Szukaj
Close this search box.

Informacja dot. zwrotu weksla – Granty na kapitał obrotowy

6 października 2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z upływem okresu, o którym mowa w § 15 ust. 3 Umowy o powierzenie grantu, w ramach Projektu grantowego pn. Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, od dnia 2 listopada 2023 r., jest możliwość osobistego odbioru lub komisyjnego zniszczenia zabezpieczenia wekslowego ww. Umowy.

Zwrot zabezpieczenia poprzez osobisty odbiór lub komisyjne zniszczenie oryginału weksla wraz z deklaracją wekslową może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Grantobiorcy.

Podpisane przez osoby upoważnione wnioski będą przyjmowane w okresie od 2 listopada 2023 r. do 16 listopada 2023 r. pocztą tradycyjną na adres: ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: granty@kpfp.org.pl.

W przypadku braku wniosku o zwrot zabezpieczenia bądź jego zniszczenie w terminie wskazanym powyżej, nastąpi komisyjne zniszczenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Osobisty odbiór weksla wraz z deklaracją wekslową będzie możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w siedzibie Spółki.

Szczegółowa informacja dotycząca możliwości odbioru weksla bądź jego zniszczenia zostanie przesłana do Grantobiorców, z którymi zostały podpisane Umowy o powierzenie grantu, na adres e-mail wskazany we Wniosku o powierzenie grantu.

Wzory wniosków udostępniono poniżej:

  1. Wzór wniosku dot. komisyjnego zniszczenia zabezpieczenia
  2. Wzór wniosku dot. osobistego odbioru zabezpieczenia
Aktualności

Webinarium: Dotacje unijne i pożyczki dla przedsiębiorstw z branż: hotelarstwo i gastronomia, turystyka i kultura

Bezpłatne webinarium odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2024 r.

Aktualności

23 kwietnia 2024

Praca biur K-PFP 2 maja

Biura w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku, biuro przy ul. Chełmińskiej w Toruniu i biura RIP będą zamknięte.

Aktualności

17 kwietnia 2024

Zdjęcie przedstawia posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społęcznego

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

W posiedzeniu 16 kwietnia 2024 r. wzięła udział Prezes K-PFP, Agnieszka Wasita.

Aktualności

17 kwietnia 2024