Szukaj
Close this search box.
Pożyczka

Pożyczka Na Start

Status

Nieaktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
Kwota do
do 50 tys. zł

Informacje ogólne

NABÓR WSTRZYMANY

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, którzy w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę nie mieli zarejestrowanej działalności gospodarczej.

   

Oprocentowanie:

 • 7,62% – na warunkach preferencyjnych, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zm.)W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.
 • 11,62% – na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej ogłaszanej w Komunikacie Komisji Europejskiej. Wysokość oprocentowania ustali Zarząd w drodze uchwały. Informacje te zostaną podane do wiadomości w formie Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania, udostępnionej w siedzibie i na stronie internetowej K-PFP.
  Oprocentowanie Pożyczki jest stałe w całym okresie jej spłaty.

Okres spłaty: 5 lat

Karencja w spłacie rat kapitałowych: 3 miesiące

Prowizja:  1%

Kwota pożyczki: do 50 000 zł

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

 

 

Pożyczka może zostać udzielona na cel obrotowo-inwestycyjne lub inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności.

 • nabycie środków trwałych;
 • budowa, przebudowa, adaptacja lub modernizacja środków trwałych;
 • zakup wyposażenia;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych

Na cele obrotowe może zostać przeznaczone do 50% wartości udzielonej Pożyczki, m.in. na:

 • zakup surowców i towarów handlowych;
 • koszty stałe i bieżące firmy: koszty reklamy, promocji, koszty najmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty obsługi i utrzymania strony internetowej, koszty ZUS;
 • koszty obsługi biura: telefon, prąd, opłata za licencję, itp.

Uwaga! Nabór wstrzymany! Dokumenty będą udostępnione do pobrania po wznowieniu naboru.

WYMAGANE DOKUMENTY
Pożyczka na Start – na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • Wniosek o pożyczkę
 • Zał. 1. Lista wymaganych dokumentów
 • Zał. 2. Oświadczenie majątkowe
 • Zał. 3. Upoważnienie BIG InfoMonitor
 • Zał. 4. Tabele finansowe
 • Zał. 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie dot. sankcji (przeciwdziałanie wspierania agresji na Ukrainę)

Pobierz komplet dokumentów (.zip)

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku – Zał. nr 1.

Zaświadczenie o dochodach

Formy zabezpieczenia pożyczki K-PFP

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

 • weksel in blanco

oraz

 • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich
  (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę Zał. 1 – Oświadczenie majątkowe oraz Zał. 3 – Upoważnienie do BIG InfoMonitor).

W związku z wstrzymaniem naboru, Regulamin jest niedostępny.

Wnioskodawcy ubiegający się o Pożyczkę Na Start muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. są osobami fizycznymi zamieszkującymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę nie posiadała zarejestrowanej działalności i nie planuje korzystać z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków,
 2. wykażą przyszłą zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty,
 3. nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
 4. zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel,
 5. wskażą zabezpieczenie pożyczki zaakceptowane przez K-PFP,
 6. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
 7. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 8. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
 9. upoważnią K-PFP do uzyskania pełnej informacji w Bazie Informacji Gospodarczej InfoMonitor,
 10. zamierzają działać we wszystkich branżach, z wyjątkiem sektora rolniczego, zbrojeniowego, z wyjątkiem działalności przemysłowej określonej jako szkodliwą dla środowiska, a także planujący prowadzenie działalności powszechnie uznaną za nieetyczną.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa