Szukaj
Close this search box.

Ograniczenia w finansowaniu

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu

1. W ramach Jednostkowej Pożyczki na Badania i Rozwój nie jest możliwe:

a. refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów;
b. spłata zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
c. finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
d. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych;
e. współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego produktu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
f. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
g. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
h. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
i. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
j. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
k. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
l. finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
ł. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
m. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
n. finansowanie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa;
o. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

2. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu PB+R maksymalnie jedną Jednostkową PB+R.

3. W ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy na:

a. zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych;
b. sfinansowanie kosztów związanych z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę, bądź z dużego przedsiębiorstwa w celu wsparcia Ostatecznego Odbiorcy w procesie dostosowania i wdrażania danego rozwiązania. Personel ten zajmować się będzie działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną w ramach nowoutworzonych przez Ostatecznego Odbiorcę stanowiskach pracy (nie zastępuje innego personelu);
c. podniesienie kwalifikacji personelu zajmującego się pracami B+R.

4. Nie jest dopuszczalne finansowanie jedynie etapu wdrożenia – projekt obejmujący ten etap powinien obejmować także trzy wcześniejsze etapy gotowości technologicznej.