacji, w tym m.in. projektów dotyczących wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców,
   c) Inwestycje przyczyniające się do utworzenia nowego miejsca pracy ,
   d) inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla firmy[2],
   e) inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla rynku[3].

 

 1. Udzielanie pożyczek na warunkach korzystniejszych niż rynkowe odbywa się zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zm.).
 2. Oprocentowanie Pożyczki na rozwój z premią udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości:
  1) Stopa bazowa[4] dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego,
  2) Stopa bazowa dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji,
  3) Stopa bazowa dla pożyczek udzielanych na inwestycje, które przyczynią się do utworzenia nowego miejsca pracy,
  4) Stopa bazowa – 0,5 % – dla pożyczek udzielanych na inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla firmy.
  5) 0,5% w skali roku – dla pożyczek udzielanych na inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla rynku.

Wysokość oprocentowania nie może być niższa niż 0% (zero).10. Oprocentowanie Pożyczki inwestycyjnej z premią udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości:

 • 1) Stopa bazowa[5] dla pożyczek o wartości do 2 mln zł, udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego,
  2) Stopa bazowa dla pożyczek o wartości do 2 mln zł, udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji,
  3) Stopa bazowa dla pożyczek o wartości do 2 mln zł, udzielanych na inwestycje, które przyczynią się do utworzenia nowego miejsca pracy,
  4) Stopa bazowa + 0,5% dla pożyczek o wartości powyżej 2 mln zł, udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego,
  5) Stopa bazowa + 0,5% dla pożyczek o wartości powyżej 2 mln zł, udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji,
  6) Stopa bazowa + 0,5% dla pożyczek o wartości powyżej 2 mln zł, udzielanych na inwestycje, które przyczynią się do utworzenia nowego miejsca pracy,
  7) Stopa bazowa – 0,5% dla pożyczek o wartości do 2 mln zł udzielanych na inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla firmy,
  8) 0,5% – dla pożyczek udzielanych na inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia produktu nowego dla rynku,

Wysokość oprocentowania nie może być niższa niż 0% (zero).

 1. W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.
 2. Odsetki od pożyczki są naliczane i płatne bez wezwania od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych. Odsetki są liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
 3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki oraz zwolnieniem zabezpieczenia obciążają Pożyczkobiorcę.
 4. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest złożeniem zaakceptowanego przez K-PFP zabezpieczenia spłat należności na kwotę równą lub większą sumie kwot pożyczki, odsetek oraz ewentualnych kosztów dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.
 5. Pośrednik Finansowy ma możliwość przyznania Ostatecznemu Odbiorcy premii w postaci obniżenia oprocentowania pożyczki – począwszy od pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej następującej po połowie okresu spłaty pożyczki wynikającego z harmonogramu. Warunkiem przyznania premii jest terminowa spłata poszczególnych rat Pożyczki inwestycyjnej/na rozwój z premią przez Ostatecznego Odbiorcę. Premia udzielana jest poprzez obniżenie o 50% oprocentowania wskazanego w dniu zawarcia umowy pożyczki. Zamiana harmonogramu spłaty Pożyczki inwestycyjnej/na rozwój z premią lub wystąpienie jakiegokolwiek opóźnienia w spłacie rat Pożyczki inwestycyjnej/na rozwój z premią, po przyznaniu premii, powoduje powrót do pierwotnego oprocentowania. Zmienione oprocentowanie stosowane jest począwszy od pierwszej raty po wystąpieniu jednego z powyższych zdarzeń. Premia jest przyznawana z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zm.). W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek badania dopuszczalności pomocy, obliczania wartości udzielonej pomocy, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej instytucji spoczywa na Pośredniku Finansowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§5.

WNIOSEK O POŻYCZKĘ

 1. W celu otrzymania pożyczki, Przedsiębiorca ubiegający się o Pożyczkę, zwany dalej Wnioskodawcą składa wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz dokumenty wymienione w liście kontrolnej stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki.
 2. Wniosek po złożeniu w K-PFP zostaje opatrzony datą wpływu i poddany jest ocenie formalnej pod kątem spełnienia kryteriów dostępu do projektu oraz kompletności.
 3. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku i/lub braku wymaganych dokumentów, K-PFP wzywa Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.
 4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, może on zostać odrzucony bez rozpatrywania, o czym K-PFP zawiadamia Wnioskodawcę w formie SMS, elektronicznej lub pisemnej.
 5. Wniosek poprawny formalnie zostaje zarejestrowany i przekazany do oceny

§6.

