Szukaj
Close this search box.

Regulamin – Mikropożyczka 3

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/2020 Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu
z dnia 22 września 2020 r. roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania pożyczek dla Mikroprzedsiębiorstw Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

 

REGULAMIN
udzielania pożyczek dla Mikroprzedsiębiorstw
Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.
w ramach „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.
Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw.

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pożyczka jest udzielana z Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw i przeznaczona wyłącznie na cele Inwestycji, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie Inwestycyjnej.
 2. Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw – utworzony przez Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, w związku z realizacją Umowy Operacyjnej Nr 2/RPKP/14919/2020/II/DIF/241 zwanej dalej Umową Operacyjną pomiędzy Menadżerem, a Pośrednikiem Finansowym.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, o których mowa w Rozporządzeniu 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwane dalej Rozporządzeniem Ogólnym.
  2) Fundusz Funduszy – fundusz o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Ogólnego, utworzony i zarządzany przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie w celu realizacji Projektu.
  3) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
  4) Inwestycja – przedsięwzięcie realizowane przez Ostatecznego Odbiorcę finansowane z instrumentu finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej.
  5) Limit Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorstw – jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw maksymalnie trzy pożyczki.
  6) Menadżer/Menadżer Funduszu Funduszy – Bank Gospodarstwa Krajowego.
  7) Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw/Pożyczka – produkt skierowany do mikro przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż 5 lat (na moment podpisania umowy).
  8) Pożyczkobiorca/Ostateczny Odbiorca – podmiot korzystający z pożyczki, który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Inwestycyjną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie Inwestycyjnej.
  9) Pożyczkodawca/Pośrednik Finansowy/K-PFP – Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, który wdraża Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw, z którego udzielane są jednostkowe Pożyczki.
  10) Projekt – przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”, realizowane przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie nr WP-II-E.433.1.1.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
  11) Przedsiębiorca – mikro przedsiębiorca, spełniający warunki określone w załączniku nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
  12) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
  13) Umowa o Finansowaniu – umowa nr WP-II-E.433.1.1.2017 o Finansowaniu Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarta w dniu 31 marca 2017 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WK – P 2014 – 2020 .
  14) Umowa – Umowa Inwestycyjna zawarta pomiędzy K-PFP, a Pożyczkobiorcą w celu finansowania inwestycji z Instrumentu Finansowego.
  15) Wnioskodawca – Przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę.
  16) Zarząd – Zarząd Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
 1. Pożyczka może zostać udzielona również przy uwzględnieniu stanu epidemiologicznego w Polsce na podstawie:
  1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 10 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013, rozporządzenie (UE) nr 1301/2013 oraz rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa);
  2) Komunikatu Komisji pt. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” z dnia 19 marca 2020 z późn. zm.;
  3) Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568), przyjęto szereg rozwiązań i instrumentów na rzecz niwelowania negatywnych skutków COVID-19.

§2

POŻYCZKOBIORCY

 1. Pożyczkobiorcami mogą być przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę, które muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1) nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31 lipca 2014 roku),
  2) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
  3) są mikro przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
  4) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, mającymi siedzibę lub oddział albo prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,
  5) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
  6) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),
  7) nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Instrumentu Finansowego.
  8) najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie kujawsko – pomorskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz działają nie dłużej niż 5 lat[1] oraz prowadzą działalność gospodarczą na terenie tego województwa.
  W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, co zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz prowadzą działalność gospodarczą na terenie tego województwa.
  9) nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publiczno-prawnych.
 2. O Pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:
  1) złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją,
  2) najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie kujawsko – pomorskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz działają nie dłużej niż 5 lat[2] oraz prowadzą działalność gospodarczą na terenie tego województwa,
  3) W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, co zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.
  4) posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
  5) nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie na podstawie ustawy prawo upadłościowe,
  6) nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publiczno-prawnych,
  7) zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel,
  8) techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia wynikające z przedstawionej dokumentacji rokują ich terminowe wykonanie,
  9) wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki,
  10) w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  11) w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi żadna z osób będących członkami organów zarządzających bądź wspólnikami spółek osobowych nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  12) upoważnią K-PFP do sprawdzenia informacji w Bazie Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

