Pożyczka

Pożyczka Na Start

Status

Nieaktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
Kwota do
do 50 tys. zł

Informacje ogólne

NABÓR WSTRZYMANY

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, którzy w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę nie mieli zarejestrowanej działalności gospodarczej.

   

Oprocentowanie:

 • 7,62% – na warunkach preferencyjnych, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zm.)W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.
 • 11,62% – na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej ogłaszanej w Komunikacie Komisji Europejskiej. Wysokość oprocentowania ustali Zarząd w drodze uchwały. Informacje te zostaną podane do wiadomości w formie Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania, udostępnionej w siedzibie i na stronie internetowej K-PFP.
  Oprocentowanie Pożyczki jest stałe w całym okresie jej spłaty.

Okres spłaty: 5 lat

Karencja w spłacie rat kapitałowych: 3 miesiące

Prowizja:  1%

Kwota pożyczki: do 50 000 zł

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

 

 

Pożyczka może zostać udzielona na cel obrotowo-inwestycyjne lub inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności.

 • nabycie środków trwałych;
 • budowa, przebudowa, adaptacja lub modernizacja środków trwałych;
 • zakup wyposażenia;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych

Na cele obrotowe może zostać przeznaczone do 50% wartości udzielonej Pożyczki, m.in. na:

 • zakup surowców i towarów handlowych;
 • koszty stałe i bieżące firmy: koszty reklamy, promocji, koszty najmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty obsługi i utrzymania strony internetowej, koszty ZUS;
 • koszty obsługi biura: telefon, prąd, opłata za licencję, itp.

Uwaga! Nabór wstrzymany! Dokumenty będą udostępnione do pobrania po wznowieniu naboru.

WYMAGANE DOKUMENTY
Pożyczka na Start – na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • Wniosek o pożyczkę
 • Zał. 1. Lista wymaganych dokumentów
 • Zał. 2. Oświadczenie majątkowe
 • Zał. 3. Upoważnienie BIG InfoMonitor
 • Zał. 4. Tabele finansowe
 • Zał. 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie dot. sankcji (przeciwdziałanie wspierania agresji na Ukrainę)

Pobierz komplet dokumentów (.zip)

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku – Zał. nr 1.

Zaświadczenie o dochodach

Formy zabezpieczenia pożyczki K-PFP

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

 • weksel in blanco

oraz

 • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich
  (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę Zał. 1 – Oświadczenie majątkowe oraz Zał. 3 – Upoważnienie do BIG InfoMonitor).

W związku z wstrzymaniem naboru, Regulamin jest niedostępny.

Wnioskodawcy ubiegający się o Pożyczkę Na Start muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. są osobami fizycznymi zamieszkującymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę nie posiadała zarejestrowanej działalności i nie planuje korzystać z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków,
 2. wykażą przyszłą zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
 3. nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
 4. zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel,
 5. wskażą zabezpieczenie pożyczki zaakceptowane przez K-PFP,
 6. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
 7. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 8. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
 9. upoważnią K-PFP do uzyskania pełnej informacji w Bazie Informacji Gospodarczej InfoMonitor,
 10. zamierzają działać we wszystkich branżach, z wyjątkiem sektora rolniczego, zbrojeniowego, z wyjątkiem działalności przemysłowej określonej jako szkodliwą dla środowiska, a także planujący prowadzenie działalności powszechnie uznaną za nieetyczną.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa