MiD – Nowe miejsca pracy – warunki preferencji

Na jakich warunkach można skorzystać z preferencji na inwestycje przyczyniające się do powstawania nowych trwałych miejsc pracy (EPCI)

Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na podstawie Kodeksu pracy (nie dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia, zatrudnienia na podstawie umowy kontraktu).

Wykazywane nowo utworzone miejsca pracy muszą być bezpośrednio związane z realizacją inwestycji finansowanej ze środków pożyczki.

W ramach wskaźnika nowo utworzonych miejsc pracy nie należy wykazywać miejsc pracy utworzonych pośrednio w wyniku realizacji inwestycji (np. u wykonawców lub podwykonawców) oraz miejsc pracy stworzonych do obsługi inwestycji (na czas realizacji inwestycji).

Wskaźnik prezentuje część wzrostu zatrudnienia „przed-po” realizacji inwestycji.
Jego wartością jest różnica pomiędzy: łączną liczbą stanowisk pracy po zakończeniu realizacji inwestycji finansowanej ze środków pożyczki a łączną liczbą stanowisk pracy na dzień rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Wskaźnik jest wyrażany w jednostce miary EPC (tzw. ekwiwalent pełnego czasu pracy). Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą 40 godzin pracy w tygodniu roboczym przez okres roku, przy czym etaty częściowe są sumowane i nie są zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów), np. 1 etat i ¼ etatu = 1,25 EPC. Przy wyliczeniu EPC nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowej oraz innych nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi).

Nowe miejsce pracy może powstać w trakcie realizacji inwestycji finansowanej z pożyczki bądź maksymalnie w okresie do 12 miesięcy od całkowitego rozliczenia pożyczki z K-PFP.

Stanowisko pracy powstałe w wyniku realizacji inwestycji, musi być utrzymane przez Pożyczkobiorcę co najmniej 2 lata od daty utworzenia danego stanowiska pracy.
Przedsiębiorcy, którzy ogłosili upadłość (po zrealizowaniu inwestycji) w okresie
monitorowania realizacji wskaźnika nie zrealizowali wskaźnika nowo utworzonych miejsc pracy.