Regulamin udzielania pożyczki

Regulamin udzielania pożyczek o charakterze obrotowo-inwestycyjnym udzielanych przez Pośrednika Finansowego ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy („MFF”),
z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP
z siedzibą  w województwie kujawsko-pomorskim
w celu zapewnienia finansowania płynnościowego  w związku z negatywnymi konsekwencjami
spowodowanymi epidemią COVID-19
w ramach
„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020”.

Instrument Finansowy – Fundusz Pożyczkowy – Pożyczka Płynnościowa

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pożyczka jest udzielana z Instrumentu Finansowego – Fundusz Pożyczkowy przeznaczona na cele obrotowo – inwestycyjne, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie obrotowo – inwestycyjnej.
 2. Instrument Finansowy – Fundusz Pożyczkowy – Pożyczka Płynnościowa utworzony przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Toruniu, w związku z realizacją Umowy Operacyjnej nr 12/2020 pomiędzy Menadżerem, a Pośrednikiem Finansowym zwaną dalej Umową Operacyjną.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, o których mowa w Rozporządzeniu 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 roku.
  2) Fundusz Funduszy – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia 1303/2013, utworzony i zarządzany przez Menedżera na podstawie umowy o Finansowaniu w celu realizacji Projektu.
  3) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
  4) Inwestycja – przedsięwzięcie realizowane przez Ostatecznego Odbiorcę finansowane z instrumentu finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej.
  5) Menadżer/Menadżer Funduszu Funduszy – Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
  6) Pożyczka płynnościowa, zwana dalej Pożyczką – produkt skierowany do mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, spełniającego warunki określone w załączniku nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
  7) Pożyczkobiorca/Ostateczny Odbiorca – podmiot korzystający z pożyczki, który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie.
  8) Pożyczkodawca/Pośrednik Finansowy/K-PFP – Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, który wdraża Instrument Finansowy – Fundusz Pożyczkowy, z którego udzielane są jednostkowe Pożyczki.
  9) Projekt – przedsięwzięcie pn. „Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020″ numer: RPKP.01.06.01-04-0001-17 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
  10)Przedsiębiorca – mikro, mały i średni przedsiębiorca, spełniający warunki określone w załączniku nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
  11) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
  12) Umowa o finansowaniu – umowa z dnia 20 czerwca 2017 roku nr WP-II-E.433.1.2.2017 o finansowaniu Projektu pomiędzy Menadżerem oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim.
  13) Umowa Inwestycyjna – Płynnościowa – umowa zawarta pomiędzy K-PFP, a Pożyczkobiorcą z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
  14) Wnioskodawca – Przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę.
  15) Zarząd – Zarząd Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
 1. Pożyczka udzielona zostaje w szczególności na podstawie:
  1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013, rozporządzenie (UE) nr 1301/2013 oraz rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa);
  2) Komunikatu Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” z dnia 19 marca 2020 z późn. zm.;
  3) Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. 694);
  4) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.670);
  5) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 949);
  6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zm.).

§2.

POŻYCZKOBIORCY

 1. Przedsiębiorstwo ubiegające się o Pożyczkę musi spełniać łącznie następujące kryteria:
  1) nie znajduje się w trudnej sytuacji w dniu udzielenia pożyczki zgodnie z definicją w art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. U. L 187 z 26.06.2014 r. lub nie znajdowało się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazło się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 lub jest nią zagrożone;
  2) nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
  3) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
  4) jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi w chwili podpisania umowy o Pożyczkę obrotowo – inwestycyjną działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  5) nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  6) nie jest podmiotem, w stosunku do którego Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji.
 1. O Pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy:
  1) którzy złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją,
  2) którzy mają siedzibę na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,
  3) którzy posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
  4) co do których nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, oraz nie są w stanie likwidacji,
  5) którzy co najmniej na koniec lutego 2020 roku nie mieli zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
  6) którzy zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku i w umowie pożyczki cel,
  7) których techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia wynikające z przedstawionej dokumentacji rokują ich terminowe wykonanie,
  8) którzy wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki,
  9) którzy w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  10) co do których w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi żadna z osób będących członkami organów zarządzających bądź wspólnikami spółek osobowych nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  11) którzy upoważnią K-PFP do sprawdzenia informacji w Bazie Informacji Gospodarczej InfoMonitor i/lub Krajowym Rejestrze Długów.

