Szukaj
Close this search box.

Informacje dot. oprocentowania pożyczki płynnościowej

Oprocentowanie Pożyczki stosowane przez Pośrednika Finansowego, ustalane jest w oparciu o Komunikat KE Tymczasowe ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w celu wspierania gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późń. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 670) i jest równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, obowiązującej na dzień 1 stycznia 2020 r., powiększonej o co najmniej:

   • 25 punktów bazowych – w pierwszym roku trwania pożyczki;
   • 50 punktów bazowych – w drugim i trzecim roku trwania pożyczki;
   • 100 punktów bazowych – w czwartym-szóstym roku trwania pożyczki.

 

W związku z powyższym oprocentowanie Pożyczki wynosi:
   • w pierwszym roku trwania pożyczki: 2,09%
   • w drugim i trzecim roku trwania pożyczki: 2,34%
   • w czwartym, piątym i szóstym troku trwania pożyczki: 2,84%

     

Rynkowa wartość oprocentowania Pożyczki jest wyliczana na podstawie stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych