Szukaj
Close this search box.

Formy zabezpieczenia

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez KPFP:

  • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
  • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
  • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
  • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

  • weksel in blanco

oraz

  • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek  prawa handlowego w szczególności:  spółek z o.o. , spółek  komandytowych, jawnych i partnerskich
    (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę Zał. 1 – Oświadczenie majątkowe oraz Zał. 3 – Upoważnienie do BIG info Monitora).