Strategia

Wizja

Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. jest silną i wiodącą, multifunkcyjną instytucją otoczenia biznesu w województwie kujawsko-pomorskim.

Misja

Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. wspiera powstawanie i rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, w szczególności przez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa, infrastruktury okołobiznesowej oraz wspieranie współpracy sfery nauki i biznesu.

Cel nadrzędny
Uzyskanie pozycji lidera instytucji otoczenia biznesu w regionie

Cel nadrzędny stawia przed KPFP zadanie uzyskania pozycji lidera pośród instytucji otoczenia biznesu w regionie. Dynamiczny rozwój firmy związany z ulepszaniem i dywersyfikacją świadczonych usług ma doprowadzić Spółkę do zajmowania kluczowej pozycji wśród innych instytucji otoczenia biznesu działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel strategiczny 1
Umocnienie pozycji lidera w zakresie finansowania sektora mikro, małych i średnich firm
oraz sektora ekonomii społecznej

Zadaniem pierwszego celu strategicznego jest umocnienie pozycji lidera w zakresie oferowania pożyczek dla sektora MŚP i sektora ekonomii społecznej. Cel ten może zostać zrealizowany poprzez zwiększenie kapitałów pożyczkowych własnych i obcych oraz dywersyfikację źródeł finansowania pożyczek. Przykładem podejmowanych działań w tym zakresie może być aplikowanie o środki krajowe i europejskie, wdrożenie regulacji europejskiego kodeksu należytego postępowania w zakresie udzielania mikropożyczek, zbudowanie zespołu posługującego się językiem angielskim. Cel będzie realizowany również poprzez odgrywanie przez KPFP znaczącej roli w krajowych i międzynarodowych organizacjach branżowych, wymianę praktyk i korzystanie z doświadczeń światowych instytucji zajmujących się działalnością mikrokredytową. Umocnienie pozycji lidera w zakresie pożyczek dla sektora MŚP i ekonomii społecznej będzie również możliwe poprzez ciągłe dostosowywanie oferty Spółki do potrzeb klienta i likwidację barier w dostępie do kapitału. Realizacja tych zamierzeń będzie osiągnięta poprzez stworzenie produktów finansowych „szytych na miarę”, jak i uelastycznianie oferty dostępnej obecnie, a także poprzez rozbudowę sieci dystrybucji pożyczek w regionie.

Cel strategiczny 2
Zwiększenie aktywności w zakresie usług szkoleniowo-doradczych wpływających na kreowanie postaw przedsiębiorczych w regionie.

Dążąc do dynamicznego rozwoju firmy oraz dywersyfikacji świadczonych usług Spółka planuje zwiększenie aktywności w obszarze usług szkoleniowo-doradczych skierowanych do szerokiego grona odbiorców tj. do osób rozpoczynających działalność gospodarczą, firm z sektora MŚP, JST, uczniów szkół średnich i nauczycieli. Przejawem dążeń do realizacji tego celu będzie utworzenie punktu/komórki ds. doradztwa dla MŚP, przygotowanie kadry i procedur w zakresie świadczenia usług doradczych oraz organizacja różnego rodzaju szkoleń, konferencji, konkursów, spotkań.

Cel strategiczny 3
Poszerzenie oferty o nowe produkty i usługi.

Dywersyfikując wachlarz dotychczas świadczonych usług i dążąc do osiągnięcia pozycji silnej mutlifunkcyjnej instytucji otoczenia biznesu w regionie, Spółka planuje nawiązanie współpracy z funduszami venture capital i aniołami biznesu, stworzenie oferty komercyjnej dla MŚP, JST, IOB, w tym klastrów, np. usługi doradcze, zarządzanie nieruchomościami, inkubatorami. Spółka planuje również stać się aktywnym członkiem klastrów oraz przygotować ofertę usług dla klastrów. Rozszerzając zakres dotychczasowego działania, KPFP sp. z o.o. planuje nawiązanie współpracy z sektorem nauki, kreowanie powiązań pomiędzy nauką i biznesem. Realizacja trzeciego celu strategicznego będzie wiązała się również ze wsparciem IOB w prowadzeniu działalności na rzez MŚP, kreowaniem współpracy pomiędzy IOB, w tym sieciowaniem IOB oraz tworzeniem produktów pożyczkowych dla nowych odbiorców np. IOB, spółek komunalnych, obszarów wiejskich.

Cel strategiczny 4
Zdobycie pozycji lidera w zakresie działalności inkubatorów przedsiębiorczości w regionie.

Czwarty cel strategiczny tozdobycie pozycji lidera w zakresie działalności inkubatorów przedsiębiorczości w regionie. Przejawem działań w tym zakresie będzie budowanie i tworzenie regionalnej sieci inkubatorów przedsiębiorczości, świadczenie usług doradczo-szkoleniowych dla instytucji prowadzących inkubatory przedsiębiorczości. Spółka dążyć będzie również do uzyskania większych powierzchni w ramach działalności inkubatorowej, poprzez realizację kolejnych projektów. Dodatkowo osiągniecie tego celu będzie możliwe poprzez nawiązywanie współpracy z innymi inkubatorami oraz wymianę doświadczeń. Realizacja czwartego celu strategicznego powinna obejmować ponadto zabieganieo poprawę infrastruktury około inkubatorowej oraz wynajem powierzchni zgodnie ze standardami działania inkubatorów przedsiębiorczości (usługi sekretariatu, wyposażenie w nowoczesną strukturę ICT, ochrona, monitoring, zaplecze socjalne).

Cel strategiczny 5
Kreowanie nowych produktów finansowych dla MŚP poprzez wsparcie pośrednie

Realizacja piątego celu strategicznego wynika z pełnienia przez Spółkę roli managera Funduszu Powierniczego JEREMIE i wiąże się z tworzeniem nowych produktów, organizowaniem konkursów, organizowaniem szkoleń. Piąty cel strategiczny będzie również realizowany poprzez dokonywanie wyboru pośredników finansowych, a także regularne badanie regionalnego rynku finansowego.