Szukaj
Close this search box.

Pożyczka Na Start – oprocentowanie

Oprocentowanie Pożyczki Na Start:

  • 7,62% – na warunkach preferencyjnych, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zm.)W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.
  • 11,62% – na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej ogłaszanej w Komunikacie Komisji Europejskiej. Wysokość oprocentowania ustali Zarząd w drodze uchwały. Informacje te zostaną podane do wiadomości w formie Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania, udostępnionej w siedzibie i na stronie internetowej K-PFP.

Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe w całym okresie jej spłaty.