Szukaj
Close this search box.

Ograniczenia w finansowaniu

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu

1. W ramach Jednostkowej Pożyczki na Zmianę Modelu Biznesowego nie jest możliwe:

a) refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów;
b) spłata zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
c) finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
d) pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych;
e) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego produktu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
f) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
g) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
h) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
i) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
j) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
k) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
l) finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
ł) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
m) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
n) finansowanie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa;
o) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

2. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu PZMB maksymalnie jedną Jednostkową PZMB.

 

KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.