§3.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY POŻYCZKI

 1. W ramach Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.
 2. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne w tym np.:
  1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  2) zobowiązania publiczno – prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  4) zatowarowanie, półprodukty itp.,
  5) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy,
  6) bieżące raty (rata z terminem spłaty pomiędzy 1 marca 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki) pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
 1. Dopuszcza się sfinansowanie wyżej wymienionych niespłaconych wydatków począwszy od 01.03.2020 r.
 2. W uzasadnionych przypadkach związanych z wprowadzeniem ograniczeń wynikających z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii (m.in. branża hotelarska, restauracyjna, eventowa itd.) finansowany będzie również zwrot wpłaconych zaliczek przez Klientów. Finansowaniem objęte będą zaliczki zwrócone Klientom w okresie od 14.03.2020 r. do 31.07.2020 r. (okres ten może ulec wydłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią).
 3. Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.
 4. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
 5. Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa kujawsko–pomorskiego.
 6. Wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić więcej niż 10% wartości Jednostkowej Pożyczki, lecz nie więcej niż 30.000,00 zł.
 7. Środki z udzielonej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:
  1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
  2) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
  3) refinansowanie całości lub części wydatków, które zostały już poniesione (tj. opłacone);
  4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
  5) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;
  6) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
  7) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  8) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
  9) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
  10) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
  11) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
  12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
  13) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
  14) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
  15) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  16) finansowanie działalności w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych.
 1. Z Pożyczki nie mogą korzystać Mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ubiegający się o Pożyczkę do 100 000,00 zł, których okres działalności nie przekracza 5 lat (na moment podpisania umowy pożyczki).

§4.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

 1. Warunki udzielania i spłaty pożyczki określa Umowa.
 2. Maksymalne zaangażowanie w Ostatecznego Odbiorcę (kwota Jednostkowej Pożyczki oraz łącznie wszystkich Jednostkowych Pożyczek) nie może przekroczyć:
  1) 500 000,00 zł w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  2) 1 000 000,00 zł w przypadku średnich przedsiębiorstw
  z zastrzeżeniem spełnienia wymogów wynikających z podstaw prawnych do udzielenia Pożyczki, w tym wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 1. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od dnia jej uruchomienia, tj. wypłaty Jednostkowej Pożyczki lub jej pierwszej transzy.
 2. Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo – odsetkowych Jednostkowej Pożyczki w całym okresie jej spłaty może wynosić do 6 miesięcy.
  Na uzasadniony wniosek Ostatecznego Odbiorcy karencja w spłacie rat kapitałowych może zostać wydłużona o dalsze 6 miesięcy. Zastosowanie karencji może wydłużyć okres spłaty Jednostkowej Pożyczki z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Pośrednik Finansowy ma możliwość udzielenia „wakacji kredytowych” dla spłaty kapitału i odsetek Jednostkowej Pożyczki raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty – według indywidualnej decyzji Pośrednika Finansowego. Zastosowanie „wakacji kredytowych” może wydłużyć okres spłaty Jednostkowej Pożyczki z zastrzeżeniem ust. 3.
 4. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zobowiązania Pożyczkobiorcy.
 5. Od udzielenia pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy czynności windykacyjnych.
 6. Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom przez Pośrednika Finansowego mogą być oprocentowane odpowiednio:
  a) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikat zastępujący) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka;
  b) na warunkach zgodnych z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 670). Oprocentowanie Pożyczki  jest równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, obowiązującej na dzień 1 stycznia 2020 r., powiększonej o co najmniej:
  1) 25 punktów bazowych – w pierwszym roku trwania pożyczki;
  2) 50 punktów bazowych – w drugim i trzecim roku trwania pożyczki;
  3) 100 punktów bazowych – w czwartym-szóstym roku trwania pożyczki.Wartość pomocy udzielonej w formie pożyczki na podstawie Rozporządzenia, o którym mowa w niniejszym punkcie stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowaną rynkową wartością odsetek która byłaby naliczana dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowaną przez Pośrednika Finansowego.
  c) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. , 949). Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielane zgodnie z zasadami udzielania pomocy opartej na rozporządzeniu o którym mowa w niniejszym punkcie jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone w wysokości 0%. Wartość pomocy udzielonej w formie pożyczki na podstawie Rozporządzenia, o którym mowa w niniejszym punkcie jest równa nominalnej kwocie udzielanej przez Pośrednika Finansowego pożyczki;
  d) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488 ze zm.). Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone w wysokości 0%. Wartość pomocy de minimis udzielanej w formie pożyczki stanowi różnicę pomiędzy oprocentowaniem na warunkach rynkowych a oprocentowaniem w wysokości, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 1. W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę warunków umożliwiających udzielenie pomocy na warunkach określonych w ust. 8 lit. b, c lub d, finansowanie jest udzielane na zasadach określonych w ust. 8 lit. a.
 2. Odsetki od pożyczki są naliczane i płatne bez wezwania od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych. Odsetki są liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
 3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki oraz zwolnieniem zabezpieczenia obciążają Pożyczkobiorcę.
 4. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest złożeniem zaakceptowanego przez K-PFP zabezpieczenia spłat należności na kwotę równą lub większą sumie kwot pożyczki, odsetek oraz ewentualnych kosztów dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.

