UE-Projekt innowacyjny: Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej

„Projekt Innowacyjny: Fundusz pożyczkowy Ekonomii Społecznej” został zrealizowany przez  CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (lider projektu) i Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. (partner projektu). Celem projektu było wzmocnienie trwałości funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez poszerzenie możliwości korzystania ze zwrotnego finansowania zewnętrznego. Realizacja projektu rozpoczęła się  1 stycznia 2012 r., a zakończyła 30 listopada 2013 r.

W pierwszym etapie projektu – od stycznia do czerwca 2012 roku – przeprowadzona została pogłębiona diagnoza potrzeb i finansowych możliwości PES i opracowane zostały procedury udzielania pożyczek. W trakcie realizacji projektu udzielono PES z woj. kujawsko-pomorskiego 6 pożyczek na łączną kwotę 294 000 zł. Środki mogły być przeznaczone także na sfinansowanie celów, których osiągnięcie nie byłoby możliwe z innych źródeł np. funduszy europejskich czy dotacji celowej samorządu województwa. Po zmodyfikowaniu produktu na podstawie doświadczeń z jego testowania została wypracowana procedura, upowszechniona – m.in. wśród innych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na terenie kraju.

Aktualna oferta K-PFP dla PES

Wynikiem naszej współpracy KPFP i CISTOR Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne w ramach projektu jest procedura udzielania pożyczek oraz pożyczek z poręczeniem podmiotom ekonomii społecznej. Jest to produkt „szyty na miarę”, został bowiem opracowany specjalnie dla podmiotów ekonomii społecznej i z ich udziałem, uwzględniając specyficzne potrzeby, ograniczenia statutowe oraz cel działania i misję tego typu organizacji.
Zapraszamy do lektury podręcznika i do korzystania z wypracowanych w ramach projektu narzędzi!

Poradnik dla udzielających i ubiegających się o pożyczkę PES

Projekt „PI: Fundusz pożyczkowy ES” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loga