Szukaj
Close this search box.

Ograniczenia w finansowaniu

Środki z udzielonej Pożyczki Płynnościowej nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych.

Wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić więcej niż 10% wartości Jednostkowej Pożyczki, lecz nie więcej niż 30 000,00 zł.

Z Pożyczki nie mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ubiegający się o Pożyczkę do 100 000,00 zł, których okres działalności nie przekracza 5 lat (na moment podpisania umowy pożyczki).