§5.

WNIOSEK O POŻYCZKĘ

 1. W celu otrzymania pożyczki, Przedsiębiorca ubiegający się o Pożyczkę, zwany dalej Wnioskodawcą składa wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz dokumenty wymienione w liście wymaganych dokumentów i formularzy do wniosku o udzielenie pożyczki.
 2. Wniosek po złożeniu w K-PFP zostaje opatrzony datą wpływu i poddany jest ocenie formalnej pod kątem spełnienia kryteriów dostępu do projektu oraz kompletności.
 3. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku i/lub braku wymaganych dokumentów K-PFP wzywa Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia w terminie 7 dni.
 4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, może on zostać odrzucony bez rozpatrywania, o czym K-PFP zawiadamia Wnioskodawcę w formie SMS, elektronicznej lub pisemnej.
 5. Wniosek poprawny formalnie zostaje zarejestrowany i przekazany do oceny merytorycznej.

§6.

OCENA WNIOSKU

 1. K-PFP dokonuje analizy merytorycznej wniosku w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wnioskodawcę ostatniego dokumentu lub zarejestrowania wniosku.
 2. K-PFP może zwracać się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz szczegółów planowanego przedsięwzięcia.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępniania dokumentów księgowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji związanych z prowadzoną działalnością, niezbędnych do weryfikacji wniosku. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie K-PFP, także w okresie trwania pożyczki.
 4. Równolegle z przeprowadzaną analizą wniosku, K-PFP może dokonać wizytacji w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Celem wizytacji jest weryfikacja danych w złożonych dokumentach z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
 5. Pożyczka udzielana jest po:
  1) przeprowadzeniu analizy negatywnych skutków finansowych, spowodowanych COVID-19, indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy,
  2) przeprowadzeniu analizy zapotrzebowania przedsiębiorcy na kapitał obrotowy zgodnie z Opisem parametrów pożyczki,
  3) analizie wyników finansowych przedsiębiorstwa w oparciu o dostarczone dokumenty,
  4) ustanowieniu adekwatnych form zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Pośrednika Finansowego.
 6. Decyzja K-PFP w sprawie udzielenia (odmowy udzielenia) pożyczki jest ostateczna.
 7. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, K-PFP niezwłocznie informuje o decyzji telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej Wnioskodawcę oraz wzywa go do podpisania umowy pożyczki i ustanowienia właściwych zabezpieczeń.
 8. Decyzja K-PFP o przyznaniu pożyczki jest podstawą do zawarcia Umowy.
 9. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla K-PFP i dla Pożyczkobiorcy.
 10. W przypadku podjęcia decyzji odmawiającej udzielenia pożyczki, K-PFP zawiadamia o tym Wnioskodawcę telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej.
 11. Wszystkie osoby dokonujące analizy wniosku o pożyczkę obowiązuje zasada zachowania poufności informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę.

§7.

