Ograniczenia w finansowaniu

Wnioskodawcy ubiegający się o Pożyczkę Na Start muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. są osobami fizycznymi zamieszkującymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę nie posiadała zarejestrowanej działalności i nie planuje korzystać z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków,
  2. wykażą przyszłą zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
  3. nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
  4. zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel,
  5. wskażą zabezpieczenie pożyczki zaakceptowane przez K-PFP,
  6. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  7. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
  8. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
  9. upoważnią K-PFP do uzyskania pełnej informacji w Bazie Informacji Gospodarczej InfoMonitor,
  10. zamierzają działać we wszystkich branżach, z wyjątkiem sektora rolniczego, zbrojeniowego, z wyjątkiem działalności przemysłowej określonej jako szkodliwą dla środowiska, a także planujący prowadzenie działalności powszechnie uznaną za nieetyczną.