Szukaj
Close this search box.

Ograniczenia w finansowaniu

 

W ramach Mikropożyczki nie jest możliwe:

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 3. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 5. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 6. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 7. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 8. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 9. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 10. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 11. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 12. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 13. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 14. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 15. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 16. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 17. finansowanie inwestycji z zakresu budowy sieci szerokopasmowych;
 18. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku l do dyrektywy 2003/87/WE;
 19. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych w ramach pożyczki.

Finansowanie kapitału obrotowego w ramach pożyczki możliwe jest wyłącznie do 50% wartości jednostkowej pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją inwestycji, na którą zostało przyznane finansowanie.

Jeden przedsiębiorca może wziąć do 3 Mikropożyczek.

 

KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.