§3

ZAKRES PRZEDMIOTOWY POŻYCZKI

 1. Pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia rozwojowe mikroprzedsiębiorstwom, działającym na rynku maksymalnie 5 lat (na moment podpisania umowy).
 2. K-PFP udziela pożyczek w ramach następujących celów:
  1) wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
  2) zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych przedsiębiorstwa,
  3) przechodzenie na nowe rynki produktowe.
 1. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne jak również finansowanie kapitału obrotowego. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
 2. Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.
 3. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
 4. W ramach udzielanych pożyczek preferowane będą:
  a) inwestycje w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata,
  b) inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko – pomorskiego.
  Preferencje, z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa wskazane powyżej polegają na:
  1) wydłużeniu okresu spłaty Pożyczki maksymalnie do 84 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty przedmiotowej Pożyczki,
  2) wydłużeniu karencji w spłacie Pożyczki z 6 miesięcy do maksymalnie
  12 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki, o którym mowa w pkt 1),
  3) oprocentowaniu pożyczki na warunkach o których mowa w § 4 ust.7 pkt.2.
  Preferencje, o których mowa w pkt.1), 2) i 3) mogą występować łącznie w ramach jednej Pożyczki.
 1. Inwestycja jest realizowana na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
 2. Ze środków pochodzących z Pożyczki nie jest możliwe:
  1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
  2) prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
  3) refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
  4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
  5) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
  6) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w 3 ust.2;
  7) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
  8) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
  9) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
  10) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  11) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
  12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
  13) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
  14) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
  15) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
  16) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
  17) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
  18) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
 1. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorstw maksymalnie trzy Jednostkowe Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorstw.
 2. W ramach Inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych.
 3. Wykorzystanie pożyczki nie może być niezgodne z realizacją polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

§4

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

 1. Warunki udzielania i spłaty pożyczki określa Umowa.
 2. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100.000,00 zł.
 3. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 78[3] miesięcy od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki, a w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata i/lub inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko – pomorskiego do 84 miesięcy od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki.
 4. Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy, a w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata i/lub inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko – pomorskiego do 12 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki, o którym mowa w ust. 3.
 5. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zobowiązania Pożyczkobiorcy.
 6. Od udzielenia pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy czynności windykacyjnych.
 7. Pożyczki są oprocentowane:
  1) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.Stopa bazowa publikowana jest przez Komisję Europejską w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i dostępna jest na stronie:
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html orazhttps://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w przypadku:
  a) inwestycji w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata;
  b) inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko -pomorskiego;
  zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami).Oprocentowanie Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorstw udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalane jest w wysokości:

    • 50% stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia – dla Inwestycji w przedsięwzięcie rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata;
    • stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia – dla Inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko- pomorskiego;

przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02 o którym mowa w ppkt 1) powyżej.

 1. W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.
 2. Odsetki, o których mowa w ust. 5, są naliczane i płatne bez wezwania, od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych. Odsetki są liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
 3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki oraz zwolnieniem zabezpieczenia obciążają Pożyczkobiorcę.
 4. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest złożeniem zaakceptowanego przez Pożyczkodawcę zabezpieczenia spłat należności na kwotę równą lub większą sumie kwot pożyczki, odsetek oraz ewentualnych kosztów dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy

§5

WNIOSEK O POŻYCZKĘ

 1. W celu otrzymania Pożyczki, Przedsiębiorca ubiegający się o Pożyczkę składa wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz dokumenty wymienione w liście kontrolnej we wniosku o udzielenie pożyczki.
 2. Wniosek po złożeniu w K-PFP zostaje opatrzony datą wpływu i poddany jest ocenie formalnej pod kątem spełnienia kryteriów dostępu do projektu oraz kompletności.
 3. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku i/lub braku wymaganych dokumentów K-PFP wzywa Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia w terminie 7 dni.
 4. W przypadku niewykonania obowiązku o którym mowa w ust. 3, może on zostać odrzucony bez rozpatrywania, o czym K-PFP zawiadamia Wnioskodawcę w formie SMS, elektronicznej lub pisemnej.
 5. Wniosek poprawny formalnie zostaje zarejestrowany i przekazany do oceny merytorycznej.

§6

OCENA WNIOSKU

 1. K-PFP dokonuje analizy merytorycznej wniosku w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wnioskodawcę ostatniego dokumentu lub zarejestrowania wniosku.
 2. K-PFP może zwracać się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz szczegółów planowanego przedsięwzięcia.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępniania dokumentów księgowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji związanych z prowadzoną działalnością, niezbędnych do weryfikacji wniosku. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie K-PFP, także w okresie trwania Pożyczki.
 4. Równolegle z przeprowadzaną analizą wniosku, K-PFP może dokonać kontroli m.in. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Celem wizytacji jest weryfikacja danych w złożonych dokumentach z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
 5. Po dokonaniu analizy finansowo – ekonomicznej i prawnej wniosku, K-PFP podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki.
 6. Decyzja K-PFP w sprawie udzielenia (odmowy udzielenia) pożyczki jest ostateczna.
 7. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, K-PFP niezwłocznie informuje o decyzji telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej Wnioskodawcę oraz wzywa go do podpisania umowy pożyczki i złożenia właściwych zabezpieczeń.
 8. W przypadku podjęcia decyzji odmawiającej udzielenia Pożyczki K-PFP zawiadamia o tym Wnioskodawcę telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej.
 9. Wszystkie osoby dokonujące analizy wniosku o Pożyczkę obowiązuje zasada zachowania poufności informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę.

