Szukaj
Close this search box.

Na jakie cele

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 1. Opis kwalifikowalnych inwestycji, jakie można finansować z Pożyczki na Odnawialne Źródła Energii:

  1. Budowa lub modernizacja instalacji (z wyłączeniem mikroinstalacji) służących do produkcji, przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z OZE, wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej;
  2. Instalacje o maksymalnej mocy znamionowej: do 1 MWe (biogaz), do 2 MWe (energia słoneczna) i do 5MWe (energia wodna i biomasa);
  3. Budowa lub przebudowa instalacji służących do/na służące do produkcji biokomponentów i biopaliw wyłącznie drugiej lub trzeciej generacji (a także najnowszej dostępnej);
  4. W odniesieniu do energii z biomasy:
   – finansowane będą przedsięwzięcia zgodne z programami ochrony powietrza oraz planami działań krótkoterminowych  w celu promowania zgodności z wymogami dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11 czerwca 2008 r., str. 1);- preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,

   – nie będą wspierane instalacje wykorzystujące do opalania drewno inne niż drewno energetyczne oraz zboże pełnowartościowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 ze zm.),

   – nie będą wspierane instalacje wykorzystujące współspalanie biomasy z węglem;

  5. Wsparcia nie uzyskają inwestycje polegające na budowie/ przebudowie instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii pochodzącej z wiatru.
  6. Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.