Informacja dot. księgowania grantu

Informacja dotycząca momentu księgowania grantu (Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw) w odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy:

Pytanie:

„Grant nie może być ujęty w przychodach i jednocześnie wydatki z niego pokryte nie mogą stanowić dla przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów.

Jest to jednoznaczne , iż nie można ujmować ich w księgach po stronie kosztów. Jednocześnie nie ma pewności, że ww. koszty będą finansowane ze środków z grantu dopóki nie zostanie wydana decyzja o jego przyznaniu oraz wypłata środków.

W związku z powyższym wszelkie wydatki za miesiące sierpień, wrzesień zostały ujęte w księgach po stronie kosztów, ponieważ podatek również musiał zostać uiszczony.”

Odpowiedź:

Dopóki nie zostanie wydana pozytywna decyzja o przyznaniu grantu oraz podpisana Umowa o powierzenie grantu, Wnioskodawca nie ma oczywiście pewności, że grant w ogóle otrzyma. Prowadzi działalność gospodarczą, zatem osiąga przychody, ponosi koszty i odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy. W momencie otrzymania grantu przez Wnioskodawcę, który najprawdopodobniej będzie stanowił dla niego refundację poniesionych kosztów utrzymania działalności w okresie sierpień-październik, właściwe będzie dokonanie korekty kosztów np. dowodem wewnętrznym. Dla transparentności dodatkowo na dowodzie wewnętrznym można opisać, których dokładnie kosztów (faktur/rachunków) korekta kosztów dotyczy.

Podatek dochodowy w ramach prowadzonej działalności liczymy narastająco w poszczególnych miesiącach (kwartałach) na podstawie wprowadzonych zapisów księgowych dotyczących przychodów i kosztów. W związku z powyższym nie było możliwe ustalenie innej podstawy opodatkowania we wcześniejszych miesiącach z uwagi na brak podstaw do pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów (brak podpisanej umowy na grant obrotowy) i zapłacenia mniejszej kwoty podatku dochodowego. Dlatego też rozliczenia podatku dochodowego następowały prawidłowo.

W przypadku podatnika podatku VAT również rozliczenia tego podatku było prawidłowe i złożona deklaracja podatku VAT oraz plik JPK_VAT również były poprawne.

Jednocześnie przypominam, że ostateczne rozliczenie podatku dochodowego następuje na koniec roku podatkowego, które przekazywane jest wraz z zeznaniem rocznym do Urzędu Skarbowego.

Pamiętać należy wówczas o prawidłowym wykazaniu kosztów uzyskania przychodów, wówczas jednym z elementów korygowania kosztów jest spis z natury sporządzony na koniec roku sprawozdawczego wyłączający z ewidencji towary i materiały, które nie zostały sprzedane na 31.12.

W związku z wyżej opisanym przypadkiem, dokonanie korekty, które nie jest przypadkiem nadzwyczajnym, jest uzasadnione i wskazuje na prawidłowość prowadzenia ksiąg i właściwe podejście do tematu przychodów i kosztów.

 

Sprawdź: Wskazówki dotyczące poprawy wniosków i składania uzupełnień przekazanych dokumentów do Wniosku o powierzenie grantu