Informacja dot. zwrotu weksla – Granty na kapitał obrotowy

6 października 2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z upływem okresu, o którym mowa w § 15 ust. 3 Umowy o powierzenie grantu, w ramach Projektu grantowego pn. Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, od dnia 2 listopada 2023 r., jest możliwość osobistego odbioru lub komisyjnego zniszczenia zabezpieczenia wekslowego ww. Umowy.

Zwrot zabezpieczenia poprzez osobisty odbiór lub komisyjne zniszczenie oryginału weksla wraz z deklaracją wekslową może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Grantobiorcy.

Podpisane przez osoby upoważnione wnioski będą przyjmowane w okresie od 2 listopada 2023 r. do 16 listopada 2023 r. pocztą tradycyjną na adres: ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: granty@kpfp.org.pl.

W przypadku braku wniosku o zwrot zabezpieczenia bądź jego zniszczenie w terminie wskazanym powyżej, nastąpi komisyjne zniszczenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Osobisty odbiór weksla wraz z deklaracją wekslową będzie możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w siedzibie Spółki.

Szczegółowa informacja dotycząca możliwości odbioru weksla bądź jego zniszczenia zostanie przesłana do Grantobiorców, z którymi zostały podpisane Umowy o powierzenie grantu, na adres e-mail wskazany we Wniosku o powierzenie grantu.

Wzory wniosków udostępniono poniżej:

  1. Wzór wniosku dot. komisyjnego zniszczenia zabezpieczenia
  2. Wzór wniosku dot. osobistego odbioru zabezpieczenia
Aktualności
Regionalny Fundusz Szkoleniowy w dwóch perspektywach finansowych. Konferencja w Toruniu 11 grudnia 2023 r.

Konferencja „Regionalny Fundusz Szkoleniowy w dwóch perspektywach finansowych”

Jako partner w projekcie, serdecznie zachęcamy do udziału.

Aktualności

1 grudnia 2023

Pożyczka z premią – koniec naboru wniosków

Aktualności

30 listopada 2023

Hybrydowe Szkolenie Enterprise Europe Network 6-7 grudnia 2023 r. Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie. Szkolenie on-site (6.12) i on-line (7.12)

Szkolenie: „Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”

eventy, Toruń

28 listopada 2023