KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu:
Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.

 

Wartość Projektu: 247 067 623,69 mln zł, w tym:
wkład UE: 205,38 mln zł
wkład własny instytucji finansujących współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: 41,68 mln zł.
Termin realizacji Projektu: od 31 marca 2017 do 31 grudnia 2023 roku

Wsparcie przeznaczone jest na wdrażanie produktów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 poprzez udostępnienie kujawsko-pomorskim podmiotom środków finansowych w postaci pożyczek i wejść kapitałowych.

Środki na pożyczki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wdrażającym w ramach ww. projektu następujące produkty finansowe (pożyczki):


Wartość projektu: 4 705 882,35 mln zł Wartość projektu: 14 473 684,21 zł
Wkład Funduszu Funduszy (BGK): 4 mln zł Wkład Funduszu Funduszy (BGK): 11 mln zł
Wkład własny pośrednika finansowego (KPFP): 705 882,35 zł Wkład własny pośrednika finansowego (KPFP): 3 473 684,21 zł
Planowane efekty:
udzielenie pożyczek co najmniej 47 mikroprzedsiębiorcom
z województwa kujawsko-pomorskiego.
Planowane efekty:
wsparcie 15 MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego
Zakładamy, że co najmniej 4 z przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia wprowadzi w swoich firmach zmiany organizacyjno-procesowe.Unijne pożyczki na Zmianę Modelu Biznesowego realizowane są w konsorcjum z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu.

Wartość projektu: 8 333 333,33 zł
Wkład Funduszu Funduszy (BGK): 7 mln zł
Wkład własny pośrednika finansowego (KPFP): 1 333 333,33 zł
Planowane efekty:
udzielenie pożyczek co najmniej 83 mikroprzedsiębiorcom
z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Pożyczki, których udzielanie zostało zakończone:

Wartość projektu: 20 mln zł
Wkład Funduszu Funduszy: 15 mln zł
Wkład własny Pośrednika Finansowego (KPFP): 5 mln zł

 

pożyczka płynnościowa covid19 dla mikroprzedsiębiorców
Wartość projektu: 3 mln zł
Wkład Funduszu Funduszy (BGK): 3 mln zł