Szukaj
Close this search box.

Na jakie cele

Z Pożyczki Płynnościowej dla COVID-19 dla Mikroprzedsiębiorców finansowane mogą być wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

1) Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące i obrotowe w szczególności:

  1. utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. (łącznie z tym dniem) – sprawdź Ograniczenia w finansowaniu
  2. koszty wynagrodzenia pracowników (w tym także składkowe należne ZUS, US);
  3. zatowarowanie, półprodukty itp.;
  4. zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorstwa powstałe po 1 lutego 2020 r. (łącznie z tym dniem);
  5. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.;
  6. bieżące raty[1] kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

2) Wydatki finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

3)  Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.

 

[1] Bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania Pożyczki.

KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.