OCENA WNIOSKU

 1. K-PFP dokonuje analizy merytorycznej wniosku w terminie 30 dni roboczych licząc
  od dnia dostarczenia przez Wnioskodawcę ostatniego dokumentu lub zarejestrowania
 2. K-PFP może zwracać się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz szczegółów planowanego przedsięwzięcia.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępniania dokumentów księgowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji związanych z prowadzoną działalnością, niezbędnych do weryfikacji wniosku. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie K-PFP, także w okresie trwania pożyczki.
 4. Równolegle z przeprowadzaną analizą wniosku, K-PFP może dokonać wizytacji w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Celem wizytacji jest weryfikacja danych w złożonych dokumentach z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
 5. Po dokonaniu analizy finansowo – ekonomicznej i prawnej wniosku, K-PFP podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki.
 6. Decyzja K-PFP w sprawie udzielenia (odmowy udzielenia) pożyczki jest ostateczna.
 7. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, K-PFP niezwłocznie informuje o decyzji telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej Wnioskodawcę oraz wzywa go do zawarcia Umowy i złożenia właściwych zabezpieczeń.
 8. W przypadku podjęcia decyzji odmawiającej udzielenia pożyczki, K-PFP zawiadamia o tym Wnioskodawcę telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej.
 9. Wszystkie osoby dokonujące analizy wniosku o pożyczkę obowiązuje zasada zachowania poufności informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę.

 

§7.

SPOSÓB I WARUNKI WYPŁATY POŻYCZKI

 1. Decyzja K-PFP o przyznaniu pożyczki jest podstawą do zawarcia Umowy .
 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla K-PFP i dla Pożyczkobiorcy.
 3. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty określa Umowa.
 4. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z Umową.

 

§8.

SPŁATA POŻYCZKI

 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać Pożyczkę na warunkach określonych w Umowie.
 2. Spłata Pożyczki dokonywana jest na rachunek bankowy K-PFP podany w Umowie.
 3. Za dzień jakiejkolwiek spłaty uważa się dzień uznania rachunku K-PFP.
 4. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 5. W razie jakichkolwiek trudności w spłacie Pożyczki Pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić o tym K-PFP i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności.
 6. Do zmiany warunków spłaty Pożyczki konieczna jest pisemna zmiana Umowy w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów Umowy.
 7. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie Pożyczki podejmowane są działania wyjaśniające (między innymi: kontakt telefoniczny lub wizyta u Pożyczkobiorcy), celem wyjaśnienia przyczyn opóźnienia oraz ewentualną pomoc Pożyczkobiorcy poprzez konsultacje i doradztwo.
 8. Jeżeli opóźnienia w spłacie Pożyczki przekraczają 60 dni, pozostała do spłaty kwota pożyczki może zostać poddana procedurze windykacji.
 9. Wszelkimi kosztami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z nieterminową spłatą Pożyczki zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
 10. Każdą wpłatę na poczet spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy oraz innych świadczeń pieniężnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z Umową, zalicza się w pierwszej kolejności na:
  1) koszty sądowe,
  2) koszty egzekucyjne,
  3) koszty korespondencji do dłużnika,
  4) odsetki naliczane od kwot objętych tytułem egzekucyjnym,
  5) odsetki od zadłużenia przeterminowanego,
  6) pozostałe niespłacone odsetki,
  7) należne opłaty oraz inne koszty,
  8) koszty zastępstwa procesowego,
  9) niespłacony (wymagalny) kapitał Pożyczki.

9.

SKARGI I WNIOSKI

 1. Pożyczkobiorca ma prawo złożenia skarg lub wniosku na działalność Pożyczkodawcy lub konkretnego pracownika Pożyczkodawcy w formie pisemnej. Skargi i wnioski składa się w siedzibie prowadzonej działalności gospodarczej K-PFP w godzinach pracy.
 2. Skargi/wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni.

§10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pożyczkobiorca i poręczyciele będący osobami fizycznymi, przed zawarciem Umowy, przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO) w celu zawarcia i realizacji Umowy.
 2. Pożyczkobiorca udostępnia prowadzone przez siebie księgi handlowe oraz wszelkie inne dokumenty i informacje pozostające w związku z prowadzoną działalnością, finansowanym przedsięwzięciem oraz realizacją Umowy na każde żądanie uprawnionego podmiotu, w tym Pożyczkodawcy, Menadżera i Instytucji Zarządzającej.
 3. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych lub finansowych oraz nowych obowiązujących interpretacji dotyczących zobowiązań publiczno – prawnych związanych z udzieleniem pożyczki, K-PFP zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy tym zobowiązaniem, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się je uiścić w terminie 14 dni.
 4. Formularze wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz niniejszy Regulamin są dostępne w siedzibie K-PFP oraz na stronie internetowej K-PFP: kpfp.org.pl.
 5. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego.

