Szukaj
Close this search box.

Regulamin

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/2020 Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu
z dnia
22 września 2020 r. roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania
pożyczek dla Mikroprzedsiębiorstw
Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek przez Pośrednika Finansowego ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy („MFF”), z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Mikroprzedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 5 lat[1] dotknięte bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19 z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 w ramach

„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

Instrument Finansowy – Fundusz Pożyczkowy – Pożyczka Płynnościowa

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pożyczka jest udzielana z Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność i przeznaczona wyłącznie na cele, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie Inwestycyjnej.
 2. Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw – utworzony przez Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, w związku z realizacją Umowy Operacyjnej Nr 2/RPKP/8420/2020/0/DIF/322 zwanej dalej Umową Operacyjną pomiędzy Menadżerem, a Pośrednikiem Finansowym.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, o których mowa w Rozporządzeniu 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwane dalej Rozporządzeniem Ogólnym.
  2) Fundusz Funduszy – fundusz o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Ogólnego, utworzony i zarządzany przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie w celu realizacji Projektu.
  3) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
  4) Inwestycja – przedsięwzięcie realizowane przez Ostatecznego Odbiorcę finansowane z instrumentu finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej.
  5) Limit Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność – jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność więcej niż jedną pożyczkę, przy czym wartość wszystkich udzielonych pożyczek nie może przekroczyć 300 000 zł, z uwzględnieniem, że wartość jednostkowej pożyczki wynosi maksymalnie 100 000 zł.
  6) Menadżer/Menadżer Funduszu Funduszy – Bank Gospodarstwa Krajowego.
  7) Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorców – Płynność/Jednostkowa Pożyczka/ zwana dalej Pożyczką lub PM-P – produkt skierowany do mikro przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż 5 lat (na moment podpisania umowy), dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19, których siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
  8) Nieprawidłowość – jakiekolwiek naruszenie przez Pośrednika Finansowego lub Ostatecznego Odbiorcę prawa unijnego lub krajowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego w realizację Umowy Operacyjnej lub Umowy Inwestycyjnej, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt 36) Rozporządzenia 1303/2013.
  9) Pożyczkobiorca/Ostateczny Obiorca – podmiot korzystający z pożyczki, który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Inwestycyjną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie Inwestycyjnej.
  10) Pożyczkodawca/Pośrednik Finansowy/K-PFP – Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, który wdraża Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw, z którego udzielane są jednostkowe Pożyczki.
  11) Projekt – przedsięwzięcie pn. „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020” realizowane przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowaniu.
  12) Przedsiębiorca – mikro przedsiębiorca, spełniający warunki określone w załączniku nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
  13) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
  14) Umowa o Finansowaniu – umowa nr WP-II-E.433.1.1.2017 o Finansowaniu Projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarta w dniu 31 marca 2017 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WK – P 2014 – 2020.
  15) Umowa – Umowa Inwestycyjna zawarta pomiędzy K-PFP, a Pożyczkobiorcą w celu finansowania inwestycji z Instrumentu Finansowego.
  16) Wnioskodawca – Przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę.
  17) Zarząd – Zarząd Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
 4. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach,  Pożyczka udzielona zostaje w szczególności na podstawie:
  1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 10 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013, rozporządzenie (UE) nr 1301/2013 oraz rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa);
  2) Komunikatu Komisji pt. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” z dnia 19 marca 2020 z późn. zm.;
  3) Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568), przyjęto szereg rozwiązań i instrumentów na rzecz niwelowania negatywnych skutków COVID-19.

