Szukaj
Close this search box.

Informacja na temat weksli – Granty na kapitał obrotowy

17 listopada 2021

granty na kapitał obrotowy - Informacja
Dot. projektu: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

 

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa liczne zapytania dotyczące zabezpieczeń wekslowych Umów o powierzenie grantu zawieranych z Państwem w ramach Projektu grantowego pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z § 15 ust. 3 ww. umów, cyt.: „Grantobiorca od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 5 ust. 1 do dnia, w którym upływają 3 lata od zakończenia realizacji Projektu grantowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym lub w obecności osoby upoważnionej przez Grantodawcę wraz z deklaracją wekslową, zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załączniki 4 i 5 do Umowy o powierzenie grantu.”.

Z treści zacytowanego przepisu Umowy wynika w sposób jednoznaczny, że ustanowione przez Państwa zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy (weksla in blanco) jest zabezpieczeniem, które obowiązuje nie tylko w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w § 5 ust. 1 Umowy, ale również przez kolejne 3 lata licząc od dnia upływu tego okresu. Oznacza to, że do komisyjnego zniszczenia Państwa weksli dojdzie nie wcześniej, niż po upływie trzyletniego okresu, o którym mowa powyżej.

Prosimy zauważyć, że powoływana przez Państwa okoliczność, że w § 15 ust. 7 ww. umów wyrazili Państwo zgodę na zniszczenie weksla in blanco po upływie 1 roku licząc od dnia zakończenia projektu grantowego pozostaje bez wpływu na powyższą ocenę. Przepis ten bowiem stanowi wyłącznie oświadczenie z Państwa strony o wyrażeniu zgody na zniszczenie weksla, nie jest natomiast przepisem zobowiązującym naszą spółkę do takiego działania. Decyzja o tym czy oraz w jakim terminie należy dokonać zniszczenia danego weksla będzie każdorazowo podejmowana przez spółkę po dokonaniu wnikliwej oceny każdego przypadku.

Odbiór weksli będzie odbywał się po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Grantobiorcę oraz KPFP Sp. z o.o.

Aktualności
Drzwi do lokalu z kartką "closed" - zamknięte

14 czerwca – biuro w Toruniu zamknięte

Aktualności

12 czerwca 2024

Śniadanie biznesowe: Założenia i wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA)

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca w Toruniu.

Aktualności, Toruń

12 czerwca 2024

Chełmża: spotkanie „Wsparcie dla przedsiębiorców”

Spotkanie odbędzie się 28 maja (wtorek).

Aktualności

24 maja 2024