§7

SPOSÓB I WARUNKI WYPŁATY POŻYCZKI

 1. Decyzja K-PFP o przyznaniu Pożyczki jest podstawą do zawarcia umowy pożyczki.
 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla K-PFP i dla Pożyczkobiorcy.
 3. Wypłata całkowitej kwoty jednostkowej Pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, bez względu na liczbę transz w jakich jest ona wypłacana.
 4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany należycie udokumentować wydatkowane środki pożyczki w terminie 90 dni od wypłaty całkowitej kwoty jednostkowej Pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji.
 5. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane środki jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki. Pożyczkodawca może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie Pożyczki wystawiony z data wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody, ze przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki.
 6. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty określa Umowa.
 7. Pełna kwota Pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z Umową.

§8

SPŁATA POŻYCZKI

 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać Pożyczkę na warunkach określonych w Umowie.
 2. Spłata Pożyczki dokonywana jest na rachunek bankowy K-PFP podany w Umowie.
 3. Za dzień jakiejkolwiek spłaty uważa się dzień uznania rachunku K-PFP.
 4. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 5. W razie jakichkolwiek trudności w spłacie pożyczki Pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić o tym K-PFP i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności.
 6. Do zmiany warunków spłaty Pożyczki konieczna jest pisemna zmiana Umowy w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów Umowy.
 7. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie pożyczki podejmowane są działania wyjaśniające (między innymi: kontakt telefoniczny lub wizyta u Pożyczkobiorcy), celem wyjaśnienia przyczyn opóźnienia oraz ewentualną pomoc Pożyczkobiorcy poprzez konsultacje i doradztwo.
 8. Jeżeli opóźnienia w spłacie Pożyczki przekraczają 60 dni, pozostała do spłaty kwota pożyczki może zostać poddana procedurze windykacji.
 9. Wszelkimi kosztami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z nieterminową spłatą Pożyczki zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
 10. Każdą wpłatę na poczet spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy oraz innych świadczeń pieniężnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z Umową, zalicza się w pierwszej kolejności na:
  1) koszty wynikające z Umowy oraz związane z monitorowaniem i windykacją
  w tym koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego,
  2) odsetki za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego,
  3) odsetki umownych od zadłużenia nieprzeterminowanego,
  4) kapitał Pożyczki.

§9

SKARGI I WNIOSKI

 1. Pożyczkobiorca ma prawo złożenia skargi lub wniosku na działalność Pożyczkodawcy lub konkretnego pracownika Pożyczkodawcy w formie pisemnej.
 2. Skargi i wnioski składa się w siedzibie prowadzonej działalności gospodarczej K-PFP w godzinach pracy.
 3. Skargi/wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pożyczkobiorca i poręczyciele będący osobami fizycznymi, przed podpisaniem umowy pożyczki, wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej jako RODO) w celu zawarcia i realizacji Umowy.
 2. Pożyczkobiorca udostępnia prowadzone przez siebie księgi handlowe oraz wszelkie inne dokumenty i informacje pozostające w związku z prowadzoną działalnością, finansowanym przedsięwzięciem oraz realizacją Umowy na każde żądanie uprawnionego podmiotu, w tym Pożyczkodawcy, Menadżera i Instytucji Zarządzającej.
 3. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych lub finansowych oraz nowych obowiązujących interpretacji dotyczących zobowiązań publiczno – prawnych związanych z udzieleniem pożyczki, K-PFP zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy tym zobowiązaniem, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się je uiścić w terminie 14 dni.
 4. Formularze wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz niniejszy Regulamin są dostępne w siedzibie K-PFP oraz na stronie internetowej K-PFP: kpfp.org.pl.
 5. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego.

[1] Na moment podpisania jednostkowej umowy PM
[2] Na moment podpisania jednostkowej umowy PM.
[3] W związku ze stanem pandemii COVID – 19 Pożyczkodawca ma możliwość:
– zastosowania dodatkowej karencji w spłacie rat kapitałowych, w maksymalnym okresie 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia okresu finansowania (spłaty) o czas dodatkowej karencji,
– zastosowania wakacji kredytowych w maksymalnym okresie 4 miesięcy dla spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, z możliwością wydłużenia okresu finansowania (spłaty) o czas wakacji kredytowych.