SPOSÓB I WARUNKI WYPŁATY POŻYCZKI

 1. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty określa Umowa.
 2. Wypłata środków Pożyczki dokonywana jest jednorazowo lub w transzach ustalonych z Odbiorcą Wsparcia.
 3. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki została przyznana Pożyczka, jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż 01.03.2020r., z uwzględnieniem specyfiki wydatku.
 4. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki wynosi do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty Jednostkowej Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Ostatecznego Odbiorcy, Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu o kolejne 120 dni.
 5. Dla celów rozliczenia pożyczki Pośrednik Finansowy przyjmuje od Ostatecznego Odbiorcy zestawienie wydatków wraz z elektroniczną wersją wszystkich dokumentów z zestawienia może wytypować próbę wydatków do szczegółowej weryfikacji. Uzupełniająca weryfikacja wydatków może odbywać się w ramach kontroli na miejscu, wedle metodologii określonej przez Pośrednika Finansowego. Zestawienie wydatków, o którym mowa powyżej powinno zostać przedłożone Pośrednikowi Finansowemu w terminie do 14 dni od zakończenia wydatkowania środków Jednostkowej Pożyczki przez Ostatecznego Odbiorcę, lecz nie później niż do końca okresu rozliczenia pożyczki o którym mowa w umowie pożyczki.
 6. Pełna kwota Pożyczki musi zostać przeznaczona na wydatki finansowe ściśle określone we wniosku o pożyczkę i w umowie pożyczki.

8.

SPŁATA POŻYCZKI

 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać Pożyczkę na warunkach określonych w Umowie.
 2. Spłata Pożyczki dokonywana jest na rachunek bankowy K-PFP podany w Umowie.
 3. Za dzień jakiejkolwiek spłaty uważa się dzień uznania rachunku K-PFP.
 4. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 5. W razie jakichkolwiek trudności w spłacie Pożyczki Pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić o tym K-PFP i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności.
 6. Do zmiany warunków spłaty Pożyczki konieczna jest pisemna zmiana Umowy w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów Umowy.
 7. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie Pożyczki podejmowane są działania wyjaśniające (między innymi: kontakt telefoniczny lub wizyta u Pożyczkobiorcy), celem wyjaśnienia przyczyn opóźnienia oraz ewentualną pomoc Pożyczkobiorcy poprzez konsultacje i doradztwo.
 8. Jeżeli opóźnienia w spłacie Pożyczki przekraczają 60 dni, pozostała do spłaty kwota pożyczki może zostać poddana procedurze windykacji.
 9. Wszelkimi kosztami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z nieterminową spłatą Pożyczki zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
 10. Każdą wpłatę na poczet spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy oraz innych świadczeń pieniężnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z Umową, zalicza się w pierwszej kolejności na:
  1) koszty sądowe,
  2) koszty egzekucyjne,
  3) koszty korespondencji do dłużnika,
  4) odsetki naliczane od kwot objętych tytułem egzekucyjnym,
  5) odsetki od zadłużenia przeterminowanego,
  6) pozostałe niespłacone odsetki,
  7) należne opłaty oraz inne koszty,
  8) koszty zastępstwa procesowego,
  9) niespłacony (wymagalny) kapitał Pożyczki.

§9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pożyczkobiorca i poręczyciele będący osobami fizycznymi, przed podpisaniem umowy pożyczki, przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L. 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), w celu zawarcia i realizacji Umowy.
 2. Pożyczkobiorca udostępnia prowadzone przez siebie księgi handlowe oraz wszelkie inne dokumenty i informacje pozostające w związku z prowadzoną działalnością, finansowanym przedsięwzięciem oraz realizacją Umowy na każde żądanie uprawnionego podmiotu, w tym Pożyczkodawcy, Menadżera i Instytucji Zarządzającej.
 3. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych lub finansowych oraz nowych obowiązujących interpretacji dotyczących zobowiązań publiczno – prawnych związanych z udzieleniem pożyczki, K-PFP zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy tym zobowiązaniem, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się je uiścić w terminie 14 dni.
 4. Formularze wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz niniejszy Regulamin są dostępne w siedzibie K-PFP oraz na stronie internetowej K-PFP: kpfp.org.pl
 5. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego.