Co robimy

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy - pożyczki dla Twojej firmy

Spółka prowadzi przede wszystkim działalność w zakresie udzielania pożyczek, finansową działalność usługową, działalność wspomagającą usługi finansowe, a także doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Spółka udziela pożyczek osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, zamieszkującym na terenie województwa oraz mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom mającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa, realizującym cele inwestycyjne przyczyniające się do jego rozwoju. Wspierane firmy i projekty inwestycyjne nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko naturalne, natomiast bardzo ważnym ocenianym aspektem jest wpływ na poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie i tworzenie nowych miejsc pracy. Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom realizującym projekty rozwojowe przyczynia się do wzrostu konkurencyjności tych firm na rynku, a często również do wzrostu ich innowacyjności. Poprzez swoją podstawową działalność Spółka pomaga osobom przedsiębiorczym oraz istniejącym firmom przezwyciężyć jedną z podstawowych barier w podejmowaniu działalności i rozwijaniu firm, jaką jest dostęp do środków finansowych.

Ponadto KPFP sp. z o.o. udziela finansowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, realizującym działania statutowe mające wpływ na rozwój gospodarki i społeczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim. Spółka w 2013 r., dzięki realizacji projektu w partnerstwie, finansowanego z POKL, opracowała i wdrożyła wzorcowy model finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Model został udostępniony innym podmiotom, które będą angażować się w finansowanie ekonomii społecznej.

Spółka zrealizowała projekt utworzenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego trzech Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości (w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku). Inkubatory oferują przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa miejsce do pracy wraz z dostępem do infrastruktury technicznej i wyposażenia, a także dostarczają profesjonalnych usług doradczych oraz szkoleń, m. in. w zakresie ubiegania się o zewnętrzne wsparcie finansowe.