fbpx


KPFP jest profesjonalną instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu:
Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.


Wartość Projektu: 247 067 623,69 mln zł, w tym:
wkład UE: 205,38 mln zł
wkład własny profesjonalnych instytucji finansujących współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: 41,68 mln zł.
Termin realizacji Projektu: od 31 marca 2017 do 31 grudnia 2023 roku

Wsparcie przeznaczone jest na wdrażanie produktów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 poprzez udostępnienie kujawsko-pomorskim podmiotom środków finansowych w postaci pożyczek i wejść kapitałowych.

Środki na pożyczki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. jest profesjonalną instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wdrażającym w ramach ww. projektu następujące produkty finansowe (pożyczki):

 

 

 

Unijne pożyczki na Zmianę Modelu Biznesowego realizowane są w konsorcjum z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu.

Unijne pożyczki na Badania i Rozwój realizowane są w konsorcjum z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji.