Szukaj
Close this search box.

Regulamin Użytkownika generatora wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”

 

[zobacz też w wersji PDF]

 

1§ Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez użytkowników z Generatora wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
  a) Administrator – pracownik Partnera zarządzający i sprawujący nadzór na pracą Generatora.
  b) Generator – Generator wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.
  c) Login – adres e-mail użytkownika podany na etapie rejestracji w Generatorze.
  d) Operator – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń
  e) Partner – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.
  f) Użytkownik – osoba, która zarejestrowała się w Generatorze.
 1. Poprzez przystąpienie do korzystania z Generatora użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść Regulaminu. Każdy użytkownik zobowiązany jest przestrzegać treść Regulaminu i przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować konsekwencjami określonymi w §5 pkt.4. Regulaminu.
 2. Użytkownicy za pomocą Generatora tworzą, składają wersję elektroniczną i monitorują status wniosków o udzielenie wsparcia ze środków projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 3. Właścicielem Generatora jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., reprezentowany przez Zarząd Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

§2 Warunki techniczne korzystania z Generatora

 1. W celu prawidłowego korzystania z Generatora niezbędne są:
  a) połączenie z siecią Internet;
  b) zainstalowana przeglądarka wybrana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji, przy czym rekomenduje się korzystanie z Generatora za pomocą Google Chrome lub Mozilla Firefox
  c) przeglądarka internetowa skonfigurowana w sposób umożliwiający korzystanie z Javascriptu, Cookies, SSL oraz wyłączenie blokowania wyskakujących okien dla strony https://grantyobrotowe.kpfp.org.pl/
 1. Generator jest dostępny dla użytkowników całodobowo poprzez bezpieczne połączenie SSL pod adresem https://grantyobrotowe.kpfp.org.pl/ – za wyjątkiem okresów przeznaczonych na przerwy konserwacyjne.
 2. Operator ma prawo czasowo zawiesić dostęp użytkowników do Generatora w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności Generatora, ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn niezależnych od Operatora.
 3. O planowanych przerwach związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych w Generatorze Operator poinformuje zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej https://grantyobrotowe.kpfp.org.pl/.

§3 Rejestracja

 1. Rejestracja nowego użytkownika odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego on-line na stronie https://grantyobrotowe.kpfp.org.pl/.
 2. Do konta jest przypisany adres a-mail (login) użytkownika oraz hasło, które należy chronić przed dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków (małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne).
 4. Po rejestracji konta nie ma możliwości zmiany loginu.
 5. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość mailową zawierającą login wraz z linkiem aktywacyjnym konta.
 6. Zakładając konto w Generatorze, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia bez zastrzeżeń.
 7. Przypomnienie hasła odbywa się poprzez opcję Przypomnienia hasła dostępną na stronie głównej https://grantyobrotowe.kpfp.org.pl/.

§4 Zasady Bezpieczeństwa

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.
 2. W przypadku nieumyślnego ujawnienia hasła osobie nieuprawnionej lub podejrzenia ujawnienia, należy bezzwłocznie dokonać zmiany hasła na nowe.
 3. W przypadku braku możliwości dokonania przez użytkownika zmiany hasła, należy powiadomić Operatora i przekazać niezbędne informacje na adres e-mail: generatorkapital@tarr.org.pl
 4. W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do Generatora użytkownik:
  a) nie może przechowywać danych służących do logowania do Generatora w miejscach dostępnych dla innych osób;
  b) nie może ujawniać danych służących do logowania innym osobom.
 1. Zabronione jest korzystanie z Generatora z użyciem danych dostępowych innego użytkownika.
 2. Oprogramowanie komputera powinno być regularnie aktualizowane, w szczególności dotyczy to systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 3. Po zakończeniu pracy należy wylogować się z Generatora poprzez wybranie funkcji „Wyloguj”. Nie należy kończyć pracy poprzez zamknięcie okna przeglądarki znakiem „x”.

§5 Prawa i Obowiązki Operatora i Użytkownika

 1. Dostęp i korzystanie z Generatora jest bezpłatne.
 2. Każdy Użytkownik Generatora odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracy Generatora w zakresie od niego zależnym, w tym ochrony przed niepowołanym dostępem do danych, utratą danych, niepowołaną modyfikacją danych.
 3. Wszelkie działania mające na celu unieruchomienie całości lub części Generatora są zabronione.
 4. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo zablokować użytkownikowi dostęp do Generatora w trybie natychmiastowym. Odblokowanie nastąpi po usunięciu przez użytkownika przyczyn naruszeń.
 5. Użytkownik zarejestrowany w Generatorze zobowiązany jest do korzystania z konta zgodnie z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Generatora z przyczyn niezależnych od Operatora.
 7. Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Generatora, bądź w związku z niewłaściwym działaniem Generatora spowodowanym błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią łączy sieci Internet lub nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu.

§6 Zasady składania wniosków

 1. Generator umożliwia w szczególności utworzenie i złożenie wersji elektronicznej wniosków o udzielenie wsparcia poprzez finansowanie kapitału obrotowego w celu utrzymania działalności gospodarczej przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19, ze środków projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Korzystanie z Generatora przy tworzeniu i składaniu wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu jest obowiązkowe.
 3. Z konta zarejestrowane na dany adres e-mail możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku o powierzenie grantu ze środków projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.
 4. Użytkownik w celu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach projektu zobowiązany jest do złożenia wersji elektronicznej wniosku oraz podpisanego skanu potwierdzenia złożenia wniosku wysłanego na adres mailowy grantyobrotowe@kpfp.org.pl
 5. Użytkownik odpowiada za poprawność i prawdziwość danych wprowadzonych w Generatorze.
 6. Zabronione jest wprowadzanie do Generatora danych zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i dobra osobiste lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 7. Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu przedstawione są w Regulaminie naboru.
 8. W razie zauważenia błędów w działaniu Generatora, użytkownik jest zobowiązany zgłosić nieprawidłowość wraz z jej opisem na adres email: generatorkapital@tarr.org.pl

§7 Dane osobowe i prywatność

 1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 2. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy:
  1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych);
  2. Przetwarzanie danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:
 1. w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:
  a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),
  b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 289-302),
  c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431 z późn. zm.);
  d) Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu grantowego „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” z dn. 17.07.2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 listopada 2018 r.;
 2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
  e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),
  f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 289-302),
  g) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.);
  h) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1);
  i) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP/04/2015” z dnia 14 sierpnia 2015 r, (z późn. zm.);
  j) Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu grantowego „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” z dn. 13.05.2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 listopada 2018 r.;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu grantowego „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania grantów, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020;
 4. Dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta w związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych;
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie;
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 9. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
  a) IOD@mfipr.gov.pl– w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
  b) iod@kujawsko-pomorskie.pl – w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
  lub adres poczty iodo@tarr.org.pl.
 10. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia tych danych;
 11. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w zapisach obowiązującego Regulaminu.
 2. Operator udostępnia aktualną treść Regulaminu w Generatorze na stronie https://grantyobrotowe.kpfp.org.pl/.
 3. Użytkownik przed zalogowaniem ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.