Szukaj
Close this search box.

Ograniczenia w finansowaniu

Uwaga! Nabór wniosków na małą i dużą pożyczkę inwestycyjną został zakończony. Przedsiębiorców zainteresowanych tą ofertą zachęcamy do skorzystania z małej i dużej Pożyczki z premią.

1. Środki z udzielonej małej/dużej pożyczki inwestycyjnej nie mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
2) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Pośrednika Finansowego zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
3) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
4) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
5) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
6) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
7) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
8) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
9) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
10) finansowanie działalności w zakresie produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
11) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
13) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
14) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
15) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
16) finansowanie działalności stricte finansowej i rozbudowy nieruchomości dokonywanej jako działanie o charakterze inwestycji finansowej;
17) finansowanie usług finansowych dla klientów indywidualnych;
18) finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych.

2. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.

3. Z pożyczki korzystać mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP z wykluczeniem mikroprzedsiębiorców, których okres działalności nie przekracza 5 lat (na moment podpisania Umowy), ubiegający się o pożyczkę poniżej 100.000,00 zł. (przedsiębiorcom w takiej sytuacji polecamy Mikropożyczkę – sprawdź warunki)

4. Finansowanie kapitału obrotowego w ramach pożyczki możliwe jest wyłącznie do 50% wartości jednostkowej pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.