Szukaj
Close this search box.

Kryteria wyboru grantobiorcy – kwalifikowalność

O powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” może ubiegać się przedsiębiorca (w tym osoba samozatrudniona), z województwa kujawsko-pomorskiego, który:

  1. posiada odpowiednio status mikro[1] lub małego przedsiębiorcy[2];

  2. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014[3] w dniu 31 grudnia 2019 r.[4];

  3. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19[5] (przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie zgodne z tymczasowymi ramami środków pomocy państwa[6] lub rozporządzeniami Komisji (UE) nr 1407/2013[7], (UE) nr 1408/2013[8] oraz (UE) nr 717/2014[9] nie uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby niniejszego podpunktu);

  4. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej[10];

  5. prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;

  6. według stanu na dzień składania wniosku prowadził działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.) albo na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814);

  7. zarówno na moment udzielenia wsparcia jak i wg stanu na dzień 01.02.2020 r. prowadzi działalność gospodarczą[11] na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiada na jego terenie siedzibę/oddział[12].

[1] Z uwzględnieniem samozatrudnionych – osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek.

[2] Informacje we wniosku o przyznanie grantu oraz formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

[3] rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn.  zm.) (dalej: rozporządzenie nr 651/2014),

[4] Informacje w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

[5] Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii COVID-19; Informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiane są we wniosku o przyznanie grantu oraz w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy po 31 grudnia 2019 r. przedstawiane są we wniosku o przyznanie grantu.

[6] Dz.U. C 91 I z 20.3.2020, s. 1.

[7] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).

[8] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro­pejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9).

[9] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro­pejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45).

[10] Należy wskazać związek pogorszenia sytuacji z COVID-19 – informacje przedstawiane są we wniosku o przyznanie grantu.

[11] W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – adres stałego miejsca prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

[12] Rozumiany jako wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz posiadający właściwość miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).