Szukaj
Close this search box.

Na jakie cele

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji) – Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego

1. W ramach Produktu Finansowego realizowane będzie finansowanie przedsiębiorstw
w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych przez MŚP tj.:
1) umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej w tym m.in.:

  1. działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych;
  2. działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny.

2) zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:

  1. usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie;
  2. usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

2. W ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy na:

  1. zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych;
  2. sfinansowanie kosztów związanych z dostosowaniem kadry pracowniczej do wprowadzonego/rozwiniętego modelu biznesowego. Koszty te muszą być niezbędne do odpowiedniej realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane.

3. Finansowanie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.

KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.