[1] Wskaźnik nowoutworzonych miejsc pracy służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na podstawie Kodeksu pracy (nie dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia, zatrudnienia na podstawie umowy kontraktu). Wykazywane nowoutworzone miejsca pracy muszą być bezpośrednio związane z realizacją inwestycji finansowanej ze środków pożyczki. W ramach wskaźnika nowoutworzonych miejsc pracy nie należy wykazywać miejsc pracy utworzonych pośrednio w wyniku realizacji inwestycji (np. u wykonawców lub podwykonawców), miejsc pracy stworzonych do obsługi inwestycji (na czas realizacji inwestycji) oraz chronionych miejsc pracy. Wskaźnik prezentuje część wzrostu zatrudnienia „przed-po” realizacji inwestycji. Jego wartością jest różnica pomiędzy: łączną liczbą miejsc pracy po zakończeniu realizacji inwestycji finansowanej ze środków pożyczki a łączną liczbą miejsc pracy na dzień rozpoczęcia realizacji inwestycji. Jeśli łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji inwestycji finansowanej ze środków pożyczki nie zwiększa się – wartość wskaźnika wynosi zero – jest on wówczas traktowany jako wyrównanie, a nie wzrost.
Nowoutworzone miejsca pracy rozumie się jako etaty w pełnym wymiarze czasu pracy (niepełne etaty należy przeliczać na ekwiwalent pełnego czasu) powstałe w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej z Ostatecznym Odbiorcą i jednocześnie nie później niż do 12 m-cy od całkowitego rozliczenia pożyczki z Pośrednikiem Finansowym.

[2] Definicja produktu nowego dla firmy zawarta jest w dokumencie pt. ”Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020”.

[3] Definicja produktu nowego dla rynku zawarta jest w dokumencie pt. ”Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020”. W celu potwierdzenia, że inwestycja objęta wsparciem przyczyniła się do wprowadzenia produktu nowego dla rynku Wykonawca jest zobligowany do pozyskania od Ostatecznego Odbiorcy opinii o innowacyjności (opinii potwierdzającej wprowadzenie produktu nowego dla rynku). Dokumentem potwierdzającym innowacyjność mogą również być pozyskane patenty, wzory użytkowe czy zgłoszenia patentowe lub zgłoszenia wzoru użytkowego. Opinia o innowacyjności musi być wystawiona przez:

 • jednostkę naukową – podmiot, o którym mowa w art. 7 ust.1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668 z późn. zm.),, lub
 • centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141), lub
 • ośrodki innowacji, które otrzymały akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (dostępne na stronie: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/akredytowane-osrodki-innowacji-w-bazie-uslug-rozwojowych/), lub
 • Ostatecznego Odbiorcę, wyłącznie w przypadku, gdy posiada on własny dział B+R oraz złożył formularz PNT-01 „Sprawozdanie działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” za rok 2017 do Głównego Urzędu Statystycznego.
 • ośrodek badawczy, rozumiane jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.

Uzupełniająco, jeśli Ostateczny Odbiorca posiada, załącza dodatkowe dokumenty potwierdzające wprowadzenie produktu nowego dla rynku (np. publikacje naukowe, dostępne badania, literatura fachowa). W przedstawianej opinii o innowacyjności sugeruje się zawarcie spisu podstaw/źródeł danych, na podstawie których określono stopień rozwiązań innowacyjnych (z podaniem tytułów raportów, roczników statystycznych i dat ich wydania, adresów stron internetowych, roczników publikacji, itp. oraz wskazaniem miejsca ich dostępności w celu zweryfikowania z informacjami przedstawionymi, z zastrzeżeniem, że podstawą stwierdzenia innowacyjności nie mogą być jedynie ogólne teksty reklamowo-opisowe). Aby uniknąć konfliktu interesu w przypadku gdy przedmiotowa opinia wystawiana jest przez podmiot zewnętrzny (np. kiedy Ostateczny Odbiorca nie posiada własnego działu B+R) nie może ona być sporządzona przez podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 lub organizację, w której Ostateczny Odbiorca jest zrzeszony.

[4] Zgodna z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z 19.1.2008) publikowana na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.