§2

POŻYCZKOBIORCY

 1. Pożyczkobiorcami mogą być przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę, które muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1) są mikro przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu zarejestrowanym i prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
  2) w dniu zawarcia umowy pożyczki nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub nie znajdowali się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znaleźli się w trudnej sytuacji (lub byli/są nią zagrożeni) z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.
  3) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.
  4) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
  5) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  6) nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji.
  7) najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają na terenie województwa kujawsko – pomorskiego siedzibę, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. O Pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:
  1) złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek o pożyczkę powinien zawierać elementy biznes planu przedsiębiorcy, w którym określa harmonogram osiągnięcia poprawy w zakresie jego płynności finansowej i utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej,
  2) mają siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  3) posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
  4) nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie upadłościowe (układowe, likwidacyjne),
  5) którzy na dzień 31 stycznia 2020 roku nie mieli zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
  6) zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel,
  7) techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia wynikające z przedstawionej dokumentacji rokują ich terminowe wykonanie,
  8) wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki,
  9) w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  10) w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi żadna z osób będących członkami organów zarządzających bądź wspólnikami spółek osobowych nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane  z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  11) upoważnią K-PFP do sprawdzenia informacji w Bazie Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

§3

ZAKRES PRZEDMIOTOWY POŻYCZKI

 1. Pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia realizowane przez mikro przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż 5 lat (na moment podpisania umowy), dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19, których siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
 2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące i obrotowe w szczególności:
  1) utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. (łącznie z tym dniem) z zastrzeżeniem §3 ust.5;
  2) koszty wynagrodzenia pracowników (w tym także składkowe należne ZUS, US);
  3) zatowarowanie, półprodukty itp.;
  4) zobowiązania publiczno – prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.(łącznie z tym dniem);
  5) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.;
  6) bieżące raty[2] kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
 1. Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
 2. Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.
 3. Ze środków pochodzących z Pożyczki nie jest możliwe:
  1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
  2) prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
  3) refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień 1.02.2020 r. (łącznie z tym dniem) wniosku o udzielenie Jednostkowej pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
  4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
  5) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;
  6) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
  7) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  8) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
  9) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
  10) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
  11) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
  12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
  13) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
  14) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
  15) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne;
  16) finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowa na lata 2014-2020 Krajowe Strategiczne Ramy) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji Inwestycji.
 1. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorstw więcej niż jedną pożyczkę, przy czym wartość wszystkich udzielonych pożyczek nie może przekroczyć 300 000 zł, z uwzględnieniem, że wartość jednostkowej pożyczki wynosi maksymalnie 100 000 zł.

§4

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

 1. Warunki udzielania i spłaty pożyczki określa Umowa.
 2. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100.000,00 zł.
 3. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki.
 4. Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okresu spłaty Pożyczki, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 3.
 5. Raz do roku na okres 2 miesięcy, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Pożyczki Pożyczkodawca może udzielić Pożyczkobiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat Pożyczki, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Pożyczki, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 3.
 6. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zobowiązania Pożyczkobiorcy.
 7. Od udzielenia pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy czynności windykacyjnych.
 8. Pożyczki są oprocentowane:

1 ) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe:
a) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488 z późn. zm.).

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach pomocy de minimis jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i nie może wynosić mniej niż: 0%:

a) zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 lub Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (po jego wydaniu)[3]. Jeżeli odpowiednie przepisy Rozporządzeń, o którym mowa powyżej stawiają dodatkowe warunki udzielenia pomocy, które są bardziej restrykcyjne w stosunku do postanowień niniejszej Metryki lub Umowy Operacyjnej, zapisy Rozporządzeń mają pierwszeństwo stosowania do udzielenia danej Jednostkowej Pożyczki, a Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do ich stosowania, dotyczy to m. in. oprocentowania Jednostkowej Pożyczki.

Pożyczki udzielane w oparciu o niniejsze Rozporządzenia nie mogą być wyższe niż wartość określona w §4 ust. 2 niniejszego regulaminu.

2) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

Udzielenie pożyczki na warunkach rynkowych możliwe jest w sytuacji niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pożyczki, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe o których mowa w §4 ust. 8 ppkt. 1) niniejszego regulaminu.

