Ograniczenia w finansowaniu

Finansowane inwestycje podlegają przedmiotowym i podmiotowym ograniczeniom.

1. Środki z udzielonej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
2) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej przez KPFP zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
3) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
4) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy;
5) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
6) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
7) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
8) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
9) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
10) finansowanie działalności w zakresie produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
11) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
13) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
14) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
15) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
16) finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;
17) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
18) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
19) prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej.

2. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy. Przedsiębiorcy, którzy potrzebują większych środków na zakup nieruchomości, mogą skorzystać z Pożyczki na Zakup Nieruchomości (udzielanej tylko w przypadku złożenia wniosku także o Pożyczkę z Premią przeznaczonej na rozwój inwestycyjny zakupionej z pożyczki nieruchomości).
3. Finansowanie kapitału obrotowego w ramach pożyczki możliwe jest wyłącznie do 50% wartości jednostkowej pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyzywane finansowanie.
Powiązanie kapitału obrotowego z inwestycją realizowaną przez Pożyczkobiorcę musi zostać wykazane między innymi w biznes planie Pożyczkobiorcy i kwocie finansowania.

Przedsiębiorcy potrzebujący finansowania na wydatki obrotowe mogą skorzystać z Pożyczki Obrotowej K-PFP.