Szukaj
Close this search box.

Oprocentowanie – pożyczka płynnościowa COVID-19

Oprocentowanie pożyczki płynnościowej COVID-19:

 1. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 0%[1]
  dla firm, które wraz z podmiotami powiązanymi nie przekroczyły limitu 800 000 Euro pomocy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

 2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 0%[2]
  na zasadzie pomocy de minimis, dla firm które wraz z podmiotami powiązanymi nie przekroczyły limitu pomocy de minimis w wysokości 200 000 Euro


  Dla firm, które nie mogą skorzystać z pożyczki na powyższych zasadach
  istnieje możliwość wzięcia pożyczki z wyższym oprocentowaniem:

   

 3. na warunkach rynkowych: od 5,48% do 5,88%[3]
  lub

 4. z oprocentowaniem progowym[4]:

  0,54% w pierwszym roku trwania pożyczki

  0,79% w drugim i trzecim roku trwania pożyczki

  1,29% w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki

   

[1] zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 949)

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej zgodnie z zasadami udzielania pomocy opartej na niniejszym rozporządzeniu jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i wynosi 0%. Limit pomocy udzielanej na zasadzie wymienionego powyżej Rozporządzenia na jednego przedsiębiorcę wraz z podmiotami powiązanymi wynosi 800 000 Euro.

[2] zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zm.)

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i wynosi 0%. Limit pomocy udzielanej na zasadzie de minimis na jednego przedsiębiorcę wraz z podmiotami powiązanymi wynosi 200 000 Euro.

[3] według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka;

[4] zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 670);
wg stopy bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, obowiązującej na dzień 1 stycznia 2020 r., powiększonej o co najmniej

 1. 25 punktów bazowych – w pierwszym roku trwania pożyczki;
 2. 50 punktów bazowych – w drugim i trzecim roku trwania pożyczki;
 3. 100 punktów bazowych – w czwartym-szóstym roku trwania pożyczki.

Na jednego przedsiębiorcę wraz z podmiotami powiązanymi wyznaczony jest limit pomocy udzielonej na podstawie wymienionego powyżej Rozporządzenia, i wynosi on:
a) dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez beneficjenta (włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców) za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności;
lub
b) 25 % łącznego obrotu beneficjenta w 2019 r.;
lub
c) jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie beneficjenta o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność od chwili przyznania przez najbliższe 18 miesięcy.