 1. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki oraz zwolnieniem zabezpieczenia obciążają Pożyczkobiorcę.
 2. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest złożeniem zaakceptowanego przez Pożyczkodawcę zabezpieczenia spłat należności na kwotę równą lub większą sumie kwot pożyczki, odsetek oraz ewentualnych kosztów dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.

§5

WNIOSEK O POŻYCZKĘ

 1. W celu otrzymania Pożyczki, Przedsiębiorca ubiegający się o Pożyczkę składa wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz dokumenty wymienione w liście kontrolnej we wniosku o udzielenie pożyczki.
 2. Wniosek po złożeniu w K-PFP zostaje opatrzony datą wpływu i poddany jest ocenie formalnej pod kątem spełnienia kryteriów dostępu do projektu oraz kompletności.
 3. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku i/lub braku wymaganych dokumentów K-PFP wzywa Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia w terminie 7 dni.
 4. W przypadku niewykonania obowiązku o którym mowa w ust. 3, może on zostać odrzucony bez rozpatrywania, o czym K-PFP zawiadamia Wnioskodawcę w formie SMS, elektronicznej lub pisemnej.
 5. Wniosek poprawny formalnie zostaje zarejestrowany i przekazany do oceny merytorycznej.

§6

OCENA WNIOSKU

 1. K-PFP dokonuje analizy merytorycznej wniosku w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wnioskodawcę ostatniego dokumentu lub zarejestrowania wniosku.
 2. K-PFP może zwracać się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz szczegółów planowanego przedsięwzięcia.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępniania dokumentów księgowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji związanych z prowadzoną działalnością, niezbędnych do weryfikacji wniosku. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie K-PFP, także w okresie trwania Pożyczki.
 4. Równolegle z przeprowadzaną analizą wniosku, K-PFP może dokonać kontroli m.in. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Celem wizytacji jest weryfikacja danych w złożonych dokumentach z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
 5. Po dokonaniu analizy finansowo – ekonomicznej i prawnej wniosku, K-PFP podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki.
 6. Decyzja K-PFP w sprawie udzielenia (odmowy udzielenia) pożyczki jest ostateczna.
 7. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, K-PFP niezwłocznie informuje o decyzji telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej Wnioskodawcę oraz wzywa go do podpisania umowy pożyczki i złożenia właściwych zabezpieczeń.
 8. W przypadku podjęcia decyzji odmawiającej udzielenia Pożyczki K-PFP zawiadamia o tym Wnioskodawcę telefonicznie, w formie elektronicznej lub pisemnej.
 9. Wszystkie osoby dokonujące analizy wniosku o Pożyczkę obowiązuje zasada zachowania poufności informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę.

§7

SPOSÓB I WARUNKI WYPŁATY POŻYCZKI

 1. Decyzja K-PFP o przyznaniu Pożyczki jest podstawą do zawarcia umowy pożyczki.
 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla K-PFP i dla Pożyczkobiorcy.
 3. Wypłata jednostkowej pożyczki następuje po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki. Wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco[4].
 4. Wypłata całkowitej kwoty jednostkowej Pożyczki wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy bez względu na liczbę transz w jakich jest ona wypłacana. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach, Pożyczkodawca może wydłużyć termin na wypłatę środków jednostkowej pożyczki o dodatkowe 30 dni.
 5. Pożyczkobiorca jest zobowiązany należycie udokumentować wydatkowane środki pożyczki w terminie 180 dni kalendarzowych od wypłaty całkowitej kwoty jednostkowej Pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni.
 6. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane środki jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r. Rodzaj udokumentowania wydatku powinien uwzględniać specyfikę celu finansowania i wydatku. W przypadku gdy ze środków Jednostkowej pożyczki ponoszone są wydatki obejmujące finansowanie kapitału obrotowego (w całości lub w części) do ich rozliczenia Pożyczkodawca może przyjąć zestawienie wydatków. Jednocześnie Pożyczkodawca przyjmuje od Pożyczkobiorcy oświadczenie, że wydatki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zostały pokryte z innych źródeł finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej oraz przyjmuje zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przechowywania dokumentów potwierdzających poniesienie ww. wydatków oraz ich przedstawienia do weryfikacji w trakcie kontroli krzyżowej lub w przypadku podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości.
 7. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty określa Umowa.
 8. Pełna kwota Pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z Umową.

§8

SPŁATA POŻYCZKI

 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać Pożyczkę na warunkach określonych w Umowie.
 2. Spłata Pożyczki dokonywana jest na rachunek bankowy K-PFP podany w Umowie.
 3. Za dzień jakiejkolwiek spłaty uważa się dzień uznania rachunku K-PFP.
 4. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 5. W razie jakichkolwiek trudności w spłacie pożyczki Pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić o tym K-PFP i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności.
 6. Do zmiany warunków jest pisemna zmiana Umowy w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów Umowy.
 7. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie pożyczki podejmowane są działania wyjaśniające (między innymi: kontakt telefoniczny lub wizyta u Pożyczkobiorcy), celem wyjaśnienia przyczyn opóźnienia oraz ewentualną pomoc Pożyczkobiorcy poprzez konsultacje i doradztwo.
 8. Jeżeli opóźnienia w spłacie Pożyczki przekraczają 60 dni, pozostała do spłaty kwota pożyczki może zostać poddana procedurze windykacji.
 9. Wszelkimi kosztami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z nieterminową spłatą Pożyczki zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
 10. Każdą wpłatę na poczet spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy oraz innych świadczeń pieniężnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z Umową, zalicza się w pierwszej kolejności na:
  1) koszty wynikające z Umowy oraz związane z monitorowaniem i windykacją w tym koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego,
  2) odsetki za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego,
  3) odsetki umownych od zadłużenia nieprzeterminowanego,
  4) kapitał Pożyczki.

§9

SKARGI I WNIOSKI

 1. Pożyczkobiorca ma prawo złożenia skargi lub wniosku na działalność Pożyczkodawcy lub konkretnego pracownika Pożyczkodawcy w formie pisemnej.
 2. Skargi i wnioski składa się w siedzibie prowadzonej działalności gospodarczej K-PFP w godzinach pracy.
 3. Skargi/wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pożyczkobiorca i poręczyciele będący osobami fizycznymi, przed podpisaniem umowy pożyczki, wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej jako RODO) w celu zawarcia i realizacji Umowy.
 2. Pożyczkobiorca udostępnia prowadzone przez siebie księgi handlowe oraz wszelkie inne dokumenty i informacje pozostające w związku z prowadzoną działalnością, finansowanym przedsięwzięciem oraz realizacją Umowy na każde żądanie uprawnionego podmiotu, w tym Pożyczkodawcy, Menadżera i Instytucji Zarządzającej.
 3. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych lub finansowych oraz nowych obowiązujących interpretacji dotyczących zobowiązań publiczno – prawnych związanych z udzieleniem pożyczki, K-PFP zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy tym zobowiązaniem, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się je uiścić w terminie 14 dni.
 4. Formularze wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz niniejszy Regulamin są dostępne w siedzibie K-PFP oraz na stronie internetowej K-PFP: kpfp.org.pl.
 5. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego.

[1]   Na moment podpisania umowy Jednostkowej Pożyczki PM.

[2] Bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania Jednostkowej Pożyczki.

[3] Lub kolejnych wydanych zgodnie z art. 107 ust. 3 (b) TFUE lub na zasadach określonych w Komunikacie KE Tymczasowe ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w celu wspierania gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19  (C(2020) 1863) z dnia 19 marca br. ze zm.

[4] Pożyczkodawca ma możliwość zastosowania dodatkowych zabezpieczeń zgodnie z podjętą decyzją, w każdym przypadku, gdy wyniki oceny wniosku i przedsiębiorcy wskazują na konieczność zastosowania dodatkowego zabezpieczenia.